AK Par­ti teş­ki­la­tı, Ço­rum Be­le­di­ye­si Park ve Bah­çe­ler Mü­dür­lü­ğü'nü zi­ya­ret ede­rek per­so­nel­le bay­ram­laş­tı. 
Zi­ya­re­te, AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li ve ye­ni dö­nem Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Ah­met Sa­mi Cey­lan, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, AK Par­ti İl Baş­ka­nı Meh­met Ka­ra­dağ, AK Par­ti Mer­kez İl­çe Baş­ka­nı Er­han Akar, Özel Ka­lem Mü­dü­rü İr­fan Yi­ğit, Park ve Bah­çe­ler Mü­dü­rü Eyüp Ay­te­kin, Hiz­met-İş Sen­di­ka­sı Şu­be Baş­ka­nı ve Hak-İş İl Baş­ka­nı Mus­ta­fa Kö­roğ­lu ve da­ire amir­le­ri ka­tıl­dı.  

‘BU ÜL­KE­Yİ BÖL­DÜR­ME­YE­CEK­Sİ­NİZ’
AK Par­ti Mil­let­ve­ki­li Ah­met Sa­mi Cey­lan, ül­ke­de hu­zur or­ta­mı­nın de­vam et­me­si için se­çim­ler­de mut­lak su­ret­le doğ­ru ter­cih yap­ma­la­rı­nı is­te­di. Mu­ha­le­fet par­ti­si­ne de gön­der­me­ler ya­pan Cey­lan, mu­ha­le­fe­tin yap­tık­la­rı­nı ör­nek­ler­le an­lat­tı. Cey­lan, “Oy ver­me­niz ver­me­me­niz hiç önem­li de­ğil ben her za­man ol­du­ğu gi­bi siz­le­re bir te­le­fon ka­dar ya­kı­nım. Önem­li bir dö­ne­me­ce gir­dik. Şu an­ki se­çim Ço­rum'a ne ya­pı­lıp ne ya­pıl­ma­dı­ğı­nın tar­tı­şı­la­ca­ğı se­çim ol­mak­tan çık­tı. Bu za­ma­na ka­dar bir çok şey yap­tık ya­pa­ca­ğız da bu bi­zim işi­miz. Bu se­çim hak­la ba­tı­lın se­çi­mi ha­li­ne gel­di. Bu se­çim Tür­ki­ye'nin bö­lü­nüp par­ça­la­nıp yok edi­le­cek sü­re­ce mi gi­re­cek yok­sa 16 yıl­dır de­vam eden is­tik­rar Re­cep Tay­yip Er­do­ğan'ın güç­lü bir mec­lis­le Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­na de­vam mı ede­cek ona ka­rar ve­re­ce­ğiz. Bu se­çim hac ile hi­la­lin se­çi­mi­ne dön­dü. Bu se­çim pa­za­ra git­ti­ği­miz­de bom­ba pat­la­ya­cak mı pat­la­ma­ya­cak mı ona dön­dü. İki önem­li şey var­dır. Bi­ri sağ­lık bir di­ğe­ri de hu­zur. Ül­ke­de hu­zur ol­maz­sa hiç­bir şey ol­maz. 15 Tem­muz'da kim­le­rin ne yap­tı­ğı or­ta­ya çık­tı. İçi­miz­de­ki ha­in­ler or­ta­ya çık­tı. 15 Tem­muz'da bom­ba­lar pat­la­dı­ğın­da ölen ar­ka­daş­la­rı­mı­zın han­gi par­ti­den han­gi ırk­tan ol­du­ğu­nu da­ha son­ra­dan öğ­ren­dik. Her ırk­tan in­san var. Te­rö­rün par­ti­si, ır­kı, di­ni ol­maz. Ben si­zin bü­tün so­run­la­rı­nı­zı bi­li­yo­rum. He­pi­miz bi­li­yo­ruz. Bun­la­rın hep­si­ni otu­rur ko­nu­şur çö­ze­riz. Ama ya­şa­ya­cak baş­ka ül­ke­miz yok. Bu ül­ke ka­rı­şır­sa o so­run­la­rı da çöz­me şan­sı­mız ol­maz. 15 Tem­muz ger­çek­leş­sey­di, bu­gün biz ca­nı­mı­zın na­mu­su­mu­zun der­di­ne düş­müş­tük. 


‘MU­HAR­REM İN­CE’YE GÜL­MEK SER­BEST’
Kim ne der­se de­sin siz bi­zim in­sa­nı­mız­sı­nız. Biz siz­ler­le be­ra­ber ağ­la­yıp be­ra­ber gü­lü­yo­ruz. Siz­ler bu ül­ke­yi böl­dür­me­ye­cek­si­niz. Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Se­ra Ka­dı­gil, sos­yal med­ya he­sa­bın­da “En nef­ret et­ti­ğim söz şe­hit­ler öl­mez va­tan bö­lün­mez” di­yor. O şe­hit­ler ol­maz­sa sen bu pay­la­şı­mı ya­pa­maz İs­tan­bul'da ayak­la­rı­nı uza­tıp otu­ra­maz­sın. Ezan'dan ne­den bu ka­dar ra­hat­sız olu­yor­su­nuz. Ül­ke­nin mil­li de­ğer­le­rin­den ne­den bu ka­dar ra­hat­sız olu­yor­su­nuz. O par­ti­nin Cum­hur­baş­ka­nı ada­yı ise gün­de 5 va­kit na­ma­zı­mız var ama 17 va­kit ca­mi­ye gi­rip çı­kı­yor. Ca­mi­ler­de fo­toğ­raf çek­ti­re­rek ge­zi­yor. Mu­har­rem İn­ce'ye gül­mek ser­best. Za­ten adam ko­mik ol­du­ğu için o ka­dar ka­la­ba­lık top­lu­yor. Adam her gün Cu­ma na­ma­zı­na git­ti­ği­ni söy­lü­yor. Bü­yük fo­toğ­ra­fa bak­ma­mız la­zım. Ge­le­ce­ği­miz için, ya­rın­la­rı­mız için, ço­cuk­la­rı­mız için bü­yük res­mi gö­rün. Bu ül­ke el­den gi­der­se bir da­ha ge­ri gel­mez. Bu an­lat­tık­la­rı­mı ya­kın­la­rı­nı­za an­la­tın. Bir de an­lat­ma­mız ge­re­ken bir di­ğer ko­nu oy pu­su­la­la­rı var. Oy kul­la­nır­ken Re­cep Tay­yip Er­do­ğan'ın yer al­dı­ğı fo­toğ­ra­fın al­tı­na müh­rü ba­sa­cak­sı­nız di­ğer pu­su­la­da ise AKP ya­zı­sı­nın al­tı­na müh­rü ba­sa­cak­sı­nız" de­di.
‘24 HA­Zİ­RAN KA­RA­RI­NIZ ÇOK ÖNEM­Lİ’
Ço­rum Be­le­di­ye­si Park ve Bah­çe­ler Mü­dür­lü­ğü'nü zi­ya­ret eden Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül per­so­ne­lin Ra­ma­zan Bay­ra­mı’nı teb­rik et­ti. 
Park ve Bah­çe­ler Mü­dür­lü­ğü'nün yo­ğun tem­po ile ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dür­dü­ğü­nü di­le ge­ti­ren Baş­kan Gül, “Park ve Bah­çe­ler Mü­dür­lü­ğü­müz çok yo­ğun şe­kil­de ça­lı­şı­yor. Biz siz­le­rin ça­lış­ma­la­rın­dan son de­re­ce mem­nu­nuz. Bay­ram­la­rı­nı­zı teb­rik edi­yor. 24 Ha­zi­ran'da ve­re­ce­ği­niz ka­ra­rın çok önem­li ol­du­ğu­nu ha­tır­lat­mak is­ti­yo­rum. Al­lah yar ve yar­dım­cı­nız ol­sun." ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. 

‘BU SE­ÇİM SON 100 YI­LIN SE­Çİ­Mİ’
Park ve Bah­çe­ler Mü­dür­lü­ğü'nde ger­çek­leş­ti­ri­len bay­ram­laş­ma­da per­so­ne­le hi­ta­ben ko­nuş­ma ya­pan AK Par­ti İl Baş­ka­nı Meh­met Ka­ra­dağ, 24 Ha­zi­ran'da ya­pı­la­cak olan se­çim­ler­de Ço­rum'dan re­kor oy bek­le­dik­le­ri­ni yi­ne­le­di. 
Bu se­çi­min 16 Ni­san'da ve­ri­len ka­ra­rın de­va­mı ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Ka­ra­dağ, “Es­naf zi­ya­ret­le­ri­mi­ze ara ver­me­den de­vam edi­yo­ruz. Kü­çük Sa­na­yi Si­te­si­ne yap­tı­ğı­mız zi­ya­ret­te 2 es­na­fı­mı­zın tar­tış­ma­sı­na şa­hit ol­dum. Es­naf­la­rı­mız­dan bi­ri AK Par­ti­li bir di­ğe­ri ise CHP'li, ar­ka­da­şı­mı­za şu so­ru­yu sor­dum ve sa­mi­mi­ce mert­çe ce­vap ver­me­si­ni is­te­dim. "Kı­lıç­da­roğ­lu ya da Mu­har­rem İn­ce ül­ke­nin ba­şı­na gel­se Re­cep Tay­yip Er­do­ğan'dan da­ha mı iyi yö­ne­tir ül­ke­yi, da­ha mı iyi ya­şa­rız, da­ha mı ra­hat ede­riz, da­ha mı iyi iş bu­lu­ruz" di­ye sor­dum. De­di ki; "Ben Kı­lıç­da­roğ­lu'na gü­ven­mi­yo­rum ama oy ve­ri­yo­ruz." Bir CHP'li da­hi mert­çe ce­vap ver­di­ği za­man Re­cep Tay­yip Er­do­ğan'dan bu ül­ke­yi da­ha iyi yö­ne­te­cek bi­ri­nin ol­ma­dı­ğı­nı gö­rü­yor. 
Bu se­çim mil­let­ve­kil­li­ği se­çi­mi de­ğil­dir. Bu se­çim son 100 yı­lın se­çi­mi­dir. Bu se­çim mil­let­ve­kil­li­ği se­çi­min­den da­ha zi­ya­de Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti yö­ne­tim şek­li sis­te­mi­nin na­sıl ola­ca­ğı­nın se­çi­mi­dir. 16 Ni­san'da bir ka­rar ver­miş­tik. Şim­di ise onu oy­lu­yo­ruz. Ya de­vam di­ye­ce­ğiz ya da ka­os or­ta­mı­na ye­ni­den dö­nüş di­ye­ce­ğiz. Bu se­çi­min ar­dın­dan be­le­di­ye se­çim­le­ri var. Bu se­çim­ler­de iyi bir oy alır­sak o güç­le Ço­rum Be­le­di­ye­si de da­hil tek­rar AK Par­ti be­le­di­ye­ci­li­ği de­vam ede­cek. Biz bi­riz be­ra­be­riz. Ço­cuk­la­rı­nı­zın ge­le­ce­ği için des­tek bek­li­yo­ruz.” de­di.

