AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Ah­met Sa­mi Cey­lan, ge­ce Ço­rum so­kak­la­rın­da bay­rak asan genç­le­ri zi­ya­ret et­ti. Cey­lan'ı kar­şı­sın­da gö­ren genç­ler ön­ce şa­şır­dı, son­ra se­vin­di.

Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, se­çim ça­lış­ma­la­rı­na ge­ce gün­düz de­me­den de­vam eden Cey­lan, git­ti­ği her es­naf ta­ra­fın­dan sev­gi se­li ile kar­şı­la­şı­yor ve 24 Ha­zi­ran se­çim­le­ri için des­tek is­ti­yor. 

Es­naf zi­ya­ret­le­ri es­na­sın­da ge­ce ya­rı­sı bay­rak asan genç­le­re de sür­priz bir zi­ya­ret ya­pan Cey­lan, ya­pı­lan ça­lış­ma­la­ra yar­dım et­ti. Mil­let­ve­ki­li Cey­lan'ı kar­şı­sın­da gö­ren genç­ler ön­ce şa­şır­dı, son­ra se­vin­di. 

‘VA­KİT UYU­MA VAK­Tİ DE­ĞİL’
Genç­ler­le soh­bet eden Cey­lan, "Si­zin ya­şı­nız­day­ken ben de inan­dı­ğı­mız da­va uğ­run­da ça­lış­tım. Gö­rü­yo­rum ki siz­ler de kut­lu bir amaç uğ­run­da ge­ce­le­ri so­kak­lar­da­sı­nız. Her bi­ri­ni­zi yü­rek­ten kut­la­rım. Va­kit uyu­ma vak­ti de­ğil­dir. Mem­le­ke­tin re­fa­hı ve yav­ru­la­rı­mı­zın ya­rın­la­rı için dur­mak yok yo­la de­vam. 24 Ha­zi­ran'a az bir sü­re kal­dı. Önü­müz­de­ki bir­kaç gü­nü da­ha iyi kul­lan­ma­lı, re­ha­ve­te ka­pıl­ma­dan da­ha çok ça­lış­ma­lı­yız" de­di.

Genç­ler ise Cey­lan'a zi­ya­re­tin­den do­la­yı duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­ti­re­rek, AK Par­ti'nin 24 Ha­zi­ran'da Ço­rum'dan bü­yük bir oy far­kı ile bi­rin­ci çık­ma­sı için ge­ce gün­düz de­me­den ça­lı­şa­cak­la­rı­na söz ver­di. (Ha­ber Mer­ke­zi)