Ço­rum’un Oğuz­lar il­çe­si­ne bağ­lı Ağaç­ça­mı Kö­yü’nde ger­çek­le­şen ve halk ara­sın­da ‘Köy Olim­pi­yat­la­rı’ ola­rak isim­len­di­ri­len şen­lik bu yıl da renk­li gö­rün­tü­le­re sah­ne ol­du.

Ağaççamı köyünde her yıl geleneksel hale getirilen tornet yarışları nefes kesti. 

ÇO­CUK­LAR Gİ­Bİ EĞ­LEN­Dİ­LER
7’den 70’e her yaş gru­bun­dan ka­tı­lı­mın ol­du­ğu ya­rış­ma­lar­da per­for­mans­la­rı­nı or­ta­ya ko­yan ka­tı­lım­cılar, ço­cuk­lar gi­bi eğ­len­di­ler.

Şen­lik prog­ra­mı da­hi­lin­de­ki ‘Köy Oyun­la­rı’ kap­sa­mın­da yo­ğurt ye­me, yu­mur­ta ta­şı­ma, çu­val, san­dal­ye kap­ma, ho­roz kap­ma ve ur­gan çek­me mü­sa­ba­ka­la­rı dı­şın­da en bü­yük il­gi­yi tor­net ya­rış­la­rı gör­dü.

‘Her türlü darbeyi ve darbecileri lanetliyorum’ ‘Her türlü darbeyi ve darbecileri lanetliyorum’

Ter­tip Ko­mi­te­si’nin öz­ve­ri­li ça­lış­ma­la­rıy­la ge­le­nek­sel ha­le ge­len Köy Oyun­la­rı’nda gö­rev alan jü­ri üye­le­ri ise ya­rış­ma­cı­la­rın per­for­mans­la­rı­nı de­ğer­len­di­re­rek de­re­ce­ye gi­ren­le­ri be­lir­le­di­ler.

Ya­rış­ma­lar­da de­re­ce­ye gi­ren ka­tı­lım­cı­la­ra ma­dal­ya ve çe­şit­li he­di­ye­ler ve­ril­di.

Ağaç­ça­mı Kö­yü Kül­tür Sos­yal ve Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği’nce or­ga­ni­ze edi­len şen­li­ğe ba­zı da­ire amir­le­ri, si­ya­si par­ti ve si­vil top­lum ku­ru­lu­şu tem­sil­ci­le­ri ile çok sa­yı­da va­tan­daş ka­tıl­dı.

Muhabir: Fatih Battar