Doğtaş ve Kelebek 14 Nisan’da açılıyor

Doğ­taş ve Ke­le­bek Mo­bil­ya Ço­rum Ma­ğa­za­la­rı, 14 Ni­san 2018 Cu­mar­te­si gü­nü sa­at 14.00’te Çev­re­yo­lu Bul­va­rı nu­ma­ra 77’de açı­la­cak.

Doğtaş ve Kelebek 14 Nisan’da açılıyor

RE­CEP ME­BET
Doğ­taş ve Ke­le­bek Mo­bil­ya Ço­rum Ma­ğa­za­la­rı, 14 Ni­san 2018 Cu­mar­te­si gü­nü sa­at 14.00’te Çev­re­yo­lu Bul­va­rı nu­ma­ra 77’de açı­la­cak.
Dur­sun Cey­lan ve Mu­am­mer Ya­man iş­bir­li­ğin­de­ki Ya­man­lar Ci­han­bey Mo­bil­ya şir­ke­ti bün­ye­sin­de açı­la­cak olan Doğ­taş ve Ke­le­bek Mo­bil­ya Ma­ğa­za­la­rı’nın ya­nı sı­ra Lo­va Sle­ep Uy­ku Mer­ke­zi de hiz­me­te su­nu­la­cak.
Doğ­taş ve Ke­le­bek’le ev­le­ri ke­yif­li ve hu­zur­lu bi­rer ya­şam ala­nı­na dö­nüş­tür­me­yi amaç­la­dık­la­rı­nı an­la­tan Dur­sun Cey­lan, açı­lı­şa tüm Ço­rum hal­kı­nı da­vet et­ti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER