AK Par­ti Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Se­rap Yıl­dı­rım, AK Par­ti İl Ka­dın Kol­la­rı Baş­ka­nı Mer­yem De­mir ve Sos­yal Po­li­ti­ka­lar Bi­rim Baş­ka­nı Fat­ma Me­lek Yıl­maz ve Gü­la­bi­bey Ma­hal­le Teş­ki­la­tı, geç­ti­ği­miz ay­lar­da Şır­nak Bes­te­ler-De­re­ler böl­ge­sin­de çı­kan ça­tış­ma­da şe­hit dü­şen Ba­ki Af­şar'ın ai­le­si­ne ta­zi­ye zi­ya­re­tin­de bu­lun­du.

Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, zi­ya­ret­te ko­nu­şan Baş­kan Mer­yem De­mir, “Ül­ke­mi­zin bir­lik ve bü­tün­lü­ğü, mil­le­ti­mi­zin hu­zur ve gü­ven­li­ği uğ­ru­na ca­nı­nı fe­da eden şe­hi­di­mi­zin ai­le­si­ne acı­sı acı­mız­dır. Ateş düş­tü­ğü ye­ri ya­kar, ne de­sek az. Rab­bim si­ze, sev­dik­le­ri­ne sa­bır ver­sin. Pey­gam­ber efen­di­mi­ze kom­şu ey­le­sin.” de­di. 

An­ne Nur­dan Af­şar, “Oğ­lu­mun as­ker­li­ği­nin bit­me­si­ne 12 gün kal­mış­tı, he­ye­can­la O’nu bek­ler­ken bu kö­tü ha­ber­le yı­kıl­dık. Bu acı ta­rif edi­le­mez. Bu kö­tü gü­nü­müz­de dev­le­ti­miz bi­zi yan­lız bı­rak­ma­dı, des­tek­le­ri­ni esir­ge­me­di.” di­ye ko­nuş­tu.
Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Se­rap Yıl­dı­rım da, “Şe­hit­lik şe­ref­li bir ma­kam­dır. Bu ha­in te­rör olay­la­rı in­şal­lah en kı­sa za­man­da bi­te­cek, bu acı­la­rı­mız so­na ere­cek. Bi­ze dü­şen si­zin ya­nı­nız­da ol­mak, si­ze her ko­nu­da des­tek ola­ca­ğız. Bu bi­ze dü­şen önem­li bir gö­rev, hem vic­da­ni, hem ka­nu­ni, hem de in­san­lık gö­re­vi­miz. Şe­hit­lik mer­te­be­si­ne ula­şan kar­de­şi­mi­ze Ce­nab-ı Mev­la’dan son­suz rah­met di­li­yo­rum.” de­di.(Ha­ber Mer­ke­zi)