RE­CEP ME­BET
Ço­rum hal­kı bay­ram gün­le­rin­de ek­mek sı­kın­tı­sı ya­şa­mak is­te­mi­yor.
Ha­ber Mer­ke­zi­mi­zi ara­yan ba­zı va­tan­daş­lar, Kur­ban Bay­ra­mı ta­ti­lin­de ya­şa­dık­la­rı mağ­du­ri­ye­te dik­kat çe­ke­rek çö­züm is­te­di­ler.
Fı­rın­cı­lar Oda­sı ve Ço­rum Be­le­di­ye­si Halk Ek­mek yet­ki­li­le­ri­ne ses­le­nen tü­ke­ti­ci­ler, “Bay­ram­lar­da va­tan­da­şı ek­mek­siz bı­rak­ma­yın!” çağ­rı­sın­da bu­lun­du­lar.
Mev­cut sis­tem­de are­fe­den bir­kaç gün­lük ek­mek al­mak zo­run­da bı­ra­kı­lan va­tan­daş­la­rın ya­şa­dık­la­rı mağ­du­ri­ye­te işa­ret eden tü­ke­ti­ci­ler, bay­ram gün­le­rin­de sı­kın­tı ya­şan­ma­ma­sı için ge­rek­li ted­bir­le­rin ve plan­la­ma­nın ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifa­de et­ti­ler.
Bay­ram bo­yun­ca me­sai ya­pan öz­ve­ri­li fı­rın­cı­la­ra te­şek­kür eden tü­ke­ti­ci­ler, nö­bet­çi fı­rın uy­gu­la­ma­sı­na ge­çi­le­rek açık iş­let­me sa­yı­sı­nın ar­tı­rıl­ma­sı­nı bek­le­dik­le­ri­ni söz­le­ri­ne ek­le­di­ler.