‘Milletimiz bugün dünden daha güçlü’

AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li MKYK Üye­si Ah­met Sa­mi Cey­lan,  ya­yım­la­dı­ğı me­saj ile 29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı­nı kut­la­dı.

‘Milletimiz bugün  dünden daha güçlü’

AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li MKYK Üye­si Ah­met Sa­mi Cey­lan,  ya­yım­la­dı­ğı me­saj ile 29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı­nı kut­la­dı.

Cum­hu­ri­ye­tin, ta­ri­hi şan ve şe­ref­le do­lu yü­ce Türk mil­le­ti­nin, ye­di dü­ve­le kar­şı göğ­sü­nü si­per ede­rek bı­rak­tı­ğı en bü­yük mi­ras ve vaz­ge­çil­mez bir ulu­sal de­ğer ol­du­ğu­nu be­lir­ten Mil­let­ve­ki­li Cey­lan, Cum­hu­ri­ye­tin bir mil­le­tin her tür­lü zor­lu­ğa rağ­men va­tan sev­gi­si, hür­ri­yet ve is­tik­lal aş­kıy­la ba­ğım­sız­lı­ğı­na ka­vu­şa­bil­mek için inanç ve ka­rar­lı­lık­la gi­riş­ti­ği mil­li mü­ca­de­le­nin ar­dın­dan el­de edil­miş bü­yük bir za­fer ol­du­ğu­nun da al­tı­nı çiz­di.
Mil­let­ve­ki­li Cey­lan, me­sa­jın­da şun­la­rı di­le ge­tir­di:

“Cum­hu­ri­yet, mil­le­ti­mi­zin do­ğu­lu­su ba­tı­lı­sıy­la, ku­zey­li­si gü­ney­li­siy­le, ka­dın er­kek, yaş­lı genç de­me­den kan ve göz­ya­şıy­la yaz­dı­ğı des­ta­nın adı­dır. Cum­hu­ri­yet, mil­le­ti­mi­zin ta­rih için­de­ki yol­cu­lu­ğu­nun çok önem­li bir anın­da ye­ni­den di­ri­li­şin adı­dır.
Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti ola­rak özel­lik­le ik­ti­da­rı­mız­ca ger­çek­leş­ti­ri­len eko­no­mik, as­ke­ri, de­mok­ra­tik atı­lım­lar ve in­sa­ni de­ğer­le­re sa­hip çı­kan dış po­li­ti­ka­sı ile dün­ya­da ken­di­sin­den söz et­ti­ren hat­ta gıp­ta edi­len ba­şa­rı­la­rıy­la böl­ge­sin­de ve dün­ya­da il­ham kay­na­ğı ol­ma­yı sür­dür­mek­te­dir. Aziz mil­le­ti­miz bu­gün dün­den da­ha güç­lü, iri ve di­ri­dir. 2023 yı­lı ya­ni Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­lu­şu­nun 100. yı­lın­da mua­sır me­de­ni­yet­le­re ulaş­ma ve da­ha da ile­ri­ye git­me he­def­le­ri­mi­ze adım adım yü­rü­mek­te­yiz. Bu duy­gu ve dü­şün­ce­ler­le, Cum­hu­ri­ye­tin 95. yıl dö­nü­mün­de, Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­su Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk’ü, si­lah ar­ka­daş­la­rı­nı, kah­ra­man şe­hit­le­ri­mi­zi ve ga­zi­le­ri­mi­zi say­gı ve min­net­le anı­yor, Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı­nı en iç­ten di­lek­le­rim­le kut­lu­yo­rum.”  

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER