Sınav Anadolu Lisesi’nde coşkulu mezuniyet töreni

Özel Ço­rum Sı­nav Ana­do­lu Li­se­si 2017-2018 Eği­tim-Öğ­re­tim yı­lı 3.Ge­le­nek­sel Me­zu­ni­yet Tö­re­ni bü­yük bir coş­kuy­la ger­çek­leş­ti­ril­di.

Sınav Anadolu Lisesi’nde coşkulu mezuniyet töreni

FA­TİH BAT­TAR
Özel Ço­rum Sı­nav Ana­do­lu Li­se­si 2017-2018 Eği­tim-Öğ­re­tim yı­lı 3.Ge­le­nek­sel Me­zu­ni­yet Tö­re­ni bü­yük bir coş­kuy­la ger­çek­leş­ti­ril­di.


Yıl­dız­park’ta ger­çek­leş­ti­ri­len me­zu­ni­yet tö­re­ni, Ai­le ve Sos­yal Po­li­ti­ka­lar İl Mü­dü­rü Yah­ya Ço­ban, Ka­mu Sen ve Türk Eği­tim Sen Ço­rum Şu­be Baş­ka­nı Se­lim Ay­dın, Sı­nav Eği­tim Ku­rum­la­rı Ku­ru­cu Mü­dü­rü Se­la­mi Tüy­süz, Okul Mü­dü­rü Nur­han Dil­baz, okul ida­re­ci öğ­ret­men, öğ­ren­ci ve me­zun olan öğ­ren­ci­le­rin ai­le­le­ri ka­tı­lı­mı ile bü­yük bir coş­ku ile ger­çek­leş­ti­ril­di.


TÜY­SÜZ; “TÜR­Kİ­YE’NİN EN BÜ­YÜK EĞİ­TİM ZİN­Cİ­Rİ­NE DÖ­NÜŞ­TÜK”

Say­gı du­ru­şun­da bu­lu­nul­ma­sı ve İs­tik­lal Mar­şı’nın okun­ma­sı ile baş­la­yan prog­ra­mın açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı ya­pan Sı­nav Eği­tim Ku­rum­la­rı Ku­ru­cu Mü­dü­rü Se­la­mi Tüy­süz, Sı­nav Eği­tim Ku­rum­la­rı’nın 1992 yı­lın­da bir ai­le şir­ke­ti ola­rak 50 met­re­ka­re­lik bir me­kan, 5 ça­lı­şan ve kı­sıt­lı bir ser­ma­yey­le ku­rul­du­ğu­nu be­lir­te­rek; “1992 yı­lın­da oku­lu­muz kü­çük, im­kan­la­rı­mız sı­nır­lı ama he­de­fi­miz ol­duk­ça bü­yük­tü. 0 gü­nün 50 met­re­ka­re­si bu­gün 500 bin met­re­ka­re­lik ka­pa­lı ala­na, 5 per­so­ne­li ise 10 bi­ni aş­kın ça­lı­şa­na ulaş­tı. Cid­di bir ge­le­cek ta­sa­rı­mı­nın ge­niş öl­çek­li bir viz­yo­nun bü­tün ka­rar­la­ra eş­lik et­ti­ği bu sü­reç­te ya­yın­la­rı, kurs mer­kez­le­ri, ko­lej­le­ri, Ana­do­lu Li­se­le­ri ve Tür­ki­ye’nin en bü­yük eği­tim zin­ci­ri­ne dö­nüş­tü.” de­di

