HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum­lu mil­li at­let Ta­rık De­mir U 18 Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı’nda mil­li for­ma­yı gi­ye­cek. Fe­ner­bah­çe ku­lü­bü adı­na ya­rış­ma­la­ra ka­tı­lan Ta­rık De­mir 5-8 Tem­muz ta­rih­le­ri ara­sın­da Ma­ca­ris­tan’ın Gyo­ur ken­tin­de ya­pı­la­cak olan U 18 Av­ru­pa At­le­tizm Şam­pi­yo­na­sı’nda 1500 met­re­de ya­rı­şa­cak.
Ta­rık De­mir ya­rın ele­me tur­la­rın­da cu­ma gü­nü ise fi­nal eta­bın­da ya­rı­şa­cak. An­tre­nör Ah­met Kol­taş spor­cu­su­nun bu şam­pi­yo­na­da da ba­şa­rı­lı ola­rak kür­sü­ye çı­ka­ca­ğı­na inan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek tüm mil­li ta­kı­ma ba­şa­rı­lar di­le­di.