HA­LİL ÖZ­TÜRK
Rus­ya’da dün so­na eren Dün­ya İşit­me En­gel­li­ler Gü­reş Şam­pi­yo­na­sı’nda Ço­rum Genç­liks­por ku­lü­bü spor­cu­su Eren Uzun ser­best stil­de al­tın ma­dal­ya­nın sa­hi­bi ol­du.

Rus­ya’nın Suz­dal şeh­rin­de 12 Ha­zi­ran’da baş­la­yan ve bu­gün so­na ere­cek olan Dün­ya İşit­me En­gel­li­ler Gü­reş Şam­pi­yo­na­sı’nda 56 ki­lo­da mil­li ma­yo­yu gi­yen Ço­rum Adil Can­de­mir Gü­reş Eği­tim Mer­ke­zi’nde an­tre­nör Bü­lent Tuz­cu yö­ne­ti­min­de ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren Eren Uzun haf­ta için­de ya­pı­lan gre­ko­re­men stil mü­sa­ba­ka­la­rın­da fi­nal ma­çın­da Rus ra­ki­bi­ne ye­ni­le­rek ikin­ci ol­muş ve gü­müş ma­dal­ya ka­zan­mış­tı.

Cu­mar­te­si gü­nü ise ser­best stil 56 ki­lo­da min­de­re çı­kan Eren Uzun ele­me maç­la­rı­nı ka­za­na­rak fi­nal­de yi­ne ev sa­hi­bi ül­ke­den Rus spor­cu ile ikin­ci kez şam­pi­yon­luk için mü­ca­de­le et­ti. Gre­ko­ro­men stil­de ye­nil­di­ği ra­ki­bi önün­de ser­best stil­de çok üs­tün bir gü­reş çı­kar­tan Eren Uzun ra­ki­bi­ni sa­yı tu­şu ile ye­ne­rek Dün­ya Şam­pi­yon­lu­ğu­nu ka­za­na­rak ül­ke­si­ne ve Ço­rum’a bir al­tın bir gü­müş ma­dal­ya ile dön­me­yi ba­şar­dı. Bü­lent Tuz­cu spor­cu­su­nun ba­şa­rı­sı ile gu­rur duy­du­ğu­nu be­lir­te­rek ken­di­le­ri­ne ça­lış­ma im­ka­nı ve­ren Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dü­rü Ha­şim Eğer’e te­şek­kür et­ti.