HA­RUN AK­KA­YA
Ço­rum Be­le­di­yes­por Alt Ya­pı Tek­nik He­ye­ti, Pro­fes­yo­nel ta­kım­da gö­re­ve baş­la­yan Meh­met Au­re­lio ve eki­bi­ni zi­ya­ret ede­rek ba­şa­rı­lar di­le­ğin­de bu­lun­du.
Ön­ce­ki ak­şam ku­lüp te­si­sin­de ger­çek­le­şen zi­ya­re­te Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ha­mit Işık, Tek­nik Di­rek­tör Meh­met Au­re­lio ve yar­dım­cı­la­rı Er­sin Kü­çü­koğ­lu, Uğur Be­kir Sö­zü­bek ve Gör­kem Ön­cü ka­tı­lır­ken Alt Ya­pı Ko­or­di­na­tö­rü Meh­met Ar­duç ile Tek­nik Di­rek­tör­ler Se­lim Sü­mer, Ömer Özer, Ha­lil İb­ra­him Ay­do­ğan ve İs­ma­il Ata­lay Bay­dur an­tre­nör­ler Hay­ret­tin Ka­ra­ca ka­le­ci an­tre­nör­le­ri Se­ba­hat­tin Ço­ban ve Yu­suf Ön­cül yer al­dı.
Zi­ya­ret sı­ra­sın­da Ço­rum Be­le­di­yes­por Alt Ya­pı Ko­or­di­na­tö­rü Meh­met Ar­duç ön­ce­lik­li ola­rak Meh­met Au­re­lio ve eki­bi­ne Ço­rum’a hoş gel­di­niz de­di ve ba­şa­rı­lar di­le­ğin­de bu­lun­du. Ar­duç da­ha son­ra ise ça­lış­ma­la­rı spor­cu­la­rın du­ru­mu ve lig­de­ki ko­num­la­rı hak­kın­da bil­gi­ler ver­di. Tek­nik Di­rek­tör Meh­met Au­re­lio ise zi­ya­ret­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­ti­re­rek genç­le­re bü­yük önem ver­dik­le­ri­ni alt ya­pı­sı güç­lü ol­ma­yan bir ta­kı­mın ba­şa­rı­lı ola­ma­ya­ca­ğı­nı be­lir­te­rek fır­sat bul­duk­çu alt ya­pı­nın maç­la­rı­nı iz­le­ye­ce­ği­ni söy­le­di. Ço­rum Be­le­di­yes­por Alt Ya­pı Ko­or­di­na­tö­rü Meh­met Au­re­lio Alt Ya­pı Tek­nik He­ye­ti­ne zi­ya­ret­le­rin­den do­la­yı te­şek­kür et­ti.