Ko­nuş­ma­sın­da öğ­ren­ci­le­re de ses­le­nen Tüy­süz, her me­zu­ni­ye­tin baş­ka bir ba­sa­ma­ğın baş­lan­gı­cı ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek; “Sev­gi­li genç­ler oku­la baş­la­dı­ğı­nız ilk gün­den bu­gü­ne de­ğin, eği­til­di­niz bil­gi ve er­dem­le do­na­tıl­dı­nız. Bu­gün bir me­zu­ni­yet ya­şı­yor­su­nuz. Bi­li­niz ki her me­zu­ni­yet baş­ka bir ba­sa­ma­ğın baş­lan­gı­cı­dır. Okul gün­le­ri­niz en gü­zel okul anı­la­rı­nı­za dö­nü­şe­cek­tir. Siz­le­rin ge­le­cek­te ba­şa­rıy­la oku­lu­nu­zu, biz­le­ri ve ai­le­le­ri­ni­zi en iyi şe­kil­de tem­sil ede­ce­ği­ni­ze inan­cım tam­dır. De­ğer­li genç­ler, bü­tün top­lum­la­rın ve ulus­la­rın umut­la­rı ve genç ne­sil­ler­dir. El­bet­te bi­zim de ge­le­ce­ği­miz ve gü­ven­ce­miz siz­ler­si­niz. Bu ger­çe­ği Ulu ön­der Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk; “Bü­tün umu­dum genç­lik­te­dir.”   di­ye­rek ül­ke­yi ve bü­tün de­ğer­le­ri siz genç­le­re ema­net et­miş­tir. İna­nı­yo­rum ki siz­ler­de bu umut­la­rı ve gü­ve­ni bo­şa çı­kar­ma­ya­cak, ül­ke­mi­zi çağ­daş uy­gar­lık­lar dü­ze­yi­ne çı­ka­ra­cak­sı­nız. Emin olun bu­na bü­tün kal­bim­le ina­nı­yo­rum. Sev­gi­li genç­ler, ge­le­ce­ği­mi­ze yön ver­me sü­re­cin­de biz­ler­le bir­lik­te ol­ma­nız inan­cı­mı­zı, az­mi­mi­zi ve he­ye­ca­nı­nı­zı pay­laş­mak biz­ler için çok kıy­met­liy­di. Uf­ku­nu­za açı­lan bu yol­da siz­le­ri pı­rıl pı­rıl ge­le­ce­ğin bek­le­di­ği­nin inan­cı­nı ta­şı­yor ve bun­dan son­ra­ki ha­ya­tı­nız­da tüm ba­şa­rı­la­rın ve mut­lu­luk­la­rın siz­ler­le bir­lik­te ol­ma­sı­nı Ce­na­bı Hak’tan di­li­yo­rum. Ve şu­nu hiç­bir za­man unut­ma­yın ki me­zun ol­du­ğu­nuz Sı­nav Ana­do­lu Li­se­si’nin ka­pı­la­rı siz­le­re her za­man açık ka­la­cak­tır.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Okul Mü­dü­rü Nur­han Dil­baz ise ko­nuş­ma­sın­da öğ­ren­ci­ler­den ay­rıl­ma­nın hüz­nü­nü ya­şa­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek, me­zun olan öğ­ren­ci­le­re eği­tim ha­yat­la­rın­da ba­şa­rı­lar di­le­di.

Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan si­ne­viz­yon eş­li­ğin­de okul ta­nı­tım vi­de­osu gös­te­ril­di. Ar­dın­dan bay­rak ve fla­ma de­vir tes­lim tö­re­ni ger­çek­leş­ti­ril­di. Okul 12 sı­nıf öğ­ren­ci­si Ka­dir Çin­ğiş Türk bay­ra­ğı­nı 11.sı­nıf öğ­ren­ci­si Ali Işık’a tes­lim eder­ken, okul fla­ma­sı­nı ise 12.sı­nıf öğ­ren­ci­si Mer­ve­nur So­yo­ğuz, 11.sı­nıf öğ­ren­ci­si Pı­nar So­yo­ğuz’a tes­lim et­ti.

Prog­ra­mın de­va­mın­da pla­ket tak­dim tö­re­ni­ne ge­çil­di. Okul Ku­ru­cu Mü­dü­rü Se­la­mi Tüy­süz, Okul Mü­dü­rü Nur­han Dil­baz, okul emek­tar per­so­ne­li Hü­se­yin Ak­yol ve okul bi­rin­ci­si Pe­lin Re­biş Ars­lan’a pla­ket tak­dim et­ti.

Prog­ram­da okul bi­rin­ci­si Pe­lin Re­biş Ars­lan’ın ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan me­zun olan öğ­ren­ci­le­re me­zu­ni­yet bel­ge­le­ri tak­dim edil­di.

Me­zu­ni­yet bel­ge­le­ri­ni alan me­zun öğ­ren­ci­ler me­zun ol­ma­nın se­vin­ciy­le, prog­ram so­nun­da bü­yük bir coş­ku içe­ri­sin­de hep bir­lik­te kep­le­ri­ni ha­va­ya ata­rak me­zu­ni­yet se­vin­ci­ni do­ya­sı­ya ya­şa­dı­lar.

Ça­lan mü­zik eş­li­ğin­de dans ede­rek, me­zun ol­ma­nın coş­ku­su­nu ve gu­ru­ru­nu ya­şa­yan öğ­ren­ci­ler mut­lu­luk­la­rı­nı ai­le­le­ri ile pay­laş­tı. Prog­ram so­nun­da me­zun öğ­ren­ci­ler ho­ca­la­rı ve ai­le­le­riy­le bol bol ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çe­ke­rek ha­yat­la­rın­da dö­nüm nok­ta­sı olan bu an­la­rı­nı ka­yıt al­tı­na al­dı­lar. 

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2018, 13:15
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER