Oto­mo­bil sa­hip­le­ri­ni uya­ran uz­man­lar, yaz ba­kı­mı­nın ih­mal edil­me­me­si ge­rek­ti­ği­ne dik­kat çe­ki­yor­lar.
Yaz ba­kı­mı ve kon­trol edil­me­si ge­re­ken hu­sus­lar üze­rin­de du­ran uz­man­lar, “Ba­kı­mı er­te­le­nen oto­mo­bil­ler sü­rü­cü­le­ri­ni yol­da bı­ra­ka­bi­lir, hat­ta ka­za­la­ra ne­den ola­bi­lir” uya­rı­sın­da bu­lu­nu­yor­lar.
Ya­za gi­rer­ken fren sis­tem­le­ri, ha­va fil­tre­si, ka­yış­lar, mo­tor ya­ğı, su, las­tik­ler ve elek­trik sis­tem­le­ri­nin mut­la­ka göz­den ge­çi­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ne dik­kat çe­ken uz­man­lar, özel­lik­le ta­til ama­cıy­la yol­cu­lu­ğa çı­ka­cak sü­rü­cü­le­rin bun­la­rı ih­mal et­me­me­si ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­lu­yor­lar.
Bir­kaç kü­çük ba­kım­la gü­ven­li ve ke­yif­li yol­cu­luk yap­ma­nın müm­kün ol­du­ğu­na işa­ret eden uz­man­lar, yaz ba­kı­mı ile il­gi­li ola­rak şu tav­si­ye­ler­de bu­lu­nu­yor­lar:

MO­TOR YA­ĞI KON­TRO­LÜ
“Oto­mo­bi­lin mo­tor yağ se­vi­ye­si ve ya­ğın du­ru­mu mut­la­ka kon­trol edil­me­li. Yağ çu­bu­ğun­da­ki yağ se­vi­ye­si, mi­ni­mum ile mak­si­mum çiz­gi­si ara­sın­da bu­lun­ma­lı. Eğer se­vi­ye mi­ni­mum çiz­gi­si­nin al­tın­day­sa, mo­to­run üs­tün­de­ki yağ ka­pa­ğın­dan, ge­rek­li mik­tar­da mo­tor ya­ğı ila­ve edil­me­li.

LAS­TİK BA­SINÇ AYA­RI
Uzun yol­da oto­mo­bil yük­sek hız­la­ra çı­ka­ca­ğı ve da­ha yük­lü ola­ca­ğı için las­tik ba­sınç­la­rı­nın fab­ri­ka­nın öner­di­ği dü­ze­ye çı­ka­rıl­ma­sı ge­re­kir. Bir­çok oto­mo­bi­lin sü­rü­cü ka­pı­sın­da ya da ba­gaj­da las­tik­le­re han­gi yük­te ne ka­dar ha­va ba­sı­la­ca­ğı be­lir­til­miş­tir. Eğer ara­cı­nız­da bu bil­gi­ye ula­şa­mı­yor­sa­nız, nor­mal ba­sınç­tan 2-4 psi faz­la ba­sınç uy­gu­la­yın. 

FREN SİS­TE­Mİ ÖNEM­Lİ
Fren hid­ro­li­ği­nin se­vi­ye­si de mi­ni­mum ile mak­si­mum ara­sın­da ol­ma­lı. Eğer se­vi­ye mi­ni­mu­mu gös­te­ri­yor­sa, ay­nı mar­ka hid­ro­lik sı­vı­sıy­la tak­vi­ye ya­pıl­ma­lı. Ay­rı­ca ba­la­ta­la­rın da kon­trol edil­me­sin­de fay­da var. Çün­kü ta­til yol­cu­luk­la­rın­da oto­mo­bil­ler nor­mal­dan da­ha yük­lü ol­du­ğu için, fren­le­re da­ha çok yük bi­ner. Kam­pa­na­lı sis­tem­ler­de ar­ka ba­la­ta­la­rın du­ru­mu­nu an­la­mak için oto­mo­bi­lin el fre­ni­ni çe­kip yo­kuş aşa­ğı bı­ra­ka­bi­lir­si­niz. Eğer oto­mo­bil ha­re­ket eder­se ba­la­ta­la­rın de­ğiş­ti­ril­me­si uy­gun olur.

HA­VA FİL­TRE­LE­Rİ DE­Ğİ­Şİ­Mİ
Ha­va fil­tre­le­ri toz­lu yol­lar­da da­ha ça­buk kir­le­nir. Yo­la çık­ma­dan ön­ce, ha­va fil­tre­le­ri­nin kon­trol edi­lip kir­liy­se mut­la­ka de­ğiş­ti­ril­me­si ge­re­kir. Kir­li ha­va fil­tre­si mo­tor per­for­man­sı­nı dü­şür­mek­le kal­maz, ay­nı za­man­da ya­kıt tü­ke­ti­mi­ni yüz­de 15 ora­nın­da ar­tı­rır.

KA­YIŞ TES­Tİ
Al­ter­na­tö­rü, mo­tor­dan al­dı­ğı tah­rik­le ça­lış­tı­ran V ka­yı­şı­nın ger­gin­li­ği kon­trol edil­me­li­dir. Ka­yı­şın or­ta kıs­mı­na par­mak­la sı­kı­ca bas­tı­rıl­dı­ğın­da V ka­yı­şı 1.5 san­tim­den faz­la es­ni­yor­sa de­ğiş­ti­ril­me­si ge­re­kir.
Tüm bu kon­trol­le­ri yap­tık­tan son­ra gö­nül ra­hat­lı­ğıy­la yo­la çı­ka­bi­lir­si­niz.”


İkinci el otomobil ve ticari araç piyasasının Çorum'daki kalbi olan Açık Oto Pazarı, bu hafta da ikinci el satıcı ve alıcılarını bir araya getirdi.
Pazarda satışa sunulan ikinci el otomobil ve ticari araçların fiyatları şu şekilde:

 

OTOMOBİL
Markası    Modeli    Fiyatı (TL)
Audi A6 Sedan 2.0 TFSI    2008    87 bin
BMW 316i Standart    2006    59 bin
Fiat Linea 1.3 Mjet Pop    2015    50 bin
Ford C-Max 1.6 Trend    2006    41 bin
Ford Fiesta 1.4 Titanium    2012    53 bin
Ford Focus 1.6 Ghia    2005    41 bin
Hyundai i10 1.1 Select    2008    42 bin
Hyundai Elantra 1.6 CVVT    2017    80 bin
Honda Civic 1.6 VTEC ES    2005    45 bin
Opel Astra 1.4 Club    2006    33 bin
Opel Corsa 1.4 Enjoy    2017    71 bin
Opel Vectra 1.6 Comfort    2000    32 bin
Peugeot 206 1.6 XT    2000    23 bin
Renault R 12 Toros    1995    15 bin
Renault R 19 1.6 Eu RT    1995    18 bin
Renault Broadway 1.4 GTE    1990    10 bin
Renault Clio 1.5 DCI Joy    2015    51 bin
Renault Laguna 2.0 RXT    1999    21 bin
Renault Megane 2.0 RXE    1998    19 bin
Skoda Fabia 1.4 Special    2004    31 bin
Tofaş Doğan S    1995    12 bin
Tofaş Şahin    1990    9 bin
Toyota Corolla 1.6 GLİ    1996    21 bin
Toyota Corolla 1.3 Terra    2000    19 bin
Toyota Corolla 1.6 Elegant     2011    67 bin
Toyota Corolla 1.4 D-4D A    2013    78 bin
Volkswagen Golf 1.6 Trend    2001    35 bin
Volkswagen Jetta 1.6 TDI    2012    79 bin
Volkswagen Passat 1.6 FSI    2006    42 bin
Volkswagen Polo 1.2 TSI C    2016    73 bin

 

TİCARİ ARAÇ 
Markası    Modeli    Fiyatı (TL)
Citroen Berlingo 1.6 HDI S2013    49 bin
Citroen Nemo Combi 1.4 H    2012    34 bin
Fiat Doblo Cargo 1.3 Mjet    2011    26 bin
Fiat Doblo Combi 1.6 Mjet    2012    44 bin
Fiat Fiorino Combi 1.3Mjet    2013    45 bin
Ford To. Connect 90 PS     2006    31 bin
Ford To. Connect 1.6TDCI     2016    92 bin
Ford To. Custom 2.2 TDCI    2013    60 bin
Ford Transit 350 L    2013    53 bin
Mercedes-Benz Vaneo 170    2005    35 bin
Opel Combo 1.3 CDTI CP    2008    34 bin
Peugeot Boxer 435 HDI    2017    83 bin
Peugeot Partner 1.6 HDI A    2012    42 bin    
Renault Kangoo M 1.5 DCI    2005    25 bin
Volkswagen Caddy 1.9 TDI    2007    39 bin
Volkswagen Transporter 2.0    2012    71 bin


NOT: Alıcı ve satıcılara fikir vermesi amacıyla hazırladığımız listemiz, ilanlar da dikkate alınarak her hafta güncellenmektedir. Listemizde yer alan fiyatlar, satıcılar tarafından verilen rakamlar olup pazarlık oranı dahildir.