Do­dur­ga Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan yap­tı­rı­lan il­çe­nin ilk ka­pa­lı pa­zar­ye­ri ta­mam­la­na­rak hiz­me­te su­nul­du.
İl­çe hal­kı ve pa­zar es­na­fı­nın kul­la­nı­mı­na su­nu­lan Ka­pa­lı Pa­zar Ye­ri ile il­gi­li açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Do­dur­ga Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa Ay­dın, “İl­çe­mi­ze ilk­le­ri ya­şat­ma­ya de­vam edi­yo­ruz” de­di.


Ka­pa­lı Pa­zar Ye­ri­nin açıl­ma­sı ile il­çe­nin önem­li bir so­ru­nu­nu da­ha çöz­dük­le­ri­ne işa­ret eden Mus­ta­fa Ay­dın, “Do­dur­ga il­çe­mi­zin ve pa­zar es­na­fı­mı­zın uzun yıl­lar­dır öz­le­mi­ni çek­ti­ği ka­pa­lı pa­zar­ye­ri­ni ta­mam­la­ya­rak hal­kı­mı­zın ve es­na­fı­mı­zın hiz­me­ti­ne sun­duk” de­di.
Ay­dın, “Va­tan­daş­la­rı­mı­zın ra­hat­lık­la, ik­lim ko­şul­la­rın­dan et­ki­len­me­den, sağ­lık­lı ve gü­ven­li bir or­tam­da alış­ve­riş ya­pa­bi­le­ce­ği, pa­zar­cı es­na­fı­mı­zı da yağ­mur­dan ve gü­neş­ten ko­ru­ya­cak, tra­fik açı­sın­dan da so­run oluş­tur­ma­yan ka­pa­lı semt pa­za­rı­nın ya­pı­mı­nı ta­mam­la­dık. İlk ka­pa­lı pa­za­rı­mız Do­dur­ga hal­kı­na ve es­na­fı­mı­za ha­yır­lı ol­sun” di­ye ko­nuş­tu.


Bü­tün hiz­met­le­ri­ni Do­dur­ga hal­kı­nın ya­şam ka­li­te­si­ni yük­selt­mek için yap­tık­la­rı­nın al­tı­nı çi­zen Ay­dın,  yak­la­şık 700 met­re­ka­re ka­pa­lı, 3000 met­re­ka­re açık ala­nı­na sa­hip olan pa­zar­ye­ri­nin mo­dern gö­rü­nü­mü ve te­miz­li­ği ile göz ka­maş­tır­dı­ğı­nı kay­det­ti.
Ka­pa­lı pa­zar ye­ri­nin il­çe­ye ka­zan­dı­rıl­ma­sın­da eme­ği ge­çen­le­re te­şek­kür eden Ay­dın, şun­la­rı söy­le­di:


“2015 Ara­lık iti­ba­ri ile yak­la­şık 250 bin li­ra­ya ka­mu­laş­tır­dı­ğı­mız pa­zar ye­ri­ni 2016 yı­lın­da İl Ge­nel Mec­li­si ve Kay­ma­kam­lı­ğı­mız’ın des­tek­le­riy­le ta­mam­la­ya­rak hiz­me­te sun­muş du­rum­da­yız. Pa­zar ye­ri­mi­zin açık bö­lü­mün­de­ki 3 bin met­re­ka­re alan as­falt­lan­dı. As­falt ko­nu­sun­da Ka­ra­yol­la­rı Böl­ge Mü­dür­lü­ğü­müz’e ve Os­man­cık Şu­be Şef­li­ği’ne de ay­rı­ca te­şek­kür ede­rim. AK Par­ti İl­çe Baş­ka­nı­mız ve teş­ki­la­tı­mı­zın da bi­ze ver­miş ol­du­ğu güç­le bu ese­ri il­çe­mi­ze ka­zan­dır­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yo­rum.


Do­dur­ga hal­kı­mı­zın des­te­ği ile da­ha önem­li pro­je­le­re im­za at­ma­ya ha­zır­la­nı­yo­ruz. Bi­ze gü­ve­nen hal­kı­mı­zın gü­ve­ni­ni bo­şa çı­kar­ma­mak adı­na ge­ce­mi­zi gün­dü­zü­mü­ze ka­ta­rak ça­lış­ma­la­rı­mı­za de­vam edi­yo­ruz. Ver­di­ği­miz söz­le­ri ye­ri­ne ge­tir­me­nin mut­lu­lu­ğu­nu hep bir­lik­te ya­şı­yo­ruz. Bun­dan son­ra da ya­şa­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz.” (Ha­ber Mer­ke­zi)