Klimalar için bakım vakti

Mev­sim de­ği­şik­li­ği ve ta­til se­zo­nu­nun yak­laş­ma­sıy­la bir­lik­te araç kli­ma­la­rı gün­dem­de ye­ri­ni al­ma­ya baş­la­dı.

Klimalar için bakım vakti

Mev­sim de­ği­şik­li­ği ve ta­til se­zo­nu­nun yak­laş­ma­sıy­la bir­lik­te araç kli­ma­la­rı gün­dem­de ye­ri­ni al­ma­ya baş­la­dı.
Pe­ri­yo­dik ba­kı­mı ya­pıl­ma­sı ge­re­ken en önem­li ge­reç­ler­den olan araç kli­ma­la­rı, dik­kat edil­mez­se in­san sağ­lı­ğı açı­sın­dan cid­di prob­lem­le­re ne­den ola­bi­li­yor.
Kli­ma ba­kım­la­rı­nın dü­zen­li yap­tı­rıl­ma­sı­nı tav­si­ye eden uz­man­lar, ko­nu­nun in­san sağ­lı­ğı ya­nın­da ya­kıt ta­sar­ru­fu ve ve­rim­li ça­lış­ma açı­sın­dan bü­yük önem ta­şı­dı­ğı­na işa­ret edi­yor­lar.
Se­ya­sat eder­ken en önem­li kon­for hu­sus­la­rın­dan bi­ri olan kli­ma, kı­şın üşü­me­mek, ya­zın da se­rin­le­mek is­te­yen­le­rin vaz­ge­çil­mez­le­ri ara­sın­da yer alı­yor.
Araç­la­rın pe­ri­yo­dik ba­kım­la­rı­nın ya­nı sı­ra kli­ma ba­kı­mı­nın da ih­mal edil­me­me­si ge­re­ken hu­sus­lar ara­sın­da bu­lun­du­ğu­nu an­la­tan uz­man­lar, ‘Kli­ma ba­kı­mı na­sıl ve ne za­man yap­tı­rı­lır?’, ‘Kli­ma öm­rü­nü uzat­mak için ne­ler ya­pıl­ma­lı?’ gi­bi so­ru­la­ra ce­vap ver­di­ler.

 

KLİ­MA BA­KI­MI NE ZA­MAN YA­PIL­MA­LI?

Kli­ma ba­kı­mı, yıl­lık pe­ri­yo­dik ba­kım­lar­la ve­ya ya­za gir­me­den ya­pıl­ma­lı. Bu ba­kım­lar­da araç po­len fil­tre­si de kon­trol edil­me­li. Çün­kü kli­ma ba­kı­mı ve po­len fil­tre­si ba­kı­mı ge­nel­lik­le bir­lik­te ya­pı­lır.
Kış mev­si­min­de ara­cın kli­ma­sı­nı ara sı­ra ça­lış­tır­mak önem­li­dir. Çün­kü kli­ma kom­pre­sö­rü araç kom­pre­sör sis­te­mi­ne ben­zer. Bel­li ara­lık­lar­la ça­lış­maz­sa, gaz sis­te­mi ran­dı­man­lı ça­lış­ma­ya­rak ak­tif ola­rak so­ğut­maz.

 

KLİ­MA SO­ĞUT­MU­YOR­SA
Ara­cın kli­ma­sı­nı ça­lış­tır­dı­ğı­nız­da eğer is­te­nen so­ğut­ma sağ­la­na­mı­yor­sa bu du­ru­mun iki se­be­bi ola­bi­lir.  Bun­lar­dan il­ki ve en sık gö­rü­le­ni po­len fil­tre­si­nin tı­ka­lı ol­ma­sı­dır. İkin­ci ve sık rast­la­nan di­ğer du­rum ise kli­ma ga­zı­nın bit­miş ol­ma­sı­dır. Ek­si­len kli­ma ga­zı ser­vis­te ve­ya kli­ma ga­zı do­lu­mu ya­pan yet­ki­li ki­şi­ler ta­ra­fın­dan yük­le­ne­bi­lir.

 

YA­KIT TA­SAR­RU­FU DA SAĞ­LI­YOR
Kli­ma ba­kı­mı­nı dü­zen­li yap­tır­mak cid­di oran­da ya­kıt ta­sar­ru­fu sağ­lar. Ba­kı­mı ya­pıl­ma­mış kli­ma­lar­da kom­pre­sör ve kli­ma sis­te­mi is­te­ni­len so­ğuk­lu­ğu sağ­la­ya­bil­mek için da­ha çok ça­lı­şır ve mo­tor­dan da­ha çok güç çe­ker bu sa­ye­de da­ha çok ya­kıt har­can­mış olur. Kli­ma kul­la­nı­lır­ken sı­cak ha­va­lar­da ara­ca bin­di­ği­niz­de ara­cın için­de­ki ha­va­yı bo­şalt­ma­dan kli­ma­yı di­rek açar­sa­nız eks­tra ya­kıt tü­ket­miş olur­su­nuz.

