Özel İdare 2017 Faaliyet Raporu meclise sunuldu

İl Özel İda­re­si 2017 yı­lı fa­ali­yet ra­po­ru İl Ge­nel Mec­li­si'ne su­nul­du. Fa­ali­yet ra­po­ru­nu İl Özel İda­re­si Ge­nel Sek­re­te­ri Re­cep Cıp­lak m

Özel İdare 2017 Faaliyet Raporu meclise sunuldu

İl Özel İda­re­si 2017 yı­lı fa­ali­yet ra­po­ru İl Ge­nel Mec­li­si'ne su­nul­du. Fa­ali­yet ra­po­ru­nu İl Özel İda­re­si Ge­nel Sek­re­te­ri Re­cep Cıp­lak mec­li­sin bil­gi­si­ne sun­du.
Söz­le­ri­ne Va­li Nec­med­din Kı­lıç'a te­şek­kür ede­rek baş­la­yan Re­cep Cıp­lak, 2016 yı­lın­da eko­no­mik baz­da 313 mil­yon 942 bin 716 li­ra har­ca­ma ya­pıl­dı­ğı­nı be­lirt­ti.
Cıp­lak, 2017 yı­lın­da ge­lir büt­çe­si ke­sin he­sa­bı­nın 227 mil­yon 094 bin 053 li­ra ol­du­ğu­nu söy­le­di. 2017 yı­lın­da Özel İda­re büt­çe­sin­den Köy­ler­de Hiz­met Gö­tür­me Bir­lik­le­ri­ne 5 mil­yon 2375 bin li­ra yar­dım ya­pıl­dı­ğı­nı kay­de­den Cıp­lak, so­nuç de­ğer­len­di­ril­me­si­ni de mec­lis üye­le­ri­ne su­na­rak bi­rim­le­rin yap­tı­ğı fa­ali­yet­ler­le il­gi­li bil­gi­ler ver­di. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER