Oğuz­lar Be­le­di­ye Baş­ka­nı Or­han Ateş ile Aş­da­ğul Bel­de Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dur­sun Uzun­ca, ÇE­SOB Baş­kan­lı­ğı­na se­çi­len Ka­sap­lar ve Ce­lep­ler Oda­sı Baş­ka­nı Re­cep Gür'ü kut­la­dı­lar.
Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, Gür'ün Bir­lik Baş­ka­nı ol­ma­sın­dan duy­duk­la­rı mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­ti­ren Ateş ile Uzun­ca, Re­cep Gür'e ve ça­lış­ma ar­ka­daş­la­rı­na ye­ni gö­re­vin­de ba­şa­rı­lar di­le­di­ler.
Re­cep Gür'ün uzun yıl­lar­dır es­naf teş­ki­la­tı için­de ol­du­ğu­nu ifa­de eden Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı Ateş ve Uzun­ca, Gür'ün Ço­rum­lu es­naf ve sa­nat­kar­la­rı la­yı­kıy­la tem­sil ede­cek­le­ri­ne olan inanç­la­rı­nın tam ol­du­ğu­nu kay­det­ti­ler.
Zi­ya­ret­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­ti­ren ÇE­SOB Baş­ka­nı Re­cep Gür ise, Oğuz­lar Be­le­di­ye Baş­ka­nı Or­han Ateş ile Aş­da­ğul Bel­de Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dur­sun Uzun­ca'ya zi­ya­ret­le­ri için Bir­lik Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri adı­na te­şek­kür et­ti. (Ha­ber Mer­ke­zi)