Me­ci­tö­zü İl­çe­si'nin Kö­rü­cek Kö­yü'nde Hik­met Ya­vuz'a ait bah­çe­de bir ar­mut ağa­cı­nın çi­çek aç­ma­sı, şaş­kın­lık­la kar­şı­lan­dı.
Son­ba­har mev­si­min­de ol­ma­mı­za rağ­men ba­zı mey­ve ağaç­la­rı­nın çi­çek aç­tı­ğı­na ta­nık olu­yo­ruz.


Ha­va sı­cak­lık­la­rı­nın bir­den­bi­re düş­me­si, son­ra da tek­rar sı­cak ha­va akı­mı­nın gel­me­si mey­ve ağaç­la­rı­nı da şa­şırt­tı.
Kö­rü­cek Kö­yü Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Der­ne­ği Baş­ka­nı Hik­met Ya­vuz, geç­ti­ği­miz haf­ta so­nu kö­yü­ne git­ti­ğin­de bah­çe­sin­de bu­lu­nan ar­mut ağa­cı­nın çi­çek aç­tı­ğı­nı gö­rün­ce du­ru­mu şaş­kın­lık­la kar­şı­la­dı.


Mı­sır­la­rın ya­nın­da ar­mut ağa­cı­nın çi­çek aç­ma­sı­nı te­bes­süm­le kar­şı­la­yan Hik­met Ya­vuz, "Bir yan­da ar­mut ağaç­la­rın­da mey­ve du­rur­ken, bir yan­da da çi­çek aç­ma­sı ger­çek­ten il­ginç. Ay­nı bah­çe içe­ri­sin­de hem mey­ve­yi, hem de çi­çe­ği­ni gör­mek şa­şır­tı­cı bir du­rum" di­ye ko­nuş­tu.