HA­LİL ÖZ­TÜRK

Ço­rum Be­le­di­yes­por’da iç trans­fer­de be­şin­ci im­za Er­tuğ­rul San­cak­tu­tan’dan gel­di. 1993 Ri­ze do­ğum­lu Er­tuğ­rul San­cak­tu­tan geç­ti­ği­miz se­zon dev­re ara­sın­da kır­mı­zı si­yah­lı ta­kı­ma İne­göls­por’dan gel­miş­ti.

Li­gin ikin­ci ya­rı­sın­da 15 maç for­ma gi­yen ve is­tik­rar­lı bir gö­rün­tü çi­zen Er­tuğ­rul San­cak­tu­tan dün ya­pı­lan gö­rüş­me­ler so­nun­da iki yıl­lık söz­leş­me­ye im­za at­tı. San­cak­tu­tan Ço­rum Be­le­di­yes­por gi­bi bü­yük bir ca­mi­anın bir par­ça­sı ol­mak­tan mut­lu ol­du­ğu­nu söy­le­di. Şeh­rin ve yö­ne­ti­min he­def­le­ri­ni iyi bil­di­ği­ni ifa­de eden Er­tuğ­rul, he­de­fe gi­den bir ta­kım ku­ru­la­ca­ğı­na inan­dı­ğı­nı di­le ge­ti­re­rek, ken­di­si­nin de bu he­def için elin­den ge­le­nin en iyi­si­ni ya­pa­ca­ğı­nın al­tı­nı çiz­di. Ge­nel kap­ta­nımz Meh­met Akif Tat­lı ise, Er­tuğ­ru­lu’un ta­kım­da kal­ma­sın­dan do­la­yı mut­lu ol­duk­la­rı­nı söy­le­di. İç ve dış tarn­sfer gö­rüş­me­le­ri­ne de­vam et­tik­le­ri­ni be­lir­ten Tat­lı Er­tuğ­rul trans­fe­ri­nin her iki ta­ra­fa da ha­yır­lı ol­ma­sı di­le­ğin­de bu­lun­du.