HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por Baş­ka­nı Fa­tih Öz­can, genç­le­re bü­yük önem ver­dik­le­ri­ni son maç­ta­ki per­for­man­sı ile Ke­rem’in ver­dik­le­ri bu de­ğe­rin ne ka­dar hak­lı ol­du­ğu­nu gös­terr­di­ği­ni söy­le­di.
Öz­can, üç yıl­lık pro­je doğ­rul­tu­sun­da ge­le­cek yıl­la­rı­da dü­şü­ne­rek kad­ro­la­rın­da çok sa­yı­da gen­ce yer ver­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek ‘Kad­ro­muz­da­ki genç­ler bi­zim ge­le­ce­ği­miz. O yüz­den on­la­ra çok bü­yük önem ve­ri­yo­ruz.
Ta­bi­ki bu per­for­man­sı ile iş bit­mi­yor. Önem­li olan bu­nu de­vam­lı ha­le ge­tir­mek. Ke­rem’in trans­fe­rin­de­ki ba­şa­rı­sın­dan do­la­yı Ha­mit Işık’ı kut­lu­yo­rum. Ger­çek­ten bü­yük bir iş yap­tı.
Ke­rem’in bu per­for­man­sı­nın di­ğer genç oyun­cu­la­rı­mız için­de bü­yük bir şans, Ta­bi­ki ön önem­li şans­la­rı Fah­ret­tin Say­han gi­bi genç­le­re bü­yük önem ve­ren ve ce­sa­ret­le oy­na­yan bir tek­nik ada­ma sa­hip ol­ma­la­rı. Biz ge­le­ce­ği­miz olan bu genç­le­re bü­yük önem ve­ri­yo­ruz. İna­nın şu an­da Ke­rem’e 300 bin li­ra ver­se­ler ver­mem. Ge­le­ce­ği­miz olan genç­le­ri­mi­ze önü­müz­de­ki gün­ler­de ye­ni isim­le­rin ek­le­ne­ce­ği­ne ina­nı­yo­rum. Ama­cı­mız bu genç­le­re ön­ce Ço­rum son­ra ise Türk fut­bo­lu­na ka­zan­dır­mak’ de­di.