HA­LİL ÖZ­TÜRK

Uzun bir ara­nın ar­dın­dan bu se­zon ye­ni­den 3. li­ge dö­nen Kır­şe­hir Be­le­di­yes­por Tek­nik Di­rek­tör Se­la­had­din Din­çel ile an­laş­tı. Din­çel ile bir­lik­te Ço­rum­lu ka­le­ci an­tre­nö­rü Nu­ret­tin Ka­ba­lak’da ye­şil be­yaz­lı ta­kım­da gö­rev ya­pa­cak.

Ço­rum Be­le­di­yes­por’un muh­te­mel ra­kip­le­rin­den Kır­şe­hir Be­le­di­yes­por yö­ne­ti­mi yap­tı­ğı araş­tır­ma­lar so­nu­cun­da gö­rüş­me­ye da­vet et­ti­ği Se­la­hat­tin Din­çel Baş­kan Ve­li Şa­hin ile yap­tı­ğı gö­rüş­me so­nun­da ye­şil be­yaz­lı ku­lüp­le an­laş­ma sağ­la­dı.
 

Din­çel’in eki­bin­de an­tre­nör Na­zım Gü­lay ve Ali Uçar kon­dis­yo­ner Ca­hit Pa­şa ile bir­lik­te ka­le­ci an­tre­nö­rü hem­şeh­ri­miz Nu­ret­tin Ka­ba­lak ile ana­liz ve maç iz­le­me uz­ma­nı ola­rak ise Mus­ta­fa Tu­ra’dan olu­şan al­tı ki­şi­lik bir ekip gö­rev ya­pa­cak.

Ço­rum Be­le­di­yes­por’un da lis­te­si­ne gi­ren tek­nik adam­lar­dan olan Se­la­had­din Din­çel geç­ti­ği­miz se­zon Pa­zars­por’un ba­şın­da li­der­li­ğe ka­dar yük­sel­miş ikin­ci ya­rı­da kay­bet­ti­ği pu­an­lar­la ya­rı­şın dı­şın­da kal­mış­tı.