İnönü Lisesi Ankara’da sahne aldı

Dün­ya­nın en uzun so­luk­lu ve en bü­yük genç­lik or­ga­ni­zas­yo­nu, fizy 21. Li­se­ler Ara­sı Mü­zik Ya­rış­ma­sı’nın ele­me he­ye­ca­nı, top­lam 164 okul­dan 845 öğ­ren­ci­nin sah­ne al­dı­ğı An­ka­ra ele­me­le­riy­le de­vam et­ti.

Dün­ya­nın en uzun so­luk­lu ve en bü­yük genç­lik or­ga­ni­zas­yo­nu, fizy 21. Li­se­ler Ara­sı Mü­zik Ya­rış­ma­sı’nın ele­me he­ye­ca­nı, top­lam 164 okul­dan 845 öğ­ren­ci­nin sah­ne al­dı­ğı An­ka­ra ele­me­le­riy­le de­vam et­ti.
Tür­ki­ye’nin dört bir ya­nın­da­ki genç­le­rin, pro­fes­yo­nel mü­zik ha­ya­tı­na adım at­ma ha­yal­le­ri­ni ger­çe­ğe dö­nüş­tü­ren Ser­hat Ha­cı­pa­şa­lı­oğ­lu ve End Pro­duc­ti­ons; fizy spon­sor­lu­ğun­da ger­çek­le­şen ya­rış­ma­nın 21. yı­lın­da, ye­ni ba­şa­rı­la­ra im­za at­ma­ya de­vam edi­yor.

30-31 Mart ta­rih­le­rin­de, An­ka­ra MEB Şu­ra Sa­lo­nu’nda ger­çek­le­şen ve 29 il­den 164 oku­lun sah­ne al­dı­ğı ele­me­le­re ka­tı­lan  Ço­rum İnö­nü Ana­do­lu Li­se­si de fi­na­le kal­mak için kı­ya­sı­ya ya­rış­tı.
An­ka­ra ele­me­le­rin­de Ço­rum'u tem­sil eden İnö­nü Ana­do­lu Li­se­si öğ­ren­ci­le­ri; Edip Ak­bay­ram'dan Al­dır­ma Gö­nül şar­kı­sı­nı ses­len­dir­di.

845 öğ­ren­ci­nin sah­ne al­dı­ğı An­ka­ra ele­me­le­rin­de Ço­rum'un ya­nı sı­ra; An­ka­ra, Ada­na, Amas­ya, Ak­sa­ray, Ar­da­han, Bar­tın, Bat­man, Bo­lu, Di­yar­ba­kır, Es­ki­şe­hir, Ga­zi­an­tep, Gi­re­sun, Ha­tay, Ka­ra­bük, Ka­ra­man, Kay­se­ri, Kır­şe­hir, Mer­sin, Nev­şe­hir, Niğ­de, Or­du, Os­ma­ni­ye, Ri­ze, Sam­sun, Si­vas, Trab­zon, To­kat ve Zon­gul­dak’tan ge­len öğ­ren­ci­ler, iki gün bo­yun­ca hem ya­rış­tı hem de ke­yif­li an­lar ya­şa­dı.

Li­se­li öğ­ren­ci­le­rin fi­na­le kal­mak için bü­tün ye­te­nek­le­ri­ni ser­gi­le­di­ği ya­rış­ma­nın, An­ka­ra ele­me­le­rin­den son­ra­ki du­ra­ğı, 6-7 Ni­san ta­rih­le­rin­de­ki, İz­mir ele­me­le­ri ola­cak. Ele­me­le­rin son du­ra­ğı İz­mir’den son­ra, ön jü­ri­nin per­for­mans de­ğer­len­dir­me­siy­le fi­na­le ka­lan okul­lar bel­li ola­cak.

Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2018, 12:10
YORUM EKLE
YORUMLAR
Ali
Ali - 4 yıl Önce

Şahane

SIRADAKİ HABER