Uzun yıl­lar­dır AK Par­ti Ço­rum İl Teş­ki­la­tın­da gö­rev ya­pan par­ti­nin emek­tar­la­rın­dan Âdem Sa­tı­cı'nın kı­zı Büş­ra, ha­ya­tı­nı Po­lis Me­mu­ru Mu­rat Sa­met Kı­lıç ile bir­leş­tir­di. Genç çif­tin dü­ğün tö­re­ni ön­ce­ki gün İn­ci Res­to­ran’da ger­çek­leş­ti.


Dü­ğü­ne; AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­kil­le­ri Sa­lim Us­lu ve Ah­met Sa­mi Cey­lan, AK Par­ti Ku­ru­cu­la­rın­dan 22. Dö­nem Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Ali Yük­sel Ka­vuş­tu, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, AK Par­ti Mil­let­ve­ki­li Aday­la­rı Oğuz­han Ka­ya, Erol Ka­vun­cu ve Se­rap Yıl­dı­rım, AK Par­ti İl Baş­ka­nı Meh­met Ka­ra­dağ ve Mer­kez İl­çe Baş­ka­nı Er­han Akar ile bir­lik­te çok sa­yı­da da­vet­li ka­tıl­dı. 


Es­ki il ve il­çe baş­kan­la­rı, il­çe ka­dın ve genç­lik kol­la­rı baş­kan ve yö­ne­ti­ci­le­ri ile bir­çok il­çe be­le­di­ye baş­ka­nı­nın ha­zır bu­lun­du­ğu dü­ğün­de kız­la­rı­nı ev­len­di­ren Ley­la ve Adem Sa­tı­cı çif­ti bü­yük mut­lu­luk ya­şa­dı. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül'ün nikâh kıy­dı­ğı tö­ren­de AK Par­ti Ku­ru­cu­la­rın­dan 22. Dö­nem Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Ali Yük­sel Ka­vuş­tu, ev­li­lik cüz­da­nı­nı ge­lin Büş­ra'ya ver­di. Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğan'ın ye­ni ev­le­nen çift­le­re en az 3 ço­cuk sö­zü­nün ha­tır­la­tıl­dı­ğı dü­ğün­de sı­ra­sıy­la AK Par­ti İl Baş­ka­nı Meh­met Ka­ra­dağ, Ço­rum es­ki Mil­let­ve­ki­li Ali Yük­sel Ka­vuş­tu, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Ah­met Sa­mi Cey­lan ve AK Par­ti Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Erol Ka­vun­cu bi­rer ko­nuş­ma yap­tı. Ko­nuş­ma­cı­lar AK Par­ti’nin emek­tar is­mi Adem Sa­tı­cı'nın par­ti­de önem­li bir hiz­me­ti ye­ri­ne ge­tir­di­ği­ne dik­kat çe­ker­ken, Ka­ra­dağ'ın Adem Sa­tı­cı için "Duy­maz, gör­mez, bil­mez" söz­le­ri sa­lon­da­ki­le­ri gül­dür­dü. (Ha­ber Mer­ke­zi)