Üniversite’nin akademik dergilerini istişare ettiler

Hi­tit Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Re­ha Me­tin Al­kan, üni­ver­si­te­nin aka­de­mik der­gi­le­ri­nin çı­ka­rıl­ma­sı­na kat­kı sağ­la­yan öğ­re­tim üye­le­riy­le bir ara­ya gel­di. 

Üniversite’nin akademik  dergilerini istişare ettiler

Hi­tit Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Re­ha Me­tin Al­kan, üni­ver­si­te­nin aka­de­mik der­gi­le­ri­nin çı­ka­rıl­ma­sı­na kat­kı sağ­la­yan öğ­re­tim üye­le­riy­le bir ara­ya gel­di. 
Der­gi­le­rin mev­cut du­ru­mu ve önü­müz­de­ki dö­nem­de ya­pıl­ma­sı plan­la­nan ça­lış­ma­la­ra iliş­kin ge­nel de­ğer­len­dir­me­le­rin ya­pıl­dı­ğı top­lan­tı­ya Rek­tör Yar­dım­cı­sı Prof. Dr. Mus­ta­fa Bı­yık, İla­hi­yat Fa­kül­te­si De­ka­nı Prof. Dr. Ab­dul­lah Ço­lak, Mü­hen­dis­lik Fa­kül­te­si De­kan Ve­ki­li ve ay­nı za­man­da Hit­ti­te Jo­ur­nal of Sci­en­ce and En­gi­ne­ering ad­lı der­gi­nin edi­tö­rü Prof. Dr. Ali Kı­lı­çars­lan, Sos­yal Bi­lim­ler Ens­ti­tü­sü Mü­dür Yar­dım­cı­sı ve ay­nı za­man­da Sos­yal Bi­lim­ler Ens­ti­tü­sü Der­gi­si’nin edi­tö­rü Doç. Dr. İl­ker Sa­kınç ile İla­hi­yat Fa­kül­te­si öğ­re­tim üye­si ve ay­nı za­man­da İla­hi­yat Fa­kül­te­si Der­gi­si’nin edi­tö­rü Prof. Dr. Şa­ban Hak­lı ka­tıl­dı. Top­lan­tı­da öğ­re­tim ele­man­la­rı ta­ra­fın­dan der­gi­le­rin son du­ru­mu ve önü­müz­de­ki dö­ne­me iliş­kin plan­la­ma­la­rı hak­kın­da de­tay­lı bil­gi pay­la­şı­mın­da bu­lu­nul­du.

 

EN KÖK­LÜ DER­Gİ; İLA­Hİ­YAT FA­KÜL­TE­Sİ DER­Gİ­Sİ 
Üni­ver­si­te­nin en es­ki ve kök­lü der­gi­si olan İla­hi­yat Fa­kül­te­si Der­gi­si ya­yın ha­ya­tı­na baş­la­dı­ğı 2002 yı­lın­dan iti­ba­ren ulu­sal ha­kem­li der­gi sta­tü­sün­de ya­yın ha­ya­tı­nı ara­lık­sız bir şe­kil­de sür­dü­rü­yor. Yıl­da iki de­fa ya­yım­la­nan der­gi­nin bu­gü­ne ka­dar top­lam­da 33 sa­yı­sı çık­tı. Ba­sı­lı ve on­li­ne ya­yı­mı ya­pı­lan der­gi­nin ulu­sal in­deks­ler­den TÜ­Bİ­TAK-ULAK­BİM Sos­yal ve Be­şe­ri Bi­lim­ler Ve­ri Ta­ba­nı ta­ra­fın­dan 9. sa­yı­sın­dan iti­ba­ren, Aso­sin­dex: Sos­yal Bi­lim­ler İn­dek­si ve Aras­tir­max: Bi­lim­sel Ya­yın İn­dek­si ta­ra­fın­dan da ilk sa­yı­sın­dan iti­ba­ren ta­ra­nı­yor. Ay­rı­ca ilk sa­yı­sın­dan iti­ba­ren ulus­la­ra­ra­sı ve­ri in­deks­le­rin­den Ebs­co­host: Aca­de­mic Se­arch Comp­le­te ve­ri ta­ba­nı ve bu­nun an­laş­ma­lı ol­du­ğu tüm alan in­deks­le­ri ile Emer­ging So­ur­ces Ci­ti­ati­on İn­dex (ES­CI) ta­ra­fın­dan ta­ran­mak­ta. Der­gi, TÜ­Bİ­TAK-ULAK­BİM’in sağ­la­dı­ğı Der­gi­Park sis­te­min­de yer alı­yor. 
Der­gi hak­kın­da söz alan Prof. Dr. Ab­dul­lah Ço­lak ve Prof. Dr. Şa­ban Hak­lı, özel­lik­le ha­kem­le­me sü­re­cin­de der­gi­nin ka­li­te­si­ni dü­şür­me­den der­gi­yi da­ha da ile­ri­le­re ta­şı­mak için ya­pı­lan ça­lış­ma ve uy­gu­la­ma­la­ra dik­kat çek­ti­ler. 

