Hitit tarihini öğrendiler

Ço­rum mer­kez­de öğ­re­nim gö­ren 200 öğ­ren­ci, Ala­ca ve Bo­ğaz­ka­le’de Hi­tit dö­ne­min­den kal­ma ta­ri­hi ören yer­le­ri­ni gez­di.

Hitit tarihini öğrendiler

Ço­rum mer­kez­de öğ­re­nim gö­ren 200 öğ­ren­ci, Ala­ca ve Bo­ğaz­ka­le’de Hi­tit dö­ne­min­den kal­ma ta­ri­hi ören yer­le­ri­ni gez­di.
Ço­rum Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü, Top­lum Des­tek­li Po­lis­lik Şu­be Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan Ço­cuk ve Genç­ler Sos­yal Ko­ru­ma ve Des­tek Prog­ra­mı (ÇO­GEP) kap­sa­mın­da ha­zır­la­nan ‘Hu­zur­lu Ge­le­cek İçin Mut­lu Ço­cuk­lar’ isim­li pro­je­nin fa­ali­yet­le­rin­den olan Hat­tu­şa ve Ala­ca­hö­yük ören ye­ri ge­zi­si, Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ile ko­or­di­ne­li ola­rak ger­çek­leş­ti­ril­di.
İl mer­ke­zin­de öğ­re­nim gö­ren 200 öğ­ren­ci­nin ka­tı­lı­mıy­la, üç grup ha­lin­de 9-10-11 Ekim ta­rih­le­rin­de dü­zen­le­nen ge­zi­de öğ­ren­ci­ler Ala­ca ve Bo­ğaz­ka­le il­çe­le­rin­de bu­lu­nan Hi­tit dö­ne­min­den kal­ma ta­ri­hi ören yer­le­ri­ni gez­di. İl Kül­tür Tu­rizm Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan gö­rev­len­di­ri­len reh­ber eş­li­ğin­de ya­pı­lan ge­zi­de, öğ­ren­ci­le­rin ta­rih bi­lin­ci­nin ge­liş­ti­ril­me­si, sos­yal ve kül­tü­rel ge­li­şim­le­ri­ne kat­kı sağ­la­mak amaç­lan­dı. 
Ço­rum Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü’nden ya­pı­lan açık­la­ma­da, ço­cuk ve genç­le­rin sos­yal ve kül­tü­rel ge­li­şim­le­ri­ne yö­ne­lik fa­ali­yet­le­rin ar­ta­rak de­vam ede­ce­ği be­lir­til­di.

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER