MHP’den 1. sı­ra Mil­let­ve­ki­li Ada­yı olan Meh­met Akif Aras, es­ki Güm­rük ve Te­kel Ba­ka­nı Gün Sa­zak’ı ve­fa­tı­nın 38. yı­lın­da an­dı.

Aras, an­ma me­sa­jın­da özet­le şun­la­rı söy­le­di: “İnan­cı, ima­nı, ka­rar­lı­lı­ğı ve ce­sa­re­tiy­le bir dev­re dam­ga­sı­nı vur­muş olan ül­kü da­va­sı­nın na­di­de şah­si­yet­le­rin­den mer­hum Gün Sa­zak’ın şe­hit edi­li­şi­nin üze­rin­den 38 yıl geç­miş­tir. Bü­yük da­va şe­hi­di­miz Gün Sa­zak, bir dev­let ada­mı ola­rak, ka­mu yö­ne­ti­min­de yoz­laş­ma­ya kar­şı bü­yük bir mü­ca­de­le baş­lat­mış; dev­let hiz­met­le­ri­nin bü­tün yön­le­riy­le ve un­sur­la­rıy­la va­tan­daş­la­rı­mı­zın men­fa­at­le­ri doğ­rul­tu­sun­da ve­ril­me­si için çok önem­li fa­ali­yet­ler ger­çek­leş­tir­miş­tir.

Mer­hum Baş­bu­ğu­muz Al­pars­lan Tür­keş’in ya­kın ça­lış­ma ar­ka­da­şı rah­met­li Gün Bey, Türk dev­let ve si­ya­set ha­ya­tın­da her an mil­le­te he­sap ver­me­ye ha­zır, dü­rüst bir yö­ne­tim an­la­yı­şı­nı en iyi şe­kil­de tem­sil et­miş­tir. Ba­şın­da bu­lun­du­ğu Güm­rük ve Te­kel Ba­kan­lı­ğı’nda, yol­suz­lu­ğu, rüş­ve­ti, su­is­ti­ma­li ve ne­me­la­zım­cı­lı­ğı as­la hoş gör­me­miş­tir.

Bir dö­ne­min mil­li vic­da­nı ola­rak Gün Sa­zak’ın dev­let ve si­ya­set ha­ya­tın­da­ki ye­ri dol­du­ru­la­maz, de­ğe­ri unu­tu­la­maz ve kıy­me­ti vaz­ge­çi­le­mez­dir.
İçin­de bu­lun­du­ğu­muz si­ya­sal or­ta­mın kriz ve ge­ri­lim­le­re çe­kil­di­ği bu ma­ra­zi dö­nem­de, Gün Sa­zak Bey'in öne­mi, de­ğe­ri ve sa­hip ol­du­ğu er­de­mi da­ha iyi an­lı­yo­ruz. Gün Sa­zak’ı son­suz min­net ve şük­ran­la anı­yor, Ce­na­bı-ı Al­lah'tan rah­met di­li­yo­rum.” (Ha­ber Mer­ke­zi)