HA­RUN AK­KA­YA
Ço­rum Be­le­di­ye­si ile İl Müf­tü­lü­ğü ta­ra­fın­dan or­tak­la­şa dü­zen­le­nen 3. Ca­mi Ço­cuk­la­rı Spor Oyun­la­rı pro­to­ko­lü dün dü­zen­le­nen tö­ren­le im­za­lan­dı. İm­za tö­re­ni­ne Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Tur­han Can­dan, İl Müf­tü­sü Ah­met Akın, Be­le­di­ye Spor Mü­dü­rü Na­dir So­lak ile  Ku­ran Kurs­la­rın­dan So­rum­lu Müf­tü Yar­dım­cı­sı Ab­dul­lah Pa­muk­lu ile tur­nu­va­da mü­ca­de­le ede­cek spor­cu­lar ka­tıl­dı.

Tö­ren­de ilk ko­nuş­ma­yı Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Tur­han Can­dan yap­tı. Can­dan, ilk yı­lın­da ha­lı sa­ha fut­bol tur­nu­va­sı ola­rak baş­lat­tık­la­rı oyun­la­rın geç­ti­ği­miz yıl dört ka­te­go­ri­de ve ka­tı­lı­mın yük­sel­di­ği­ni be­lir­te­rek ‘İl­gi­nin yük­sek ol­ma­sı biz­le­ri son de­re­ce mut­lu edi­yor.

Ço­cuk­la­rı­mı­zın ta­til­le­rin­de hem di­ni bil­gi­le­ri öğ­ren­me­le­ri hem­de spor et­kin­lik­le­ri­ne ka­tım­la­rı­nı son de­re­ce önem­li. Ger­çek­ten çok zor­lu bir et­kin­lik için ge­rek Be­le­di­ye­miz Spor Mü­dür­lü­ğü ge­rek­se Müf­tü­lük­te­ki ar­ka­daş­lar bü­yük öz­ve­ri ile ça­lı­şa­rak bu fa­ali­ye­ti ya­pı­yor­lar.

Biz­ler sos­yal Be­le­di­ye­ci­lik an­la­yı­şı doğ­rul­tu­sun­da Tür­ki­ye’de ör­nek bir uy­gu­la­ma­ya da­ha bu or­ga­ni­ze ile im­za atı­yo­ruz. Ço­cuk­la­rı­mı­zın ge­li­şi­mi nok­ta­sın­da ya­pı­la­cak her tür­lü or­ga­ni­ze­ye kat­kı ver­me­ye de­vam edi­yo­ruz. Ben bu or­ga­ni­ze­de mü­ca­de­le ede­cek tüm ço­cuk­la­rı­mı­za şim­di­den ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum’ de­di.

İm­za tö­re­nin­de ko­nu­şan Müf­tü Ah­met Akın ise Tur­han Can­dan’ın söy­le­ne­cek­le­ri söy­le­di­ği­ni be­lir­te­rek ‘Bir tek ila­ve yap­mak is­ti­yo­rum, ço­cuk­la­rı­mı­zın di­ni bil­gi­le­rin ya­nın­da sos­yal ve spor­tif ga­li­şim­le­ri­ni pey­gam­ber efen­di­mi­zin­de bu­yur­muş­tur. Bu or­ga­ni­ze ger­çek­ten bu an­lam­da çok önem­li­dir.

Ço­rum Be­le­di­ye­si sos­yal be­le­di­ye­ci­lik­te hep ör­nek ol­muş­tur. Ca­mi ve ku­ran kurs­la­rı­mı­zın ek­sik­le­ri­nin gi­de­ril­me­sin­de sağ­la­nan kat­kı­lar tüm müf­tü ar­ka­daş­lar ta­ra­fın­dan tak­dir edi­li­yor. Bu or­ga­ni­ze­de ger­çek­ten Tür­ki­ye’ye ör­nek bir pro­je ve eme­ği ge­çen her­ke­se çok te­şek­kür edi­yo­rum’ de­di.

Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Tur­han Can­dan ve Müf­tü Ah­met Akın pro­to­kü­lü im­za­la­dı­lar.
Ge­çen yıl 509 spor­cu ka­tıl­dı

Spor oyun­la­rı­na geç­ti­ği­miz yıl fut­bol bran­şın­da 31 ta­kım­da 372, sat­ranç bran­şın­da 47 er­kek ve 10 kız, ma­sa te­ni­sin­de 21 er­kek, 7 kız ve dart bran­şın­da ise 37 er­kek ve 5 kız ol­mak üze­re top­lam 509 spor­cu ka­tıl­dı. Bu yıl ka­tı­lı­mın da­ha­da art­ma­sı bek­le­ni­yor.

Baş­vu­ru­lar 25 Ha­zi­ran 6 Tem­muz ara­sın­da
3. Ca­mi Ço­cuk­la­rı Spor Oyun­la­rı er­kek­ler­de fut­bol, sat­ranç, ma­sa te­ni­si ve dart kız­lar­da ise sat­ranç, ma­sa te­ni­si ve dart ka­te­go­ri­le­rin­de dü­zen­le­ne­cek. Oyun­la­ra ka­tıl­mak is­te­yen­ler 25 Ha­zi­ran’da baş­la­yıp 6 Tem­muz’da so­na ere­cek baş­vu­ru sü­re­sin­de ka­yıt­la­rı­nı yap­tı­ra­bi­le­cek­ler. Oyun­la­rın ise 16 Tem­muz’da baş­la­ma­sı plan­la­nı­yor.
Top­lam ödül 105 bin li­ra
Ço­rum Be­le­di­ye­si ile Müf­tü­lük ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen 3. Ca­mi Ço­cuk­la­rı Spor Oyun­la­rın­da top­lam da­ğı­tı­la­cak mal­ze­me ve ödül­le­rin top­la­mı ise 105 bin li­ra ola­rak açık­lan­dı. Mü­sa­ba­ka­lar­da 440 adet for­ma, şort ve toz­luk, 480 ha­lı sa­ha fut­bol ayak­ka­bı­sı, 480 adet tek­me­lik, 40 ka­le­ci ka­za­ğı ve şor­tu ile el­di­ve­ni, 80 eşorf­man ta­kı­mı, 500 tşört ve ödül ola­rak ise 96 bi­sik­let da­ğı­tı­la­cak.