 

SOS­YAL Bİ­LİM­LER ENS­Tİ­TÜ­SÜ DER­Gİ­Sİ 10. YI­LIN­DA ÇA­LIŞ­MA­LA­RI­NA DE­VAM EDİ­YOR
2008 yı­lın­dan iti­ba­ren ya­yın ha­ya­tın­da ha­ya­tın da olan ve üni­ver­si­te­nin ikin­ci en es­ki der­gi­si Sos­yal Bi­lim­ler Ens­ti­tü­sü Der­gi­si son ola­rak 20. sa­yı­sı­nı çı­kart­tı.
Yıl­da iki de­fa elek­tro­nik or­tam­da ya­yım­la­nan ha­kem­li bir der­gi olan Sos­yal Bi­lim­ler Ens­ti­tü­sü Der­gi­si, TÜ­Bİ­TAK-ULAK­BİM Sos­yal ve Be­şe­ri Bi­lim­ler Ve­ri­ta­ba­nı, EBS­CO, In­dex Co­per­nı­cus In­ter­na­tı­onal, CE­EOL- Cen­tral and Eas­tern Eu­ro­pe­an On­li­ne Lib­rary, Ci­te­Fac­tor - Aka­de­mic Sci­en­ti­fic Jo­ur­nals, ASOS - Aca­de­mia Sos­yal Bi­li­ler İn­dek­si, SO­Bİ­AD Sos­yal Bi­lim­ler Atıf Di­zi­ni baş­ta ol­mak üze­re 15 fark­lı ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı in­deks ta­ra­fın­dan ta­ra­nı­yor. 2014 yı­lın­da TÜ­Bİ­TAK ULAK­BİM Der­gi­Park sis­te­mi­ne da­hil olan der­gi hak­kın­da söz alan Doç. Dr. İl­ker Sa­kınç, ge­nel bil­gi­ler pay­laş­tı ve özel­lik­le ya­yım­lan­mak üze­re ge­len ma­ka­le­le­rin ha­kem­le­me sü­re­ci ile ben­zer­lik ra­por­la­rı ko­nu­la­rın­da gös­ter­miş ol­duk­la­rı has­sa­si­yet­le­re dik­kat çek­ti. 
Üni­ver­si­te­nin en ye­ni aka­de­mik der­gi­si olan Hit­ti­te Jo­ur­nal of Sci­en­ce and En­gi­ne­ering, 2014 yı­lın­da ya­yın ha­ya­tı­na baş­lar­mış ol­sa da, ge­li­nen nok­ta­da 10. Sa­yı­ya ulaş­mış du­rum­da. Der­gi, 2018 yı­lı iti­ba­riy­le sa­de­ce elek­tro­nik or­tam­da ya­yım­la­nır­ken, TR Di­zin, Cros­sRef, Go­og­le Scho­lar, MIP Da­ta­ba­se, Stu­artx­Chan­ge, Re­se­arc­hBib, Sci­en­ti­fic In­de­xing Ser­vi­ces (SIS) ol­mak üze­re 7 in­deks ta­ra­fın­dan ta­ran­mak­ta. Der­gi­nin bu­gü­ne ka­dar olan sü­re­ci ve ma­ka­le ya­yım­la­ma il­ke­le­ri hak­kın­da bil­gi pay­la­şı­mın­da bu­lu­nan Prof. Dr. Ali Kı­lı­çars­lan, der­gi­nin mü­hen­dis­lik ala­nın­da önem­li bir boş­lu­ğu dol­dur­du­ğu­nu ve ge­le­cek­te çok da­ha iyi bir ye­re gel­me­si için tüm gay­ret­le­ri ile ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dür­dük­le­ri­ni be­lirt­ti. 

