FA­TİH AK­BAŞ

La­çin Ye­şil­göl me­si­re ala­nı ve gö­le­ti­ne ula­şı­mı sağ­la­yan yol İl Özel İda­re­si ta­ra­fın­dan sta­bi­li­ze ola­rak yap­tı­rıl­dı. Yo­lun ta­mam­lan­ma­sıy­la bir­lik­te gö­let ve me­si­re ala­nı­na ula­şım da­ha da ko­lay­laş­tı.
AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Ah­met Sa­mi Cey­lan, İl Baş­ka­nı Meh­met Ka­ra­dağ ve mil­let­ve­ki­li aday­la­rı Oğuz­han Ka­ya ile Se­rap Yıl­dı­rım, gö­let yo­lu ve çev­re dü­zen­le­me­si­ni in­ce­le­di. İl Ge­nel Mec­li­si Baş­ka­nı Ha­lil İb­ra­him Ka­ya, İl Özel İda­re­si’nin gö­let yo­lun­da yap­tı­ğı ça­lış­ma hak­kın­da bil­gi ver­di.