HARUN AKKAYA

Ço­rum Be­le­di­ye­si 3. Ca­mi Ço­cuk­la­rı Spor Oyun­la­rın­da de­re­ce­ye gi­ren­le­re ödül­le­ri da­ğı­tıl­dı. Bu yıl dört ka­te­go­ri­de dü­zen­le­nen Spor Oyun­la­rın­da ka­te­go­ri­le­rin­de ilk dört sı­ra­yı alan spor­cu­la­ra ma­dal­ya ve bi­sik­let he­di­ye edil­di.

Ak­şem­set­tin Ca­mi bah­çe­sin­de dü­zen­le­nen ödül tö­re­ni­ne Be­le­di­ye Baş­kan Ve­ki­li Ah­met Ya­ba­cı­oğ­lu, İl Müf­tü­sü Dr.Ah­met Akın, Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dü­rü Ha­şim Eğer, Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı Yay­gın Din Eği­ti­mi Da­ire Baş­ka­nı Sa­li­ha Bil­giç, Di­ya­net-Sen Ço­rum Şu­be Baş­ka­nı Ali Yıl­dız, ASKF Baş­ka­nı Se­fer Kur­ta­ran, Fut­bol İl Tem­sil­ci­si En­gin Ayan, Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­lik ve Spor Ku­lü­bü Baş­ka­nı Na­dir So­lak,  Ma­sa Te­ni­si İl Tem­sil­ci­si Mus­ta­fa Ba­kan, Ço­rum Be­le­di­ye­si Te­sis­ler Mü­dü­rü Mah­mut Ya­ba­cı­oğ­lu, ta­kım tem­sil­ci­le­ri, spor­cu­lar ve ai­le­ler ka­tıl­dı

Ödül tö­re­ni Hı­dır­lık Ku­ran Kur­su öğ­ren­ci­le­rin­den Mu­ham­met Ya­şar Şa­hin’in Ku­ran’ı Ke­rim ti­la­vet ile baş­la­dı ar­dın­dan Hı­dır­lık Ku­ran Kur­su öğ­ren­ci­le­rin­den Emir­han Al­baş, Emir­han Ak­soy, Nu­man Uy­sal, Se­lim Can Cu­luk ve Meh­met Can Li­kit’ten olu­şan gru­bun ila­hi­le­ri ile de­vam et­ti. Da­ha son­ra pro­to­kol üye­le­ri­nin te­şek­kür ko­nuş­ma­la­rı­nın ar­dın­dan ödül tö­re­ni­ne ge­çil­di.

Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ve­ki­li Ah­met Ya­ba­cı­oğ­lu, Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı Yay­gın Din Eği­ti­mi Da­ire Baş­ka­nı Sa­li­ha Bil­giç, İl Müf­tü­sü Dr.Ah­met Akın ve Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dü­rü Ha­şim Eğer kı­sa bi­rer ko­nuş­ma ya­pa­rak bu or­ga­ni­ze­nin öne­mi­ne dik­kat çek­ti­ler ve önü­müz­de­ki yıl­lar­da da ar­ta­rak de­vam et­me­si­ni di­le­di­ler.

Bu yıl dört branş­ta­ki Ca­mi Ço­cuk­la­rı Spor Oyun­la­rın­da dört branş­ta top­lam 821 öğ­ren­ci mü­ca­de­le et­ti. Ön­ce­ki gün oy­na­nan fi­nal ma­çı ile so­na eren fut­bol ile ta­mam­la­nan Ca­mi Ço­cuk­la­rı Spor Oyun­la­rın­da ka­te­go­ri­le­rin­de ilk dört sı­ra­yı alan spor­cu­la­ra ma­dal­ya ile bir­lik­te bi­rer ma­dal­ya he­di­ye edil­di. Ço­rum Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan top­lam 96 bi­sik­let he­di­ye edil­di.

Ço­rum Be­le­di­ye­si 3. Ca­mi Ço­cuk­la­rı Spor Oyun­la­rın­da ka­te­go­ri­le­rin­de de­re­ce­ye gi­ren ve ödül al­ma­ya hak ka­za­nan spor­cu­lar ve ca­mi­le­ri şöy­le:

SAT­RANÇ: 2007-2009 Do­ğum­lu Ba­yan­lar: 1. Elif Ka­ba­ca (Se­li­mi­ye), 2. Rü­mey­sa Gök­çe (Yö­rü­kev­ler Ku­ran Kur­su), 3. Şu­ra­nur Gök­çe (İlim Yay­ma), 4. Me­di­ne Yıl­maz (Yö­rü­kev­ler Ku­ran Kur­su. 2003-2006 do­ğum­lu er­kek­ler: 1. Fir­devs Öz­ka­ya (Yö­rü­kev­ler Ku­ran Kur­su), 2. Fat­ma Bey­za Baş (Tur­gus As­lan Ku­ran Kur­su), 3. Rü­mey­sa Kar­tal (Uhud Ca­mi), 4. Ze­li­ha Mert (Gü­la­bid Ca­mi).  2007-2009 do­ğum­lu er­kek­ler: 1. Oğuz­han Öz­dil­li (Fa­tih Sul­tan Meh­met Ca­mi), 2. Ze­ke­ri­ya Be­rat Şa­hin (HZ Ali Ca­mi), 3. Eb­rar La­yık (İlim Yay­ma). 4. Kay­ra Ir­mak (İlim Yay­ma). 2003-2006 do­ğum­lu­lar: 1. Ha­kan Yü­ce­türk (Hz. Ömer Ca­mi), 2. Ah­met Bo­ra Buz­ka­ya (Ga­ran­ti­ev­ler), 3. El­van Çe­le­bi Bi­çi­ci (İlim Yay­ma Ca­mi), 4. Ba­ki Bal­cı (Kev­ser Ca­mi).

MA­SA TE­Nİ­Sİ: 2007-2009 do­ğum­lu ba­yan­lar: 1. Es­ma­nur Dok­göz (Yö­rü­kev­ler Ku­ran Kur­su), 2. Ec­rin Boz (İlim Yay­ma Ca­mi), 3. Bey­za Sön­mez (Gü­la­bid), 4. Su­de­naz Tek­men (Gü­la­bid Ca­mi). 2003-2006 Ba­yan­lar: 1. Mer­ve Tö­ker (Yö­rü­kev­ler), 2. Fat­ma Ulu­pı­nar (İlim Yay­ma), 3. Yağ­mur Coş­kun (Tur­gut As­lan Ku­ran Kur­su), 4. Sa­tı Ka­ra­ağaç (Gü­la­bid). 2007-2009 er­kek­ler: 1. Meh­met Y. Ka­ra­kaş (Hz. İb­ra­him), 2. Eren Toz, 3, Os­man Ha­sır­cı,  4. En­ver Ünal (üçü­de Bu­ha­ra Ca­mi, 2003-2006 er­kek­ler 1. Ab­dul­ka­dir Say­dam (Ab­di­bey), 2. Nu­rul­lah Taş (Ga­ran­ti­ev­ler), Fur­kan Yıl­dı­rım (Ga­ran­ti­ev­ler), 4. Se­fa Bı­yık (Gü­la­bid),

DART: 2007-2009 do­ğum­lu ba­yan­lar: 1. Şu­ra­nur Gök­çe (İlim Yay­ma), 2. Fat­ma­nur Aş­gın (İlim Yay­ma), 3. Su­de­naz Tek­men (Gü­la­bid), 4. Ni­sa­nur Kö­se­şa­hin (Tur­gut As­lan Ku­ran Kur­su). 2003-2006 do­ğum­lu ba­yan­lar: 1. Rav­za­nur Da­ğıs­tan­lı (Kev­ser Ca­mi), 2. Bey­za­nur Ak­man (İmam Ha­tip), 3, Ha­ti­ce Tek­men (Gü­la­bid), 4. Fat­ma Mer­can (Yö­rü­kev­ler Ca­mi). 2007-2009 do­ğum­lu er­kek­ler: 1. Enes De­mir (Hic­ret Ca­mi), 2. Fu­at Ak­taş (İmam Ha­tip), 3. Meh­met Efe Taş­de­len (İlim Yay­ma), 4. Ege Ak­su (Em­re Ca­mi). 2003-2006 do­ğum­lu er­kek­ler: 1. So­ner Şen (Bi­nev­ler Ca­mi), 2. Ca­ner Dur­ka­ya (Hz, İb­ra­him Ca­mi), 3. Mu­ham­met Tir­ya­ki (İlim Yay­ma Ca­mi), 4. De­niz Bay­rak­tar (Em­re Ca­mi).

Fut­bol bran­şın­da ise Mi­mar Si­nan Ca­mi bi­rin­ci, İmam Ha­tip Ca­mi ikin­ci, İlim Yay­ma Ca­mi üçün­cü Kö­roğ­lu Ca­mi ise dör­dün­cü­lük ödü­lü­nün sa­hi­bi ol­du­lar.