 

AL­KAN: AKA­DE­MİK DER­Gİ­LER ÖNEM­Lİ BİR GÖ­RE­Vİ YE­Rİ­NE GE­Tİ­Rİ­YOR
Top­lan­tı­da ko­nu­şan Rek­tör Prof. Dr. Re­ha Me­tin Al­kan ise yap­tık­la­rı ça­lış­ma­lar­la in­san­lı­ğa ya­rar sağ­la­ma nok­ta­sın­da üni­ver­si­te­le­re bü­yük gö­rev düş­tü­ğü­nü ifa­de ede­rek, bu­ra­lar­da ya­pı­lan ni­te­lik­li ça­lış­ma­la­rın bi­lim in­san­la­rı ve ni­ha­ye­tin­de ka­mu­oyu ile pay­la­şıl­ma­sın­da aka­de­mik der­gi­le­rin bü­yük bir gö­rev üst­len­di­ği­ni be­lirt­ti. 
Öğ­re­tim üye­le­ri­nin sa­hip ol­duk­la­rı tec­rü­be ve bil­gi bi­ri­ki­mi­nin ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı dü­zey­de et­ki alan­la­rın­sa sa­hip der­gi­ler­de pay­la­şıl­ma­sı­nın, ben­zer ko­nu­lar­da ça­lış­ma­lar ya­pan öğ­re­tim ele­man­la­rı­nın bil­gi ve tec­rü­be­le­ri­ni art­tır­ma­la­rı açı­sın­dan son de­re­ce önem­li ol­du­ğu­nu ve bu der­gi­le­rin aka­de­mik ca­mi­ada öne­mi­nin bü­yük ol­du­ğu­nu kay­de­den Rek­tör Al­kan, “Bu an­lam­da üni­ver­si­te­miz­de ya­yın ya­pan 3 der­gi­miz önem­li bir gö­re­vi ye­ri­ne ge­tir­mek­te­dir. Der­gi­ler ge­rek üni­ver­si­te­miz­de ge­rek­se dün­ya­nın çe­şit­li ül­ke ve üni­ver­si­te­le­rin­de ya­pı­lan ça­lış­ma­la­rı ni­te­lik­li, has­sas bir ha­kem de­ğer­len­dir­me­si­nin ar­dın­dan bi­lim dün­ya­sı­na su­nu­yor. İna­nı­yo­rum ki der­gi­le­ri­mi­zin yap­tı­ğı öz­ve­ri­li ça­lış­ma­lar, ye­ni aka­de­mis­yen­le­rin ye­tiş­me­si­ne, top­lu­mun bi­linç­len­di­ril­me­si­ne ve ül­ke­mi­zin aka­de­mik çı­ta­sı­nın yük­sel­til­me­si­ne önem­li öl­çü­de kat­kı­lar sağ­la­mak­ta­dır. Ay­rı­ca der­gi­le­ri­mi­zin sü­rek­li yük­se­len bir iv­mey­le ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­la­rı­na de­vam edi­yor ol­ma­sı biz­ler için mut­lu­luk ve­ri­ci. El­de edi­len bu ba­şa­rı­lar­dan do­la­yı der­gi­le­ri­mi­zin ha­zır­lan­ma­sın­da eme­ği ge­çen tüm öğ­re­tim ele­man­la­rı­mı­za te­şek­kür edi­yo­rum” de­di. (Ha­ber Mer­ke­zi)

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2018, 10:10
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER