‘Plaka basım işlemi hızlandırılsın’ ricası

Ço­rum’da pla­ka ba­sım iş­lem­le­ri­nin hız­lan­dı­rı­la­rak tes­li­mat sü­re­si­nin da­ha da kı­sal­tıl­ma­sı is­te­ni­yor.

‘Plaka basım işlemi hızlandırılsın’ ricası

RECEP MEBET

Ko­nuy­la il­gi­li gö­rüş­le­ri­ni pay­la­şan oto­mo­tiv sek­tö­rü tem­sil­ci­le­ri, Ço­rum Şo­för­ler ve Nak­li­ye­ci­ler Oda­sı ta­ra­fın­dan su­nu­lan pla­ka ba­sım hiz­met­le­riy­le il­gi­li ta­lep­le­ri­ni di­le ge­tir­di­ler.

OTO­PARK kö­şe­mi­ze ko­nu­şan ba­zı sek­tör tem­sil­ci­le­ri, özel­lik­le şe­hir dı­şın­dan ge­lip ara­cı­nı sa­tın al­dık­tan son­ra mem­le­ke­ti­ne dön­mek is­te­yen sü­rü­cü­le­rin pla­ka ba­sı­mı­nı bek­le­mek zo­run­da kal­dık­la­rı­nı ifa­de et­ti­ler.
Mev­cut uy­gu­la­ma kap­sa­mın­da za­man za­man mağ­du­ri­yet­ler ya­şa­na­bil­di­ği­ne işa­ret eden sek­tör tem­sil­ci­le­ri, Oda yö­ne­ti­ci­le­rin­den bu hu­sus­ta çö­züm bek­le­dik­le­ri­ni kay­det­ti­ler.

Ço­rum’un oto­mo­tiv sek­tö­rün­de­ki ye­ri ve öne­mi­ne dik­kat çe­ken sek­tör tem­sil­ci­le­ri, “Böl­ge­nin oto­mo­tiv mer­ke­zi ko­nu­mun­da­ki şeh­ri­miz­de sa­tış­tan, sa­tış son­ra­sı hiz­met­le­re ka­dar her aşa­ma­da müş­te­ri mem­nu­ni­ye­ti odak­lı ça­lı­şıl­ma­lı. Ak­si tak­dir­de bir zin­ci­rin hal­ka­la­rı me­sa­be­sin­de­ki hiz­met sağ­la­yı­cı­lar­dan bi­rin­de ya­şa­nan so­run tüm sek­tö­re mâl edil­mek­te ve iş­le­yi­şi olum­suz et­ki­le­ye­bil­mek­te” di­ye ko­nuş­tu­lar.

Gün­de dört ay­rı se­ans­ta ger­çek­leş­ti­ril­di­ği öğ­re­ni­len pla­ka ba­sım ve tes­li­ma­tın­da her­han­gi bir ak­sak­lı­ğa ma­hal ve­ril­me­me­si için ti­tiz bir ça­lış­ma yü­rü­tül­dü­ğü­nü an­la­tan ba­zı sek­tör tem­sil­ci­le­ri ise Oda yö­ne­ti­mi­nin sun­du­ğu hiz­met­ten duy­duk­la­rı mem­nu­ni­ye­ti pay­laş­tı­lar.

Pla­ka ba­sı­mı­nın komp­li­ke bir iş ol­du­ğu­nu an­la­tan sek­tör tem­sil­ci­le­ri, Baş­kan Tah­sin Şa­hin ve Oda per­so­ne­li­nin sek­tö­rün ta­lep­le­ri­ni dik­ka­te ala­rak çö­züm­ler üret­ti­ği­nin al­tı­nı çiz­di­ler.


İkinci el otomobil ve ticari araç piyasasının Çorum'daki kalbi olan Açık Oto Pazarı, bu hafta da ikinci el satıcı ve alıcılarını bir araya getirdi.
Pazarda satışa sunulan ikinci el otomobil ve ticari araçların fiyatları şu şekilde:

OTOMOBİL
Markası    Modeli    Fiyatı  (TL)
Audi A4 Sedan 1.6    2008    66 bin
Fiat Palio 1.6 HL    2000    16 bin
Ford Fiesta 1.4 Titanium    2011    49 bin
Ford Focus 1.6 Ghia    2008    48 bin
Ford Mondeo 2.0 TDCI Tit    2011    65 bin
Hyundai i20 1.2 MPI Style    2014    37 bin
Honda Civic 1.6 VTEC LS    2004    39 bin
Opel Astra 1.6 Enjoy    2004    36 bin
Opel Corsa 1.4 Swing    1997    21 bin
Opel Vectra 1.6 Comfort    2004    36 bin
Peugeot 407 1.6 HDI Exe    2006    39 bin
Renault R 12 Toros    1993    13 bin
Renault R 19 1.6 Eu RT    1995    18 bin
Renault Broadway 1.4 RN    2000    16 bin
Renault Clio 1.4 RNA    2001    23 bin
Renault Fluence 1.5 DCI Ic    2014    66 bin
Renault Megane 1.6 Joy    2017    78 bin
Renault Scenic 1.6 Dynami    2006    42 bin
Renault Symbol 1.5 DCI J    2015    47 bin
Seat Leon 1.6 TDI CR Styl    2013    73 bin
Skoda Fabia 1.4 Elegance    2004    27 bin
Skoda Octavia 1.6 Eleganc    2001    30 bin
Tofaş Doğan S    1995    12 bin
Tofaş Şahin    1992    11 bin
Toyota Auris 1.6 Advance    2013    75 bin
Toyota Corolla 1.6 Terra Sp    2002    36 bin
Toyota Corolla 1.6 Sol    2004    37 bin
Toyota Corolla 1.6 C Extra     2012    68 bin
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Sp    2014    79 bin
Volkswagen Golf 1.6 Midln    2008    44 bin
Volkswagen Jetta 1.4 TSI C    2009    54 bin
Volkswagen Passat 1.8 T C    1997    30 bin
Volkswagen Polo 1.6 Class    1998    21 bin
Volvo S40 1.6    2001    28 bin


TİCARİ ARAÇ 
Markası    Modeli    Fiyatı  (TL)
Citroen Nemo Combi 1.4 H    2012    42 bin
Dacia Dokker 1.5 DCI A    2013    41 bin
Fiat Doblo Cargo 1.3 Mjet    2007    25 bin
Fiat Doblo Combi 1.3 Mjet    2009    25 bin
Fiat Fiorino Cargo 1.3Mjet    2011    26 bin
Ford To. Connect 1.8TDCI    2009    27 bin
Ford To. Courier 1.6 TDCI     2017    74 bin
Ford To. Custom 2.2 TDCI    2013    60 bin
Ford Transit 190 V    1999    17 bin
Kia Pregio 3 Panelvan    1999    15 bin
Mercedes-Benz Vito 111 C    2007    59 bin
Opel Combo 1.3 CDTI CP    2008    34 bin
Peugeot Bipper 1.3 HDI    2015    39 bin
Peugeot Partner 1.9 D Kom    2000    20 bin

 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER