Lila Akademi ve Sanat Merkezi’nden yıl sonu gösterisi

Aka­de­mi ve sa­nat ala­nın­da Ço­rum’un en ön­de mer­kez­le­rin­den bi­ri olan Li­la Aka­de­mi Sa­nat Mer­ke­zi 12.yı­lı­nı muh­te­şem yıl so­nu gös­te­ri­si ile kut­la­dı.

Lila Akademi ve Sanat Merkezi’nden yıl sonu gösterisi

FA­TİH BAT­TAR

Aka­de­mi ve sa­nat ala­nın­da Ço­rum’un en ön­de mer­kez­le­rin­den bi­ri olan Li­la Aka­de­mi Sa­nat Mer­ke­zi 12.yı­lı­nı muh­te­şem yıl so­nu gös­te­ri­si ile kut­la­dı.

Dev­let Ti­yat­ro Sa­lo­nu’nda ger­çek­leş­ti­ri­len yıl so­nu et­kin­li­ği­ne Li­la Aka­de­mi ve Sa­nat Mü­dü­rü Di­dem Ha­moğ­lu, Li­la Aka­de­mi Sa­nat Mer­ke­zi öğ­ren­ci­le­ri ve ve­li­le­ri ka­tıl­dı.

Prog­ram kap­sa­mın­da bi ko­nuş­ma ya­pan Li­la Aka­de­mi ve Sa­nat Mü­dü­rü Di­dem Ha­moğ­lu, “12.yı­lı­mı­zı kut­lar­ken biz­le­ri yal­nız bı­rak­ma­yan her­ke­se hoş­gel­di­niz di­yo­rum. Bir yı­lın eme­ği­nin so­nu­cu­nı gö­re­ce­ği­miz bu prog­ram­da her haf­ta­so­nu An­ka­ra’dan ge­len An­ka­ra Dev­let Ope­ra ve Ba­le Sa­nat­çı­sı Şu­le Se­ze­ner’e, pi­ya­no­da Se­vi­lay Kı­lıç’a, ke­man ve pi­ya­no­da Gül­fe­ri­de Fa­kı­oğ­lu’na, min­ya­tür ve yağ­lı bo­ya­da Alev Bur­ha­noğ­lu’na, Jim­nas­tik’te Fı­rat Te­ke’ye, Pla­tes­te Ha­ci­re Gü­lüs­tan ve Gör­sev Atay’a, Zum­ba’da Öz­lem De­mir­taş’a, La­tin Dans ve Zum­ba’da Eb­ru Hüs­na De­mir’e, Bes­len­me ve Di­yet Uz­ma­nı Mer­ve Ateş’e, tek­nik ek­bi­mi­ze ve aka­de­mi so­rum­lu­muz Zu­hal Ki­zir’e emek­le­rin­den do­la­yı çok te­şek­kür edi­yo­rum.” de­di
Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan öğ­ren­ci­ler yıl bo­yun­ca der­si­ni al­dı­ğı­nı pi­ya­no, jim­nas­tik, ba­le, la­tin dans ve çe­şit­li dans gös­te­ri­le­ri­ni ser­gi­le­di.

Pi­ya­no per­for­man­sı ile baş­la­yan ge­ce­de ilk ola­rak pi­ya­no öğ­ret­me­ni Se­vi­lay Kı­lıç yö­ne­ti­min­de 6 öğ­ren­ci ye­te­nek­le­ri­ni ser­gi­le­di. Kır­mı­zı ve si­ya­hın uyu­mu­nun hi­ka­ye­si­ni an­la­tan Car­men ad­lı ba­le gös­te­ri­si ile de­vam eden prog­ram­da pi­ya­no ve ke­man öğ­ret­me­ni Gül­fe­ri­de Fa­kı­oğ­lu öğ­ren­ci­le­ri ile bir­lik­te yap­tı­ğı gös­te­ri her­ke­si bü­yü­le­di. 

Prog­ram çe­şit­li dans gös­te­ri­le­ri ile de­vam eder­ken, prog­ra­mı iz­le­me­ye ge­len­ler bü­yük ke­yif al­dı.

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2018, 13:54
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER