HARUN AKKAYA
Jim­nas­tik İl Tem­sil­ci­si Ka­der Dok­göz Fe­de­ras­yon Baş­ka­nı Su­at Çe­len’in yap­tı­ğı top­lan­tı­ya ka­tıl­dı ve Ço­rum’a müj­de­li ha­ber ile dön­dü.

Crown Pla­za Otel’de ya­pı­lan İl Tem­sil­ci­le­ri top­lan­tı­sın­da Fe­de­ras­yon Baş­ka­nı Su­at Çe­len özel spor sa­lon­la­rı­nın de­net­len­me­le­ri ve il ve böl­ge­sel fa­ali­yet­ler ile il­le­rin so­run­la­rı ko­nu­sun­da ay­rı ay­rı tüm tem­sil­ci­le­rin gö­rüş­le­ri­ni al­dı. İf­tar ile so­na eren top­lan­tı hak­kın­da bil­gi­ler ve­ren Cim­nas­tik İl Tem­sil­ci­si Ka­der Dok­göz çok ve­rim­li bir top­lan­tı ol­du­ğu­nu söy­le­di. Özel Sa­lo­la­rın Fe­de­ras­yon ona­yı ol­ma­dan açı­la­ma­ya­ca­ğı­nı bu ko­nu­da ke­sin ka­rar alın­dı­ğı­nı be­lir­ten Dok­göz Ço­rum adı­na en önem­li müj­de­nin ise Fe­de­ras­yon ta­ra­fın­dan ya­pı­la­cak mal­ze­me yar­dı­mı ol­du­ğu­nu söy­le­di.

Ko­nuş­ma­sın­da Ço­rum’da Jim­nas­tik bran­şın­da yap­tık­la­rı ça­lış­ma­lar hak­kın­da bil­gi­ler ve­ren İl Tem­sil­ci­si Ka­der Dok­göz en bü­yük ek­sik­le­ri­nin ise mal­ze­me ol­du­ğu­nu söy­le­di. Bu ko­nuş­mas­nın ar­dın­dan Fe­de­ras­yon Baş­ka­nı Su­at Çe­len, Ço­rum’un ih­ti­ya­cı olan ve yak­la­şık 275 bin li­ra de­ğe­rin­de­ki ar­tis­tik Jim­nas­tik mal­ze­me­le­ri­nin en kı­sa sü­re­de tes­lim ede­ce­ği­nin müj­de­si­ni ver­di.

Ka­der Dok­göz Ço­rum Jim­nas­ti­ği adı­na son de­re­ce önem­li bu müj­de­li ha­ber ne­de­ni ile Fe­de­ras­yon Baş­ka­nı’na te­şek­kür et­ti. Top­lan­tı so­nun­da Fe­de­ras­yon Baş­ka­nı ta­ra­fın­dan tüm il tem­sil­ci­le­ri­ne ser­ti­fi­ka­la­rı­nı ver­di.