 

KLİ­MA ÖM­RÜ­NÜ UZAT­MAK İÇİN
Kli­ma bo­zul­du­ğun­da iyi bir ta­mir­ci bul­mak çok zor­dur. Bir­çok ki­şi kli­ma sis­te­mi ta­mi­ri­nin çok pa­ha­lı ol­du­ğu­nu bil­mi­yor. Hal­bu­ki ala­ca­ğı­nız bir­kaç ön­lem­le, kli­ma­nı­zı ömür bo­yu kul­la­na­bi­lir­si­niz.
Dik­kat et­me­niz ge­re­ken en önem­li şey, kli­ma­yı  oto­mo­bi­li ça­lış­tı­rır­ken ve stop eder­ken ka­pa­lı tut­mak. Yük­sek de­vir­li kul­la­nım­lar­da kli­ma­nın ka­pa­lı tu­tul­ma­sın­da ya­rar var­dır. Bu­nun ne­de­ni, kli­ma ka­pa­lıy­ken sis­tem­de­ki ya­ğın ve ga­zın çök­me­si­dir.
Kli­ma rad­ya­tö­rü­nün taş, çarp­ma gi­bi dar­be­ler­den et­ki­le­nip için­de­ki ga­zın bo­şal­ma­sı sık­ça kar­şı­la­şı­lan arı­za­lar ola­rak dik­kat çe­ki­yor. Uzun sü­re gaz­sız ka­lan ya da ek­sik gaz­la ça­lı­şan kli­ma gö­re­vi­ni ye­te­rin­ce yap­ma­dı­ğı gi­bi, ha­sa­rın da­ha da bü­yü­me­si­ne ve ona­rım ma­li­yet­le­ri­nin yük­sel­me­si­ne yol açar. Tüm bu prob­lem­ler­den olum­suz et­ki­len­me­mek için kli­ma ba­kım­la­rı­nı pe­ri­yo­dik ola­rak yap­tır­mak­ta fay­da var.


İkinci el otomobil ve ticari araç piyasasının Çorum'daki kalbi olan Açık Oto Pazarı, bu hafta da ikinci el satıcı ve alıcılarını bir araya getirdi.
Pazarda satışa sunulan ikinci el otomobil ve ticari araçların fiyatları şu şekilde:

OTOMOBİL
Markası    Modeli    Fiyatı (TL)
Audi A4 Sedan 2.0    2003    34 bin
BMW 520i Standart    1994    26 bin
Fiat Egea 1.3 Multijet Easy    2016    58 bin
Fiat Palio 1.2 SL    2004    24 bin
Ford Fiesta1.6 TDCI Sport    2006    21 bin
Ford Focus 1.6 Collection    2004    34 bin
Ford Mondeo 2.0 Ghia    1997    16 bin
Hyundai Accent 1.3 LS    1999    17 bin
Hyundai Getz 1.5 VGT    2008    28 bin
Honda Civic 1.6 i-VTEC E    2017    97 bin
Mazda 323 1.5i    1998    20 bin
Opel Astra 1.6 Enjoy    2012    55 bin
Opel Corsa 1.4 Enjoy    2017    71 bin
Opel Vectra 1.6 Comfort    2003    35 bin
Peugeot 407 1.6 HDI Exe    2008    41 bin
Renault R 12 Toros    1996    14 bin
Renault R 19 1.6 Eu RNE     1998    16 bin
Renault Broadway 1.4 RNI    1999    18 bin
Renault Clio 1.6 Grandtour    2012    47 bin
Renault Fluence 1.5 DCI Jy    2013    52 bin
Renault Laguna 2.0 RTI    1996    20 bin
Renault Megane 1.6 RXT    2001    30 bin
Skoda Fabia 1.4 Comfort    2001    24 bin
Skoda Octavia 1.6 Ambient    2004    34 bin
Suzuki Swift 1.3 MT 4x2    2008    28 bin
Toyota Auris 1.4 D-4D C    2011    46 bin
Toyota Carina 2.0 GLİ    1998    24 bin
Toyota Corolla 1.6 Terra Sp    2001    28 bin
Toyota Corolla 1.6 Terra    2006    34 bin
Toyota Corolla 1.4 D-4D C    2008    48 bin
Volkswagen Golf 1.4 TSI C    2011    47 bin
Volkswagen Passat 1.6 FSI    2006    54 bin
Volkswagen Polo 1.4 TDI     2017    83 bin
Volkswagen Scirocco 1.4 T     2012    63 bin

TİCARİ ARAÇ 
Markası    Modeli    Fiyatı (TL)
Citroen Berlingo 1.6 HDI C    2015    60 bin
Citroen Nemo Combi 1.4 H    2012    27 bin
Fiat Doblo Combi 1.6 Mjet    2014    43 bin
Fiat Fiorino Combi 1.3Mjet    2015    49 bin
Ford To. Connect 1.8TDCI     2010    25 bin
Ford To. Courier 1.5 TDCI    2014    39 bin
Ford Transit 350L    2005    34 bin
Ford Transit Custom 310S    2015    65 bin
Mercedes-Benz Vito 112 C    2000    35 bin
Opel Combo 1.3 CDTI CP    2008    34 bin
Peugeot Bipper 1.3 HDI CP    2015    43 bin
Peugeot Partner 1.6 HDI Al    2016    66 bin    
Renault Kangoo M 1.5 DCI    2011    35 bin

 

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2018, 12:21
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER