Tür­ki­ye İş­çi Sen­di­ka­la­rı Kon­fe­de­ras­yo­nu´nun her ay yap­tı­ğı "aç­lık ve yok­sul­luk" sı­nı­rı araş­tır­ma­sı­na gö­re, aç­lık sı­nı­rı dört ki­şi­lik bir ai­le için 1,800 li­ra­nın üze­ri­ne çı­kar­ken, yok­sul­luk sı­nı­rı ise 5 bin 903 li­ra­ya yük­se­le­rek, 6 bin li­ra sı­nı­rı­na da­yan­dı.
Türk-İş ra­po­run­da, fi­yat­lar­da­ki ar­tı­şa vur­gu ya­pıl­dı ve mut­fak enf­las­yo­nun­da 12 ay­lık ar­tı­şın yüz­de 20.45 ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.

Ra­po­ra gö­re bir ki­şi­nin ay­lık ge­çim ma­li­ye­ti 2 bin 225 li­ra olur­ken, dö­viz, elek­trik, do­ğal­gaz ve ben­zin fi­yat­la­rın­da­ki ar­tış ve te­mel gı­da mad­de­le­ri­nin fi­yat­la­rın­da­ki yük­se­liş­le ge­çim şart­la­rı da­ha da ağır­laş­tı.

Türk-İş aç­lık ve yok­sul­luk araş­tır­ma­sı so­nuç­la­rı­na gö­re; “Dört ki­şi­lik bir ai­le­nin sağ­lık­lı, den­ge­li ve ye­ter­li bes­le­ne­bil­me­si için yap­ma­sı ge­re­ken ay­lık gı­da har­ca­ma­sı tu­ta­rı (aç­lık sı­nı­rı) 1,812.47 li­ra, gı­da har­ca­ma­sı ile bir­lik­te gi­yim, ko­nut (ki­ra, elek­trik, su, ya­kıt), ula­şım, eği­tim, sağ­lık ve ben­ze­ri ih­ti­yaç­lar için ya­pıl­ma­sı zo­run­lu di­ğer ay­lık har­ca­ma­la­rı­nın top­lam tu­ta­rı ise (yok­sul­luk sı­nı­rı) 5,903.80 li­ra, bir ça­lı­şa­nın -sa­de­ce ken­di­si­nin- yap­ma­sı ge­re­ken ya­şa­ma ma­li­ye­ti ise ay­lık 2,225.54 li­ra ola­rak he­sap­lan­dı.

Dört ki­şi­lik bir ai­le­nin sağ­lık­lı ve den­ge­li bes­le­ne­bil­me­si için yap­ma­sı ge­re­ken ay­lık gı­da har­ca­ma­sı tu­ta­rı geç­ti­ği­miz aya gö­re 74 li­ra, yok­sul­luk sı­nı­rı tu­ta­rı ise 241 li­ra art­mış­tır. Yıl­ba­şı­na gö­re ar­tış tu­ta­rı sı­ra­sıy­la 204 li­ra ve 666 li­ra ol­du. Son bir yıl­da mut­fa­ğa ge­len ek yük 308 li­ra ve ai­le büt­çe­si­ne ge­len ek yük 1.002 li­ra art­tı.

Oy­sa yıl­ba­şın­da net as­ga­ri üc­ret sa­de­ce 199 li­ra ar­tış­la bü­tün yıl için ay­lık net 1.603 li­ra ola­rak be­lir­len­miş­ti. As­ga­ri üc­re­tin yü­rür­lü­ğe gir­di­ği Ocak 2018 ayın­da 1.989,20 li­ra olan tek bir iş­çi­nin ge­çi­mi için yap­ma­sı ge­re­ken ay­lık har­ca­ma bu ay 2.225,54 li­ra­ya yük­sel­di. Böy­le­ce as­ga­ri üc­ret­le ara­da­ki fark 386 TL’den 622 TL’ye yük­sel­di. 

Dört ki­şi­lik bir ai­le­nin aç­lık sı­nı­rı­nı bi­le kar­şı­la­ma­yan, tek iş­çi­nin ge­çi­mi­ni sağ­la­ma­yan as­ga­ri üc­ret, ça­lı­şan­la­rın için­de bu­lun­du­ğu olum­suz şart­la­rın önem­li bir gös­ter­ge­si­dir. Var olan üc­ret ge­lir­le­riy­le dar ve sa­bit ge­lir­li ke­sim­ler za­ten ge­çi­ne­mez­ken mey­da­na ge­len fi­yat ar­tış­la­rı son­ra­sı sa­tın al­ma güç­le­ri da­ha da ge­ri­le­di.

TÜRK-İŞ´in ve­ri­le­ri te­mel alın­dı­ğın­da “mut­fak enf­las­yo­nu”nda­ki de­ği­şim 2018 Ağus­tos ayın­da şu şe­kil­de ger­çek­leş­ti:An­ka­ra´da ya­şa­yan dört ki­şi­lik bir ai­le­nin “gı­da için” yap­ma­sı ge­re­ken as­ga­ri har­ca­ma tu­ta­rı bir ön­ce­ki aya gö­re yüz­de 4.26 art­tı.Yı­lın ilk se­kiz ayın­da fi­yat­lar­da­ki ar­tış yüz­de 12.71 ora­nı­na ulaş­tı. Gı­da enf­las­yo­nun­da son oni­ki ay iti­ba­riy­le ar­tış ora­nı yüz­de 20.45 ol­du. Yıl­lık or­ta­la­ma ar­tış ora­nı ise yüz­de 12.05 ola­rak he­sap­lan­dı.