Özarslan, çalışmalara başladı

Ye­rel se­çim­ler için AK Par­ti’den Me­ci­tö­zü Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı aday ada­yı olan Ni­hat Özars­lan, aday gös­te­ril­di­ği ve se­çil­di­ği tak­tir­de mem­le­ke­ti Me­ci­tö­zü'ne en iyi hiz­me­ti ya­pa­ca­ğı­nı söy­le­di.

Özarslan, çalışmalara başladı

Ye­rel se­çim­ler için AK Par­ti’den Me­ci­tö­zü Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı aday ada­yı olan Ni­hat Özars­lan, aday gös­te­ril­di­ği ve se­çil­di­ği tak­tir­de mem­le­ke­ti Me­ci­tö­zü'ne en iyi hiz­me­ti ya­pa­ca­ğı­nı söy­le­di.


Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re Özars­lan, aday aday­lı­ğı açık­la­ma­sı­nın he­men ar­dın­dan ise Me­ci­tö­zü'ne gi­de­rek, Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı baş­ta ol­mak üze­re Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü, Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü, Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı ve ba­zı ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı­nı zi­ya­ret ede­rek, yet­ki­li­ler­le gö­rü­şüp çi­çek tak­dim et­ti.
Ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş tem­sil­ci­le­ri ta­ra­fın­dan sı­cak bir şe­kil­de kar­şı­la­nan Ni­hat Özars­lan, ken­di­si­ne gös­ter­dik­le­ri ya­kın il­gi ve alâka­dan do­la­yı te­şek­kür et­ti. 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER