Ço­rum­lu Ya­zar Psi­ko­log Meh­tap Ka­ya­oğ­lu, Su­hey­bi Ru­mi İmam Ha­tip Or­ta­oku­lu'nda öğ­ren­ci­ler­le bir ara­ya gel­di.

Bu yıl 8.’si dü­zen­le­nen Ki­tap ve Kül­tür Gün­le­ri ne­de­niy­le Ço­rum'a ge­len Ya­zar Psi­ko­log Meh­tap Ka­ya­oğ­lu, öğ­ren­ci­ler­le bu­luş­tu. Su­hey­bi Ru­mi İmam Ha­tip Or­ta­oku­lu top­lan­tı sa­lo­nun­da ger­çek­leş­ti­ri­len söy­le­şi­ye Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Tur­han Can­dan'ın ya­nı sı­ra Okul Mü­dü­rü Da­vut De­mir­baş, öğ­ret­men­ler ve öğ­ren­ci­ler ka­tıl­dı. 

Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, öğ­ren­ci­le­rin ol­duk­ça il­gi gös­ter­di­ği Meh­tap Ka­ya­oğ­lu ge­len so­ru­la­ra tüm iç­ten­li­ğiy­le ce­vap­lar ve­rir­ken, öğ­ren­ci­le­rin okul ve ev içe­ri­sin­de­ki dav­ra­nış­la­rı ko­nu­sun­da da uya­rı­lar­da bu­lun­du. 
Meh­tap Ka­ya­oğ­lu da­ha son­ra Kent Mey­da­nı'nda bu­lu­nan Ki­tap Fu­arı'na ge­le­rek bu­ra­da söy­le­şi yap­tı ve ki­tap­la­rı­nı im­za­la­dı.