 

‘İŞ­SİZ­Lİ­Ğİ AZALT­TIK’
İş­siz­li­ği azal­ta­rak, is­tih­dam re­kor­la­rı kır­dık­la­rı­nı kay­de­den Ka­ra­dağ, "Ço­rum’da son 15 yıl­da ça­lış­ma, is­tih­dam ve sos­yal gü­ven­lik ala­nın­da 221,67 mil­yon TL ya­tı­rım yap­tık." de­di.
Kü­re­sel olum­suz­luk­la­ra rağ­men, eko­no­mi ve is­tih­dam ala­nın­da­ki olum­lu per­for­man­sı önem­li öl­çü­de de­vam et­tir­dik­le­ri­nin al­tı­nı çi­zen Ka­ra­dağ, "İş­siz­lik ora­nın­da­ki dü­şüş, iş­gü­cü­ne ka­tı­lım ve is­tih­dam oran­la­rın­da­ki ar­tış yü­zü­mü­zü gül­dü­rü­yor. İŞ­KUR ara­cı­lı­ğıy­la 2002’de 108 ki­şi özel sek­tör­de, 641 ki­şi ka­mu sek­tö­rün­de ol­mak üze­re top­lam 749 va­tan­da­şı­mı­zı işe yer­leş­tir­dik. 2017’de ise 5.883 ki­şi özel sek­tör­de, 7 ki­şi ka­mu sek­tö­rün­de ol­mak üze­re top­lam 5.890 va­tan­da­şı­mı­zın işe yer­leş­me­si­ne ara­cı­lık et­tik. 2002’den bu­gü­ne top­lam 39.178 va­tan­da­şı­mı­zı İŞ­KUR ara­cı­lı­ğıy­la işe yer­leş­tir­dik. 2002 yı­lın­da Ço­rum’da ak­tif si­gor­ta­lı ki­şi sa­yı­sı 84.358 iken 2018 yı­lı Ocak ayı iti­ba­riy­le ak­tif si­gor­ta­lı sa­yı­sı 115.425 ol­muş­tur. Ak­tif si­gor­ta­lı ki­şi sa­yı­sı son 15 yıl­da %37 se­vi­ye­sin­de art­mış­tır.
Ço­rum’da bu­gü­ne ka­dar teş­vik­ler­den yak­la­şık 25.987 iş­ve­re­ni­miz; 141.911 si­gor­ta­lı­mız ya­rar­lan­mış­tır. Öde­nen top­lam teş­vik tu­ta­rı ise yak­la­şık 311.883.271 mil­yon TL’dir.” şek­lin­de ko­nuş­tu.

 

‘BİR­LİK VE BE­RA­BER­LİK İÇİN­DE SAN­DIK­LA­RI PAT­LA­TA­CA­ĞIZ’
AK Par­ti Mer­kez İl­çe Baş­ka­nı Er­han Akar, bay­ram­laş­ma me­ra­si­min­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da se­çi­min öne­mi­ne de­ğin­di.
24 Ha­zi­ran se­çim­le­rin­de san­dık­la­rı pat­la­ta­cak­la­rı­na inan­dık­la­rı­nı di­le ge­ti­ren Akar, “Çok yo­ğun bir tem­po ile ça­lı­şı­yo­ruz. 24 Ha­zi­ran'da bir­lik ve be­ra­ber­lik içe­ri­sin­de san­dık­la­rı pat­la­ta­ca­ğız. Bu se­çim çok önem­li, bu se­çim bü­tün dün­ya­da­ki maz­lum Müs­lü­man­la­rın umu­du­nun Tür­ki­ye'de ol­du­ğu bir se­çim. Her­kes bu­nun far­kın­da olu­ğu­nun bi­lin­cin­de­yiz" de­di. (Ha­ber Mer­ke­zi)