Çorumlu gençler Teknofest’e hayran kaldı

Genç­lik Spor Ba­kan­lı­ğı Ço­rum Genç­lik Mer­ke­zi­le­ri, İs­tan­bul’da dü­zen­le­nen Ha­va­cı­lık, Uzay ve Tek­no­lo­ji Fes­ti­va­li (TEK­NO­FEST)’ne ka­tıl­dı. 

Çorumlu gençler  Teknofest’e hayran kaldı

Ço­rum­lu genç­ler, Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın da ka­tıl­dı­ğı Tek­no­fest Fes­ti­va­li’nde yer­li ve mil­li tek­no­lo­ji­le­ri da­ha ya­kın­dan gör­me fır­sa­tı bul­du.
Tür­ki­ye Tek­no­lo­ji Ta­kı­mı Vak­fı (T3 VAK­FI) ile İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ön­cü­lü­ğün­de İs­tan­bul Ye­ni Ha­va­li­ma­nı'nda ilk kez ger­çek­leş­ti­ri­len 'TEK­NO­FEST İs­tan­bul Ha­va­cı­lık, Uzay ve Tek­no­lo­ji Fes­ti­va­li'ne yo­ğun il­gi ol­du. Bin­ler­ce tek­no­lo­ji se­ve­ri bu­luş­tu­ran TEK­NO­FEST, 4 gün­de 500 bin ki­şi­yi ağır­la­dı. 4 gün bo­yun­ca ya­şa­mın her ala­nın­da 'tek­no­lo­ji' ko­nu­şu­lur­ken,  ger­çek­leş­ti­ri­len ha­va­cı­lık gös­te­ri­le­ri zi­ya­ret­çi­le­re gör­sel bir şö­len ya­şat­tı. Ay­rı­ca 750'den faz­la ta­kım, 2 bin­den faz­la ya­rış­ma­cı­nın ka­tıl­dı­ğı tek­no­lo­ji ya­rış­ma­la­rın­da ise genç­ler bü­yük bir ba­şa­rı ser­gi­le­di.

Tür­ki­ye ta­ri­hi­nin en bü­yük ödül­lü tek­no­lo­ji ya­rış­ma­la­rı­nın ya­nı sı­ra fes­ti­val kap­sa­mın­da 'Dün­ya Dro­ne Şam­pi­yo­na­sı', 'Hack İs­tan­bul Si­ber Gü­ven­lik Ya­rış­ma­sı', 'Ta­ke-Off Ulus­la­ra­ra­sı Gi­ri­şim Zir­ve­si', dün­ya­nın en hız­lı 7 ara­cı­nın ya­rış­tı­ğı 'Ya­rış­la­rın Ya­rı­şı', ne­fes ke­sen jet uçak, he­li­kop­ter ve ak­ro­ba­si gös­te­ri­le­ri, THY se­ya­hat hac­ka­to­nu, di­key rüz­gar tü­ne­li, pla­ne­tar­yum, pa­ra­şüt at­la­yış­la­rı, ha­va araç­la­rı ser­gi­si, si­mü­las­yon uy­gu­la­ma­la­rı, tek­no­lo­ji ve eği­tim atöl­ye­le­ri, kon­ser­ler ve ak­ti­vi­te­ler zi­ya­ret­çi­le­re unu­ta­ma­ya­cak­la­rı bir de­ne­yim ya­şat­tı.

GÖK­YÜ­ZÜN­DE GÖR­SEL BİR ŞÖ­LEN YA­ŞAN­DI
Fes­ti­val kap­sa­mın­da her gün ger­çek­le­şen et­kin­lik­ler­de Türk Yıl­dız­la­rı, So­lo Türk, pa­ra­şüt ti­mi, 129 ATAK He­li­kop­te­ri, TB2 Si­lah­lı İHA ve Tür­ki­ye'nin ilk pro­fes­yo­nel Mil­li Ak­ro­ba­si Pi­lo­tu Ali İs­met Öz­türk ile kı­zı Tür­ki­ye'nin ilk Pro­fes­yo­nel Ka­dın Ak­ro­ba­si Pi­lo­tu Se­min Öz­türk'ün ak­ro­ba­si gös­te­ri­le­ri hay­ran­lık­la iz­len­di. Gök­yü­zün­de har­man­da­lı ya­pan Atak He­li­kop­ter­le­ri bü­yük al­kış al­dı. Coş­ku, he­ye­can ve ad­re­na­lin fes­ti­val bo­yun­ca de­vam et­ti.

TEK­NO­LO­Jİ YA­RIŞ­MA­LA­RIN­DA GENÇ­LER BÜ­YÜK BA­ŞA­RI GÖS­TER­Dİ
Dün­ya Dro­ne Şam­pi­yo­na­sı,  Hac­kİs­tan­bul, Hac­kat­hon, İHA-İKA, Su Al­tı, Ro­bo­tik Fe­tih, Sü­rü İHA, Ya­pay Ze­ka, İn­san­lık Ya­ra­rı­na Tek­no­lo­ji, Ro­bo­tak­si, Sa­va­şan İHA, TÜ­Bİ­TAK İHA, Mo­del Uy­du ve Mo­del Uçak gi­bi 14 fark­lı ka­te­go­ri­de Tür­ki­ye ta­ri­hi­nin en bü­yük ödül­lü tek­no­lo­ji ya­rış­ma­la­rı ya­pıl­dı. Ya­rış­ma­lar­da de­re­ce­ye gi­ren ta­kım­lar ödül­le­ri­ni Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğan'ın elin­den al­dı. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER