HA­LİL ÖZ­TÜRK


Hi­tit Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr Re­ha Me­tin Al­kan geç­ti­ği­miz ay için­de ya­pı­lan Üni­ver­si­te­ler vo­ley­bol ve ju­do Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­la­rın­da de­re­ce el­de eden ta­kım­la­rın ida­re­ci ve spor­cu­la­rı­nı ka­bul ede­rek teb­rik et­ti.
Üni­ver­si­te Top­lan­tı Sa­lo­nu’nda ya­pı­lan ka­bu­le Spor Bi­lim­ler Fa­kül­te­si De­ka­nı Prof. Dr. Fa­ruk Ya­ma­ner, Dr. Öğr. Üye­si Ça­lık Ve­li Ko­çak, Dr. Öğr. Üye­si Em­rah Ce­rit ve Öğr. Gör. Ab­düs­se­lam Tur­gut ile vo­ley­bol ta­kı­mı an­tre­nör ve spor­cu­la­rı ile Ju­do ta­kı­mı ida­re­ci an­tre­nör ve spor­cu­la­rı ka­tıl­dı­lar.


Ka­bul sı­ra­sın­da ko­nu­şan Rek­tör Re­ha Me­tin Al­kan ‘Siz­le­rin iyi yer­ler­de ol­ma­sı, ba­şa­rı­lar el­de et­me­si biz­ler için en bü­yük gu­rur kay­na­ğı­dır. Ge­rek ta­kım ola­rak vo­ley­bol­da ge­rek­se de mün­fe­rit ola­rak ju­do da­lın­da el­de et­ti­ği­niz ba­şa­rı­lar­dan do­la­yı teb­rik edi­yo­rum.


Üni­ver­si­te ola­rak önem arz eden spor or­ga­ni­zas­yon­la­rı­na ev sa­hip­li­ği ya­pı­yo­ruz ve ay­nı za­man­da ba­şa­rı­lar ele et­tik. 1400 ki­şi­lik öğ­ren­ci kad­ro­su ve de­ne­yim­li aka­de­mik kad­ro­su ile Spor Bi­lim­le­ri fa­kül­te­miz bu ko­nu­da çok bü­yük kat­kı ve des­tek ve­ri­yo­ruz. Spor­tif fa­ali­yet­le­rin­den ya­nın­da ya­kın za­man­da ha­ya­ta ge­çir­di­ği­miz Eğit­sel Oyun­la Ha­re­ket Eği­ti­mi­nin Otizm­li Ço­cuk­la­rın Ruh­sal ve Fi­zik­sel Ge­li­şi­mi­ne Et­ki­si" ad­lı ça­lış­ma gi­bi sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­le­ri­ne de ağır­lık ve­ri­yo­ruz.
Her an­lam­da ilk­le­ri ger­çek­leş­tir­me­ye de­vam di­yo­ruz. Üni­ver­si­te­miz siz­le­rin yap­tık­la­rıy­la, ba­şa­rı­la­rıy­la güç­lü" di­ye­rek tüm spor­cu­la­rı ve tek­nik he­ye­ti teb­rik ede­rek bun­dan son­ra­ki şam­pi­yo­na­lar için ba­şa­rı­lar di­le­di.