FA­TİH AK­BAŞ

AK Par­ti La­çin İl­çe Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan if­tar prog­ra­mı dü­zen­len­di. İf­ta­ra AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li ve Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Ah­met Sa­mi Cey­lan, AK Par­ti Ço­rum İl Baş­ka­nı Meh­met Ka­ra­dağ ve mil­let­ve­ki­li aday­la­rı Oğuz­han Ka­ya, Se­rap Yıl­dı­rım,  İl Ge­nel Mec­li­si Ha­lil İb­ra­him Ka­ya ile İl Ge­nel Mec­li­si üye­le­ri, La­çin AK Par­ti İl­çe Baş­ka­nı Se­la­mi Gaf­far, İl ve Mer­kez İl­çe Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri ile il­çe hal­kı ka­tıl­dı.

İf­tar son­ra­sın­da par­ti­li­le­re hi­tap eden Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Se­rap Yıl­dı­rım, ken­di­si­nin de La­çin Çam­lı­ca­lı ol­du­ğu­nu ifa­de ede­rek hem­şeh­ri­le­rin­den des­tek is­te­di.

Da­ha son­ra ko­nu­şan Mil­let­ve­ki­li ada­yı Oğuz­han Ka­ya ise Ço­rum-La­çin-Os­man­cık dub­le yol ve tü­nel pro­je­si ile La­çin’in şah­la­na­ca­ğı­nı söy­le­di.
Mil­let­ve­ki­li Ah­met Sa­mi Cey­lan da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, 24 Ha­zi­ran se­çim­le­ri için des­tek is­te­di. 

Her se­çim de Ço­rum hal­kı­nın ken­di­le­ri­ne te­vec­cüh gös­ter­di­ği­ni kay­de­den Cey­lan,
“24 Ha­zi­ran’da hal­kı­mız bi­ze her za­man ol­du­ğu gi­bi yi­ne des­tek ve­re­ce­ği­ne ina­nı­yo­rum” de­di.

24 Ha­zi­ran’da La­çin hal­kı­nı san­dı­ğa da­vet eden Cey­lan, “24 Ha­zi­ran’da, güç­lü mec­lis, güç­lü hü­kü­met, güç­lü bir Tür­ki­ye için oy kul­la­na­ca­ğı­nız­dan hiç şüp­he­miz yok­tur” şek­lin­de kay­det­ti. 
Ko­nuş­ma­sın­da ana mu­ha­le­fet par­ti­si­ni de eleş­ti­ren Cey­lan, “Biz Tür­ki­ye’mi­zin iler­le­me­si için pro­je­le­ri ha­ya­ta ge­çir­miş­ken. Ma­ale­sef mu­ha­le­fet par­ti­si olan CHP’nin ise bu pro­je­le­ri yık­mak yâda dur­dur­mak­tan baş­ka bir va­adi yok.  Ya­ni yap­mak için  de­ğil de yık­mak için oy is­ti­yor” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Prog­ram­da son ko­nuş­ma­yı ya­pan AK Par­ti İl Baş­ka­nı Meh­met Ka­ra­dağ ise AK Par­ti ik­ti­da­rın­dan ön­ce 3 km uzun­lu­ğun­da ki Bo­lu Da­ğı Tü­ne­li’nin yıl­lar­dır bi­ti­ri­le­me­di­ği­ni ve son ola­rak so­ğuk ha­va de­po­su ya­pıl­ma­sı­nın dü­şü­nül­dü­ğü­nü di­le ge­ti­re­rek, “An­cak AK Par­ti ik­ti­da­rı gel­dik­ten son­ra Bo­lu Da­ğı Tü­ne­li bi­ti­ri­le­rek kul­la­nı­ma açıl­dı. Şim­di ise Kırk­di­lim’e pro­je be­de­li 480 mil­yon li­ra ve top­lam uzun­lu­ğu ise 4 bin 100 met­re olan 3 adet tü­nel ya­pı­lı­yor. 3 yıl­da da ta­mam­la­na­cak. Bu Re­cep Tay­yip Er­do­ğan sa­ye­sin­de olu­yor. Siz­ler­den de O’na ve par­ti­si­ne sa­hip çık­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz” de­di.

Ka­ra­dağ, 2019 yı­lın­da ya­pı­la­cak olan Ma­hal­li İda­re­ler se­çim­le­rin­de de La­çin Be­le­di­ye­si’ni ka­za­na­cak­la­rı­nı be­lir­te­rek söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.