HA­LİL ÖZ­TÜRK

Ço­rum Be­le­di­yes­por’da 2. Say­han dö­ne­mi. Kır­mı­zı Si­yah­lı yö­ne­tim yap­tı­ğı gö­rüş­me­ler so­nun­da 2015-2016 se­zo­nun­da da Ço­rum Be­le­di­yes­por’da gö­rev ya­pan Fah­ret­tin Say­han ile bir yıl­lık an­laş­ma im­za­la­dı.

Ha­len An­tal­ya’da de­vam eden UE­FA A Pro­fes­yo­nel Li­sans Kur­su’nda bu­lu­nan Fah­ret­tin Say­han haf­ta so­nun­da Ço­rum’a gel­di ve ya­pı­lan gö­rüş­me­ler so­nun­da ke­sin an­laş­la sağ­lan­dı. Say­han an­laş­ma­nın ar­dın­dan An­tal­ya’ya dön­dü ve 4 Ha­zi­ran pa­zar­te­si gü­nü Ço­rum’a ge­le­rek res­mi im­za­yı ata­cak.

FAH­RET­TİN SAY­HAN: 1969 Kars do­ğum­lu Fah­ret­tin Say­han 2006 yı­lın­da Ka­ra­güm­rük ta­kı­mın­da ilk an­tre­nör­lük gö­re­vi­ni yap­tık­tan son­ra sı­ra­sıy­la İs­tan­bul Gün­gö­ren, Ban­dır­mas­por, Bo­zü­yüks­por, Ga­zi­os­man­pa­şa Te­pe­ciks­por, İFA, Ma­nav­gats­por, Ba­lı­ke­sir Bal­tok ta­kım­la­rın­da gö­rev yap­tı. Bir se­zon Edir­ne Genç­liks­por’da Bal ta­kı­mın­da gö­rev ya­pan Say­han ilk Tek­nik Di­rek­tör­lük gö­re­vi­ni 2013 yı­lın­da İs­tan­buls­por’da yap­tık­tan sonr­da İs­tan­bul Gün­gö­rens­por, Ana­do­lu Bağ­cı­lars­por ve 2015-16 se­zo­nun­da Ço­rum Be­le­di­yes­por’da gö­rev yap­tık­tan son­ra Ti­res­por. Si­liv­ris­por ve bu se­zon­da bir dö­nem­Kı­rık­hans­por ta­kım­la­rın­da gö­rev yap­tı.