Bayat Belediyesi'nden Kadınlar Günü etkinliği

Ba­yat Be­le­di­ye­si 8 Mart Dün­ya Ka­dın­lar Gü­nü do­la­yı­sıy­la ka­dın­la­ra özel prog­ram dü­zen­le­di.

Bayat Belediyesi'nden Kadınlar Günü etkinliği

Ba­yat Be­le­di­ye­si 8 Mart Dün­ya Ka­dın­lar Gü­nü do­la­yı­sıy­la ka­dın­la­ra özel prog­ram dü­zen­le­di.
Ye­mek­li prog­ra­ma Ba­yat Kay­ma­ka­mı Oğuz­han Ocak ve Ba­yat Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ek­rem Ün­lü ve çok sa­yı­da ka­dın ka­tıl­dı.
Prog­ram­da ko­nu­şan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ek­rem Ün­lü, "Be­le­di­ye ola­rak 8 Mart Ka­dın­lar Gü­nü do­la­yı­sıy­la ka­dın­la­rı­mı­zı bir ara­ya ge­tir­mek için ye­mek prog­ra­mı dü­zen­le­dik. Dü­zen­le­miş ol­du­ğu­muz prog­ra­ma ka­tı­lım­la­rı­nız­dan do­la­yı te­şek­kür edi­yo­rum. Baş­ta şe­hit an­ne­le­ri­miz ol­mak üze­re tüm ka­dın­la­rı­mı­zın 8 Mart Ka­dın­lar Gü­nü­nü teb­rik edi­yo­rum" de­di.
Ka­dın­la­rın hem sos­yal hem de dev­let ha­ya­tın­da fark­lı bir ko­num­da ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ün­lü, "Ül­ke ve mil­let ola­rak çok zor­lu bir sü­reç­ten ge­çi­yo­ruz. Bu sü­reç­te bir­lik ve be­ra­ber­li­ğe çok faz­la ih­ti­ya­cı­mız var. Bu­gün bu ül­ke­miz­de hu­zur ve gü­ven içe­ri­sin­de ya­şı­yor­sak bu­nu şe­hit ve ga­zi­le­ri­mi­zin gös­ter­miş ol­du­ğu fe­dakârlık­lar­dan do­la­yı­dır. Tür­ki­ye'de her evin içe­ri­sin­de ve­ya ya­kı­nın­da mut­la­ka bir şe­hit ya da ga­zi var­dır. Va­ta­nı, mil­le­ti ve ai­le­si için ca­nı­nı fe­da eden bu kar­deş­le­ri­mi­zin ai­le­si ve ya­kın­la­rı bi­ze ema­net­tir. Pey­gam­ber Efen­di­mi­zin "Cen­net an­ne­le­rin ayak­la­rı al­tın­da­dır" Ha­dis-i Şe­ri­fi­ne yü­rek­ten ina­nan bir di­nin men­su­bu olan biz­ler, ku­şak­la­rın ye­tiş­me­sin­de en önem­li ro­lü üst­le­nen ka­dın­la­rı­mı­zın, 8 Mart Dün­ya Ka­dın­lar Gü­nü"nü kut­lar, sev­gi ve say­gı­la­rı­mı su­na­rım" şek­lin­de kay­det­ti.
Ba­yat Kay­ma­ka­mı Oğuz­han Ocak ise yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, "Ka­dın­lar, bit­me­yen sev­gi­si, şef­ka­ti, hoş­gö­rü­sü, fe­dakârlı­ğı, üret­ken­li­ği ile ai­le­nin ve top­lu­mun te­me­li­dir. Ge­le­ce­ği­mi­zi ema­net ede­ce­ği­miz, güç­lü dev­let­ler ile ya­rı­şa­cak eği­tim­li, bi­linç­li ne­sil­le­re sa­hip ol­mak, en baş­ta on­la­rı ye­tiş­ti­re­cek olan ka­dın­la­rı­mı­za, eği­tim, iş ve sos­yal ha­yat­ta er­kek­ler ile bir­lik­te ve­re­ce­ği­miz fır­sat eşit­li­ği ile sağ­la­na­bi­lir. 8 Mart Dün­ya Ka­dın­lar Gü­nü, tüm dün­ya­da ol­du­ğu gi­bi ül­ke­miz­de de Ka­dın­lar Gü­nü ola­rak kut­lan­mak­ta­dır. 8 Mart Dün­ya Ka­dın­lar Gü­nü ka­dın­la­rın da­ha hu­zur­lu bir ya­şam, da­ha faz­la eşit­lik ta­lep­le­ri­ni di­le ge­tir­di­ği ve ka­dın­la­rı­mı­zın hak ve hu­kuk­la­rı­nın ika­me­si için ver­dik­le­ri mü­ca­de­le­nin sim­ge­si­dir. Pey­gam­ber Efen­di­mi­zin "Cen­net an­ne­le­rin ayak­la­rı al­tın­da­dır" Ha­dis-i Şe­ri­fi­ne yü­rek­ten ina­nan bir di­nin men­su­bu olan biz­ler, bu­gü­ne ka­dar ka­dın­la­ra yö­ne­lik her tür­lü şid­de­tin, ay­rım­cı­lı­ğın ve is­tis­ma­rın kar­şı­sın­da ol­du­ğu­muz gi­bi bun­dan son­ra da ol­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz. Ku­şak­la­rın ye­tiş­me­sin­de en önem­li ro­lü üst­le­nen ka­dın­la­rı­mı­za, top­lu­ma ver­dik­le­ri kat­kı­lar, bil­gi­li ve kül­tü­rel de­ğer­le­ri­ne bağ­lı, ah­lak­lı bi­rey­le­ri ye­tiş­tir­mek için gös­ter­dik­le­ri öz­ve­ri ne­de­niy­le min­net ve şük­ran­la­rı­mı­zı su­nar, tüm ka­dın­la­rı­mı­zın 8 Mart Dün­ya Ka­dın­lar Gü­nü'nü kut­lar, sev­gi ve say­gı­la­rı­mı su­na­rım" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
YORUMLAR
kayatemm
kayatemm - 4 yıl Önce

endüstriyel temizlik toptan ofis kovası
krom çöp kovası toptan makine havlusu
dispenser kağıt havlu
dispenser peçete
toptan kağıt havlu
toptan dispenser havlu

SIRADAKİ HABER