RE­CEP ME­BET
Kur­ban Bay­ra­mı ön­ce­sin­de ‘iyi­lik’ için kol­la­rı sı­va­yan De­niz Fe­ne­ri, kur­ban his­se be­de­li­ni yurt için­de 1100, yurt dı­şın­da 560 TL ola­rak be­lir­le­di.
‘2018 Kur­ban Or­ga­ni­zas­yo­nu’ fa­ali­yet­le­ri ile il­gi­li bil­gi ve­ren De­niz Fe­ne­ri Der­ne­ği Ço­rum Gö­nül­lü Ko­or­di­na­tö­rü Ya­se­min Ey­vaz­lı, ha­yır­se­ver Ço­rum hal­kı­na ses­le­ne­rek, “Kur­ban­la­rı­nız yok­sul­la­rın bay­ram se­vin­ci ol­sun” de­di.
Ha­yır­se­ver­le­rin kur­ban ba­ğış­la­rı­nı Tür­ki­ye ve dün­ya­nın dört bir ya­nın­da­ki ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne ulaş­tır­dık­la­rı­nı be­lir­ten Ya­se­min Ey­vaz­lı, “Tür­ki­ye’ye sı­ğı­nan göç­men kar­deş­le­ri­mi­ze de kur­ban eti da­ğı­ta­ca­ğız” di­ye ko­nuş­tu.
Ço­rum­lu iyi­lik gö­nül­lü­le­riy­le bir­lik­te açık­la­ma ya­pan Ey­vaz­lı, De­niz Fe­ne­ri ba­ğış stan­dı­nın Are­fe Gü­nü’ne ka­dar Ku­yum­cu­lar Çar­şı­sı ci­va­rın­da­ki Kub­be­li Ca­mii önün­de açık ola­ca­ğı­nı ha­tır­lat­tı.

YOK­SUL­LA­RI UNUT­MA­YIN!
“De­niz Fe­ne­ri Der­ne­ği, ve­ka­le­ti­niz­le kur­ban­la­rı­nı­zı ke­si­yor ih­ti­yaç sa­hi­bi kar­deş­le­ri­mi­ze ulaş­tı­rı­yor” di­yen Ya­se­min Ey­vaz­lı, “Maz­lum coğ­raf­ya­lar­da siz­le­ri bek­le­yen­ler ol­du­ğu­nu unut­ma­yın! Uzak­la­rı ya­kın eden kur­ban, bu bay­ram­da da yok­sul­la­ra uğ­ra­ma­dan geç­me­sin. 3 kı­ta­da on­bin­ler­ce ih­ti­yaç sa­hi­bi­nin sof­ra­la­rı­nı şen­len­di­ri­yor; siz­ler adı­na, on­la­rın du­ala­rı­na ve mut­lu­luk­la­rı­na şa­hit olu­yo­ruz” di­ye ko­nuş­tu.
De­niz Fe­ne­ri Der­ne­ği’nin yü­rüt­tü­ğü kur­ban or­ga­ni­zas­yo­nu ça­lış­ma­la­rın­dan bah­se­den Ey­vaz­lı, şu bil­gi­le­ri ver­di:

KUR­BAN BA­ĞIŞ­LA­RI 40 ÜL­KE­YE ULA­ŞA­CAK
“De­niz Fe­ne­ri, her yıl ol­du­ğu gi­bi bu yıl da kur­ban­la­rı­nı­zı Tür­ki­ye da­hil 40 ül­ke­de, eko­no­mik, sağ­lık­lı ve çev­re ko­şul­la­rı­na uy­gun şe­kil­de ke­sip yok­sul­la­ra ulaş­tı­rı­yor.
Kur­ban et­le­ri ül­ke­mi­zin dört bir ya­nın­da­ki dul, ye­tim ve ök­süz­ler baş­ta ol­mak üze­re, De­niz Fe­ne­ri ta­ra­fın­dan yok­sul­lu­ğu tes­pit edil­miş on bin­ler­ce ai­le­ye da­ğı­tı­lı­yor.
Ya­pa­ca­ğı­nız kur­ban ba­ğış­la­rıy­la, yıl bo­yu hiç et gör­me­miş bin­ler­ce yok­sul ai­le­nin sof­ra­la­rı­nı şen­len­di­re­bi­lir, bay­ra­mı mah­zun ge­çir­me­le­ri­ni en­gel­le­ye­bi­lir­si­niz.
Kur­ban ba­ğış­la­rı­nız, De­niz Fe­ne­ri ta­ra­fın­dan İs­lamî ku­ral­la­ra uy­gun ola­rak der­nek yet­ki­li­le­ri de­ne­ti­min­de ke­si­lip, bir bü­tün ola­rak de­ğer­len­di­ri­le­rek ih­ti­yaç sa­hi­bi ai­le­le­re da­ğı­tı­lı­yor.
Siz de kur­ban­la­rı­nı­zı, çok uzak­lar­da var­lı­ğı­nı bil­di­ği­niz Müs­lü­man kar­deş­le­ri­ni­ze ulaş­tı­rıp, bel­ki de hiç bil­me­di­ği­niz dil­ler­de ha­yır du­ala­rı al­mak is­te­mez mi­si­niz?

KUR­BAN KE­SİM BİL­Gİ­LEN­DİR­ME­Sİ
De­niz Fe­ne­ri, ba­ğış­çı­la­rı­nı kur­ban­lar ke­si­lir ke­sil­mez SMS ile, bay­ram son­ra­sın­da ise kur­ban ke­sim ser­ti­fi­ka­sı ile bil­gi­len­di­ri­yor. De­niz Fe­ne­ri ba­ğış­çı­la­rı­na isim­le­ri­nin oku­na­rak kur­ban­la­rı­nın ke­sil­di­ği­ni gös­te­ren, ki­şi­ye özel kur­ban ke­sim gö­rün­tü­le­ri­ni de me­saj­la ulaş­tı­rı­yor.

 

KO­LAY KUR­BAN BA­ĞI­ŞI
De­niz Fe­ne­ri, ba­ğış­çı­la­rı­na iki da­ki­ka­da kur­ban ba­ğı­şı yap­ma imkânı su­nu­yor. www.de­niz­fe­ne­ri.org.tr ad­res­li in­ter­net si­te­sin­den ya da 0312 527 30 30 ve 0212 414 60 60 ile­ti­şim mer­ke­zin­den kre­di kar­tıy­la De­niz Fe­ne­ri'ne ko­lay­ca kur­ban ba­ğı­şı yap­mak müm­kün. De­niz Fe­ne­ri, kre­di kar­tı kul­lan­ma­yan ba­ğış­çı­la­rı için de an­laş­ma­lı ban­ka şu­be­le­rin­den tah­si­lat ek­ran­la­rı sa­ye­sin­de ko­lay­ca ba­ğış yap­ma imkânı su­nu­yor.
De­niz Fe­ne­ri Der­ne­ği'ne, ay­rı­ca Kub­be­li Ca­mii önün­de açı­lan stand ara­cı­lı­ğıy­la da kur­ban ba­ğı­şı ya­pı­la­bi­li­yor.”