ÇESOB’tan esnafa uyarı

Ço­rum Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Oda­la­rı Bir­li­ği (ÇE­SOB) Baş­ka­nı Yal­çın Kı­lıç, Sa­na­yi Si­cil Bel­ge­si olan es­naf­la­rın Yıl­lık İş­let­me Cet­ve­li bil­gi­le­ri­ni 30 Ni­san 2018'e ka­dar gi­ri­şi­nin ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti.

ÇESOB’tan esnafa uyarı

Ço­rum Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Oda­la­rı Bir­li­ği (ÇE­SOB) Baş­ka­nı Yal­çın Kı­lıç, Sa­na­yi Si­cil Bel­ge­si olan es­naf­la­rın Yıl­lık İş­let­me Cet­ve­li bil­gi­le­ri­ni 30 Ni­san 2018'e ka­dar gi­ri­şi­nin ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti.

Sa­na­yi Si­cil Bel­ge­si olan es­naf­la­rın Yıl­lık İş­let­me Cet­ve­li bil­gi­le­ri­ni 30 Ni­san 2018'e ka­dar Bi­lim, Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji İl Mü­dür­lü­ğü­ne on­li­ne ola­rak bil­dir­me­le­ri ge­re­ki­yor. Bil­dir­me­yen es­naf­la­ra bin 46 TL ida­ri pa­ra ce­za­sı uy­gu­la­na­cak. Yıl­lık İş­let­me Cet­ve­li ko­nu­sun­da açık­la­ma­lar­da Ço­rum Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Oda­la­rı Baş­ka­nı Yal­çın Kı­lıç, es­naf­la­rın bir ak­si­lik ya­şa­ma­ma­sı için 30 Ni­san 2018'e ka­dar Yıl­lık İş­let­me Cet­ve­li bil­gi­le­ri­nin gi­ri­şi­nin ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti. İş­lem­le­rin son gü­ne bı­ra­kıl­ma­ma­sı uya­rı­sın­da bu­lu­nan Kı­lıç, "Bi­lin­di­ği üze­re 6948 Sa­yı­lı Sa­na­yi Si­ci­li Ka­nu­nu'nun 5. mad­de­si ge­re­ğin­ce Sa­na­yi Si­cil Bel­ge­si sa­hi­bi iş­let­me­le­rin her yıl 1 Ocak-30 Ni­san ta­rih­le­ri ara­sın­da bir ön­ce­ki yı­la ait (Yıl­lık ci­ro bil­gi­si, ka­pa­si­te kul­la­nım ora­nı bil­gi­si, ça­lı­şan sa­yı­sı, tü­ke­ti­len ener­ji, üre­tim şek­li, üre­tim bil­gi­si ve atık mad­de bil­gi­le­ri­ni) yıl­lık iş­let­me cet­vel­le­ri­ni ek­sik­siz dol­du­ra­rak ba­kan­lık web say­fa­sı Sa­na­yi Si­cil Bil­gi Sis­te­mi üze­rin­den elek­tro­nik or­tam­da dol­du­ra­rak ver­me­le­ri ge­rek­mek­te­dir. Müc­bir se­bep­ler­den do­la­yı yıl­lık iş­let­me cet­vel­le­ri ile il­gi­li İl Mü­dür­lü­ğü­ne ya­pı­lan mü­ra­ca­at­lar­da Sa­na­yi Si­cil Bil­gi Sis­te­mi­ne gi­ri­şi İl Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan ya­pı­la­cak­tır.

İŞ­LEM­LER İN­TER­NET­TEN YA­PI­LA­Bİ­Lİ­YOR

Bi­lim, Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji Ba­kan­lı­ğı­na ait 'https://sa­na­yi­si­cil.sa­na­yi.gov.tr' web ad­re­sin­den iş­let­me adı­na alı­nan şif­re ile sis­te­me gi­ri­lip ar­ka­sın­dan 'iş­let­me' me­nü­sü­ne gi­ril­dik­ten son­ra çı­kan ek­ran­da 'bel­ge no' ile 'iş­let­me­mi ge­tir' ve­ya 'ka­yıt­lı iş­let­me­le­rim' me­nü­sün­den iş­let­me ça­ğı­rı­la­rak Yıl­lık İş­let­me Cet­ve­li için ge­rek­li bil­gi­ler dol­du­ru­lup gi­riş ya­pı­la­rak sis­tem üze­rin­den 'İl Mü­dür­lü­ğü­ne Gön­der' sek­me­si tık­la­na­rak on­li­ne ola­rak Bi­lim, Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji İl Mü­dür­lü­ğü­ne gön­de­ri­le­cek­tir. Sa­na­yi­ci­le­ri­mi­zin bin 46 TL'lik ida­ri pa­ra ce­za­sı­na mu­ha­tap ol­ma­ma­la­rı için 30 Ni­san 2018 gün so­nu­na ka­dar bek­le­nil­me­den bir an ön­ce Yıl­lık İş­let­me Cet­vel­le­ri­nin gi­riş­le­ri­ni yap­ma­la­rı ge­re­kir. İn­ter­net or­ta­mın­da­ki on­li­ne gi­riş­le­rin son gün olan 30 Ni­san'da sis­tem­de yo­ğun­luk ola­ca­ğı ve ola­sı sis­tem arı­za­la­rı­nın ola­bi­le­ce­ği dik­ka­te alı­na­rak en son gü­ne bı­ra­kıl­ma­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Yıl­lık İş­let­me Cet­ve­li bil­gi­le­ri­ni 30 Ni­san 2018'e ka­dar in­ter­net or­ta­mın­da sü­re­si için­de gi­riş yap­ma­yan iş­let­me­le­re 6948 sa­yı­lı Sa­na­yi Si­ci­li Ka­nu­nu'nun 9. mad­de­si ge­re­ğin­ce bin 46 TL ida­ri pa­ra ce­za­sı uy­gu­la­na­cak­tır." de­di.
Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2018, 14:28
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER