‘Ülkeyi bölmek isteyenlere karşı zafer kazandık’

Kar­gı'da AK Par­ti Ge­niş­le­til­miş İl­çe Da­nış­ma Top­lan­tı­sı ya­pıl­dı.

‘Ülkeyi bölmek isteyenlere karşı zafer kazandık’

Top­lan­tı, il­çe­de ye­ni fa­ali­ye­te ge­çen ve iş­let­me sa­hi­bi Nev­zat Ku­zu'nun da­ve­ti üze­ri­ne Öz­lem Ku­zu Çe­vir­me Kır Lo­kan­ta­sın­da ger­çek­leş­ti­ril­di.
Top­lan­tı­ya Kar­gı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Şen, AK Par­ti Kar­gı İl­çe Ko­or­di­na­tö­rü Sa­lih Os­man Fın­dık, AK Par­ti Kar­gı İl­çe Baş­ka­nı Sa­cit Öz­de­mir, İl Ge­nel Mec­lis Üye­le­ri Mus­ta­fa Yıl­dız, Me­sut Tuğ­rel, Be­le­di­ye Mec­lis Üye­le­ri Nev­zat Ku­zu, İb­ra­him Eken, Sa­dık Erik­çi, AK Par­ti Kar­gı Ka­dın Kol­la­rı Baş­ka­nı Es­ra Pe­ker, AK Par­ti Kar­gı Genç­lik Kol­la­rı Baş­ka­nı Em­re Üs­tü­nel ve il­çe teş­ki­la­tı ka­tıl­dı.
Yak­la­şık üç sa­at sü­ren top­lan­tı­da, İl­çe Ko­or­di­na­tö­rü Fın­dık ko­nuş­ma ya­pa­rak, "Se­çim­ler­den Al­lah'ın iz­ni ve mil­le­ti­mi­zin te­vec­cü­hü ile ba­şa­rı­lı bir şe­kil­de çık­ma­mız, ül­ke­mi­zi böl­mek is­te­yen­le­re kar­şı bir za­fe­ri­miz­dir. Sa­yın Cum­hur­baş­ka­nı­mız Re­cep Tay­yip Er­do­ğan'a bir kez da­ha sa­hip çık­tı­ğı­mı­zın bir gös­ter­ge­si­dir. Ül­ke­miz çok zor gün­ler­den geç­miş en son 15 Tem­muz dar­be gi­ri­şi­mi­ne kar­şı mil­le­ti­miz ca­nı­nı or­ta­ya ko­ya­rak ül­ke­si­ne sa­hip çık­mış­tır." de­di.
Top­lan­tı, Baş­kan Şen ve Baş­kan Öz­de­mir'in, il­çe teş­ki­la­tı ile ça­lış­ma­lar hak­kın­da ve ya­pı­la­cak fa­ali­yet­ler­le il­gi­li is­ti­şa­re­ler­de bu­lun­ma­la­rı­nın ar­dın­dan so­na er­di. (Kar­gı-Ha­va­dis)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER