İskilipli muhtarların sorunlarını dinledi

AK Par­ti Ço­rum İl Baş­ka­nı Meh­met Ka­ra­dağ, İs­ki­lip il­çe­si­ne bağ­lı mer­kez 14 ma­hal­le muh­tar­la­rı ile bir ara­ya ge­le­rek so­run­la­rı­nı ve ta­lep­le­ri­ni din­le­di. Zi­ya­re­te 23, 24 ve 26. Dö­nem AK Par­ti İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Fey­zul­lah Kı­yık­lık da eş­lik et­ti.

İskilipli muhtarların  sorunlarını dinledi

Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, AK Par­ti Ço­rum il bi­na­sın­da ger­çek­leş­ti­ri­len top­lan­tı­da muh­tar­lar ma­hal­le­le­rin­de­ki so­run­lar ve eği­tim­den sağ­lı­ğa her ko­nu­da ta­lep­le­ri­ni İl Baş­ka­nı Meh­met Ka­ra­dağ’a ilet­ti­ler.
Muh­tar­la­rın ma­hal­le­le­ri­ne iliş­kin ta­lep ve so­run­la­rı din­le­yen Ka­ra­dağ, so­run­la­rın gi­de­ril­me­si­ne iliş­kin muh­tar­lar­la kar­şı­lık­lı gö­rüş alış­ve­ri­şin­de bu­lun­du. Ka­ra­dağ, muh­tar­lar ta­ra­fın­dan ile­ti­len so­run­la­rın il­gi­li ku­rum mü­dür­le­ri­ni ara­ya­rak, en kı­sa za­man­da çö­zü­me ka­vuş­tu­rul­ma­sı is­te­di. 
İl­çe­nin do­ğal­gaz ile il­gi­li sı­kın­tı­la­rın çö­zül­me­si ko­nu­sun­da Ço­rum­gaz Ge­nel Mü­dü­rü Ka­sım Kah­ra­man ara­nı­la­rak bil­gi ve­ril­di. İl­çe­nin Dev­let Has­ta­ne­si­nin dok­tor ve ge­nel cer­rah ta­lep­le­ri alı­na­rak Mil­let­ve­kil­le­ri­ne ile­til­di.
Ulu­de­re ve Ki­reç­de­re mev­ki­in­de­ki su­la­ma prob­le­mi­nin gi­de­ril­me­si için mey­dan ça­yın­dan su çe­kil­me­si is­te­ği, il­gi­li ka­mu mü­dü­rü ara­nı­la­rak ile­til­di.
İs­ki­lip Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu­nun en kı­sa za­man­da ta­mam­lan­ma­sı is­te­ği ile il­gi­li Ço­rum Hi­tit Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Re­ha Me­tin Al­kan ile gö­rü­şül­dü.
Muh­tar­la­rın İs­ki­lip il­çe­si Sa­kar­ya Ma­hal­le­sin­de bu­lu­nan il­ko­ku­lun, or­ta­oku­la çev­ril­me­si ko­nu­sun­da­ki is­tek­le­ri İl Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Se­yit Ali Bü­yük ile pay­la­şıl­dı.

 

KA­DIN KÜL­TÜR SA­NAT MER­KE­Zİ TA­LE­Bİ
Atıf Ho­ca tür­be­si­nin ba­kım­sız­lı­ğın­dan ya­kı­nan muh­tar­lar, tür­be­ye ba­kım ya­pıl­ma­sı­nı ve Ulaş­te­pe Ma­hal­le­si­ne Ka­dın Kül­tür Mer­ke­zi ya­pıl­ma­sı ta­le­bin­de bu­lun­du­lar.
Kar­gın kö­yün­de bu­lu­nan gö­le­tin dol­du­ğu­nu be­lir­ten muh­tar­lar, su­la­ma ka­na­lı iha­le­si­nin ya­pıl­ma­sı ve gö­le­te gi­den yo­lun ona­rıl­ma­sı­nı is­te­di­ler.
Muh­tar­lar ta­ra­fın­dan ken­di­le­ri­ne ile­ti­len so­run­la­rın ve ta­lep­le­rin hep­si­ni din­le­yen ha­tır­la­tan Ka­ra­dağ, kı­sa va­de­de çö­zü­le­bi­le­cek­le­ri çöz­dük­le­ri­ni, uzun va­de­de çö­zül­me­si ge­re­ken­le­rin de plan­la­ma­sı­nın ya­pıl­dı­ğı­nı söy­le­di.
Muh­tar­lar, İl Baş­ka­nı Ka­ra­dağ’ın il­gi­si ve so­run­la­rı­nın he­men çö­zül­me­si ko­nu­sun­da gös­te­ri­len du­yar­lı­lık­tan ol­duk­ça mem­nun kal­dık­la­rı­nı be­lirt­ti­ler. 

(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2018, 15:37
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER