‘Siyasi irade kararına sahip çıkılmalı’

Eği­tim Bir Sen Ço­rum Şu­be Baş­ka­nı Ta­hir Eş­kil, Da­nış­tay 8. Da­ire­si’nin ‘Öğ­ren­ci An­dı’nı kal­dı­ran yö­net­me­lik hük­mü­nü ip­tal et­me­si üze­ri­ne ba­sın açık­la­ma­sı ya­pa­rak, “Es­ki Tür­ki­ye’nin hort­la­tıl­ma­sı­na izin ge­çit ve­ril­mem­li.” de­di.

‘Siyasi irade kararına  sahip çıkılmalı’

Eği­tim Bir Sen Ço­rum Şu­be Baş­ka­nı Ta­hir Eş­kil, Da­nış­tay 8. Da­ire­si’nin ‘Öğ­ren­ci An­dı’nı kal­dı­ran yö­net­me­lik hük­mü­nü ip­tal et­me­si üze­ri­ne ba­sın açık­la­ma­sı ya­pa­rak, “Es­ki Tür­ki­ye’nin hort­la­tıl­ma­sı­na izin ge­çit ve­ril­mem­li.” de­di.
Eş­kil, “2013 yı­lın­da top­lu­mun bü­yük ço­ğun­lu­ğu­nun bek­len­ti­le­ri üze­ri­ne hu­kuk dev­le­ti ol­ma­nın ve de­mok­ra­tik­leş­me­nin bir ge­re­ği ola­rak an­dı­mız kal­dı­rıl­mış ve si­vil­leş­me adı­na önem­li bir ka­za­nım el­de edil­miş­ti. Ge­ri­ci, bas­kı­cı, mi­li­ta­rist, to­ta­li­ter zih­ni­ye­tin ürü­nü olan öğ­ren­ci an­dı­nın kal­dı­rıl­ma­sı­na, top­lum­sal ba­rı­şın ve uz­la­şı­nın sağ­lan­ma­sı, de­mok­ra­tik bir Tür­ki­ye'nin in­şa­sı adı­na Eği­tim-Bir-Sen ola­rak biz de des­tek ver­miş­tik. 
An­cak Da­nış­tay 8. Da­ire­si, ida­re­nin tak­dir hak­kı­nı hi­çe sa­ya­rak, hu­ku­ki de­ne­ti­min dı­şı­na çı­kıp hiç­bir pe­da­go­jik ve bi­lim­sel ve­ri­le­re da­yan­ma ih­ti­ya­cı duy­ma­dan il­köğ­re­tim okul­la­rın­da "Öğ­ren­ci An­dı"nı kal­dı­ran yö­net­me­lik hük­mü­nü ip­tal et­miş­tir. Pe­da­go­jik ve­ya hu­ku­ki hiç­bir da­ya­nak gö­re­me­di­ği­miz ge­rek­çe­li ka­rar­da, ül­ke ger­çek­li­ği ve top­lum­sal mu­ta­ba­kat bir ya­na ulus­la­ra­ra­sı hu­kuk ve ana­ya­sa da­hi gör­mez­den ge­lin­miş­tir.
Da­nış­tay ver­miş ol­du­ğu ka­rar­da, te­mel hak ve öz­gür­lük­le­rin as­kı­ya alın­dı­ğı, dar­be dö­ne­mi ana­ya­sa­la­rıy­la şe­kil­le­nen es­ki Tür­ki­ye'nin ez­ber­le­ri­ni ge­rek­çe ola­rak sun­muş, hu­ku­kun ev­ren­sel il­ke­le­ri­ni gö­zar­dı ede­rek top­lum­sal bir­li­ğe ağır bir dar­be vur­muş­tur. Da­yat­ma­cı, ay­rım­cı, dış­la­yı­cı, Tür­ki­ye'nin ta­raf ol­du­ğu baş­ta Ço­cuk Hak­la­rı Söz­leş­me­si ol­mak üze­re bir­çok ulus­la­ra­ra­sı söz­leş­me­ye ve do­ğal hu­ku­ka ay­kı­rı, es­ki Tür­ki­ye'nin en önem­li vas­fı olan top­lum mü­hen­dis­li­ği­nin te­za­hü­rü, fark­lı­lık­la­rı yok sa­yan hat­ta zor kul­la­na­rak de­ğiş­ti­ren, tek­tip­leş­tir­me po­li­ti­ka­sı­nın esas alın­dı­ğı, mi­li­ta­rist top­lum kur­ma öz­le­mi­nin ürü­nü olan an­dı­mı­zın tek­rar hort­la­tıl­ma­sı so­nu­cu­nu do­ğu­ra­cak bu ka­ra­rı ka­bul et­me­di­ği­mi­zi di­le ge­ti­ri­yor; iti­raz mer­ci­inin ada­le­ti ve hu­ku­ku te­sis ede­ce­ği­ne olan inan­cı­mı­zı ko­ru­yo­ruz.
Bu ka­rar ül­ke­miz­de son on beş yıl­dır in­san hak­la­rı ve de­mok­ra­si ala­nın­da ger­çek­leş­ti­ri­len atı­lım­la­rın ve ka­za­nım­la­rı­nın ida­re­nin hu­ku­ki de­ne­ti­mi­ni yap­mak­la yü­küm­lü yar­gı men­sup­la­rın­ca ha­len be­nim­se­ne­me­di­ği ve iç­sel­leş­ti­ri­le­me­di­ği­ni gös­ter­mek­te­dir. Ne ya­zık ki yar­gı­yı as­ke­ri dar­be­ler­le şe­kil­len­di­ri­len mü­es­ses ni­za­mın tem­sil­ci­si ko­nu­mu­na in­dir­ge­yen es­ki Tür­ki­ye alış­kan­lık­la­rı­nın ha­len de­vam et­ti­ği gö­rül­mek­te­dir.
Sa­yın Cum­hur­baş­ka­nı Baş­ba­kan ol­du­ğu dö­nem­de an­dı­mı­zın kal­dı­rıl­ma­sı sü­re­cin­de şu ifa­de­le­re yer ver­miş­ti; "An­dı­mız ola­rak bi­li­nen met­nin ya­za­rı son de­re­ce tar­tış­ma­lı isim olan Re­şit Ga­lip'ti. Re­şit Ga­lip Türk­çe ezan zul­mü­nün mi­mar­la­rın­dan­dır. Ay­rı Re­şit Ga­lip in­san­la­rı ka­fa­tas­la­rı­na gö­re sı­nıf­lan­dı­ran sö­züm ona bir bi­lim in­sa­nıy­dı. Ant uy­gu­la­ma­sı­nın cum­hu­ri­ye­ti­miz­le uzak­tan ya­kın­dan il­gi­si yok­tur. 30'lar­da Hit­ler ve Sta­lin gi­bi top­lu­mu for­mat­la­mak için bu tür uy­gu­la­ma­lar ya­pı­lı­yor­du. Dün­ya­nın hiç­bir ge­liş­miş ül­ke­sin­de ço­cuk­la­rın iç­ti­ma­ya di­zil­di­ği, ırk­çı slo­gan­lar oku­nan me­tin­ler gö­re­mez­si­niz."
An­dı­mı­zın ar­ka pla­nın­da hiç­bir bi­lim­sel ve pe­da­go­jik ge­rek­çe bu­lun­ma­dı­ğı­nı, 1930lu yıl­la­rın to­ta­li­ter re­jim­le­ri­ne öy­kün­me­nin çir­kin bir te­za­hü­rü ol­du­ğu­nu or­ta­ya ko­yan bu tes­pit, bu­gün da­hi ge­çer­li­li­ği­ni ve can­lı­lı­ğı­nı ko­ru­mak­ta­dır.
Mah­ke­me­ye gö­re Millî Eği­tim Ba­kan­lı­ğı an­dı­mı­zı kal­dı­rır­ken bi­lim­sel bir ge­rek­çe­ye da­yan­ma­mış­tır. An­cak ay­nı Mah­ke­me, an­dı­mı­zın kal­dı­rıl­ma­sı­nın eği­ti­me et­ki­le­ri ya da an­dı­mı­zın ge­rek­li­li­ği ko­nu­sun­da hiç­bir bi­lim­sel ge­rek­çe öne sü­re­me­miş, ka­ra­rı­nı hiç­bir bi­lim­sel ve­ri­ye ve­ya araş­tır­ma­ya da­yan­dı­ra­ma­mış­tır. Yi­ne ka­rar­da öğ­ren­ci an­dı­nı kal­dı­rıl­ma­sın­da­ki eği­tim bi­li­mi­nin ge­rek­le­ri ve pe­da­go­jik for­mas­yon il­ke­le­ri ba­kı­mın­dan araş­tır­ma, in­ce­le­me ve tes­pit ya­pıl­ma­dı­ğı ile­ri sü­rül­mek­te­dir. Oy­sa ki ka­ra­rın da­ya­na­ğı kı­lı­nan Millî Eği­tim Te­mel Ka­nu­nu ve uzun sü­re­dir uy­gu­lan­mak­ta olu­şu­nun ar­ka­sın­da eği­tim bi­li­mi­nin han­gi ge­rek­le­ri­nin ve han­gi pe­da­go­jik for­mas­yon il­ke­le­rin dur­du­ğu Mah­ke­me­ce gö­zar­dı edil­mek­te­dir.
Ka­rar­da an­dı­mı­zın "Türk dev­le­ti­ni ve mil­le­ti­ni ebe­di­ye­te ka­dar ya­şa­ta­cak, çağ­daş uy­gar­lı­ğın ve me­de­ni­ye­tin or­ta­ğı ve ön­cü­sü ya­pa­cak, top­lu­mun ve ki­şi­le­rin re­fah, hu­zur ve mut­lu­lu­ğu­nu sağ­la­ya­cak ye­ni ne­sil­le­rin ye­tiş­ti­ril­me­si olan mil­li eği­tim sis­te­mi­mi­zin te­mel amaç­la­rı­nı ger­çek­leş­tir­me­si­ni içe­ri­ği iti­ba­rıy­la sağ­la­ma­ya yar­dım­cı ola­bi­le­cek ni­te­lik­te" ol­du­ğu gi­bi ke­ra­me­ti ken­din­den men­kul bir ge­rek­çe­ye yer ve­ril­miş, an­cak bu­nun ne­ye da­ya­na­rak tes­pit edil­di­ği ko­ca bir so­ru işa­re­ti ola­rak dur­mak­ta­dır.
Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­nın sa­vun­ma­sın­da, Da­nış­tay'ın söz ko­nu­su ka­ra­rı­na ade­ta mes­net oluş­tu­ra­cak bir tarz­da öğ­ren­ci an­dı­nın okun­ma­sı­nın fi­zi­ki zor­luk­la­rı di­le ge­ti­ri­le­ce­ği­ne, An­dı­mız uy­gu­la­ma­sı­nın kal­dı­rıl­ma­sı­nın hak­lı ge­rek­çe­le­ri ni­te­lik­li bir şe­kil­de yer ala­bi­lir­di. Ka­na­ati­miz­ce, an­dı­mı­zın kal­dır­ma ka­ra­rıy­la il­gi­li ola­rak o dö­nem zar­fın­da or­ta­ya ko­nu­lan ge­rek­çe­ler, an­dı­mı­zın ulus­la­ra­ra­sı hu­ku­ka ay­kı­rı­lı­ğı, kal­dı­rıl­ma­sı son­ra­sı top­lum­sal ba­rı­şa yap­mış ol­du­ğu kat­kı, to­ta­li­ter dö­nem­le­rin bir uy­gu­la­ma­sı ola­rak bu­gü­nün dün­ya­sı ve Tür­ki­ye'si­ne uy­gun ol­ma­dı­ğı gi­bi ge­rek­çe­ler ve de ya­sal ge­rek­çe­ler çok de­tay­lı bir şe­kil­de sa­vun­ma­da bir ma­ni­fes­to gi­bi yer al­ma­lıy­dı.
Bu­ra­dan Sa­yın Cum­hur­baş­ka­nı­na ve Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­na 2013'te ver­dik­le­ri bu ka­ra­rın ar­ka­sın­da dur­ma çağ­rı­sı ya­pı­yo­ruz. Bu ko­nu­da so­rum­lu­luk si­ya­si ira­de­nin­dir. Da­nış­tay'ın al­dı­ğı ide­olo­jik ni­te­lik­te­ki bu ka­rar ön­ce­lik­le top­lum­sal ba­rı­şa ve si­ya­si ira­de­ye yö­ne­lik bir gi­ri­şim­dir. Bu an­ti­de­mok­ra­tik ve ev­ren­sel hu­ku­ka ay­kı­rı ka­ra­ra tep­ki­siz ka­lın­ma­ma­lı, an­dı­mı­zın kal­dı­rıl­ma­sı ka­ra­rı­nın ar­ka­sın­da du­rul­ma­lı, in­san hak­la­rı ve de­mok­ra­si ala­nın­da el­de edi­len top­lum­sal ka­za­nım­lar ka­rar­lık­la ko­run­ma­lı­dır.” açık­la­ma­sı­nı yap­tı. (Ha­ber Mer­ke­zi)

Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2018, 14:49
YORUM EKLE
YORUMLAR
Oku,Tahir hoca, Oku!
Oku,Tahir hoca, Oku! - 4 yıl Önce

Ben bir Türk'üm; dinim, cinsim uludur;
Sinem, özüm ateş ile doludur.
İnsan olan vatanının kuludur.
Türk evladı evde durmaz giderim.
Muhammed'in kitabını kaldırtmam;
Osmancık'ın bayrağını aldırtmam;

Ceddin deden neslin baban
Hep kahraman Türk milleti
Orduları pek çok zaman
Vermiştiler dünya'ya şan

Türk milleti Türk milleti
Aşk ile sev milliyeti
Kahret vatan düşmanını
Çeksin o melun zilleti
Ne Mutlu Türk'üm Diyene!

SIRADAKİ HABER