‘2019 bütçesi kamu çalışanlarını üzmemeli’

Me­mur-Sen İl Tem­sil­ci­si ve Sağ­lık-Sen Ço­rum Şu­be Baş­ka­nı Ah­met Sa­at­cı, 2019 yı­lı büt­çe tek­li­fi­ne iliş­kin  de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lun­du.

‘2019 bütçesi kamu çalışanlarını üzmemeli’

Me­mur-Sen İl Tem­sil­ci­si ve Sağ­lık-Sen Ço­rum Şu­be Baş­ka­nı Ah­met Sa­at­cı, 2019 yı­lı büt­çe tek­li­fi­ne iliş­kin  de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lun­du.
Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Hü­kü­met Sis­te­mi’nin ilk uy­gu­la­ma­la­rın­dan bi­ri ol­ma ni­te­li­ği­ne sa­hip ola­cak ‘2019 Yı­lı Mer­ke­zi Yö­ne­tim Büt­çe Ka­nu­nu’ tek­li­fi­nin TBMM’ye su­nul­du­ğu­nu be­lir­ten Sa­at­cı, “Me­mur-Sen ola­rak, Büt­çe Ka­nu­nu tek­li­fi­nin Mec­li­sin il­gi­li ko­mis­yo­nu nez­din­de yü­rü­tü­le­cek ça­lış­ma­la­rı­nı ya­kın­dan ta­kip et­mek ve bu sü­reç­te ka­tı­lım­cı de­mok­ra­si kap­sa­mın­da im­kan ve­ril­me­si ha­lin­de özel­lik­le ka­mu per­so­ne­li­ne yö­ne­lik bö­lüm ve içe­rik­ler­le il­gi­li ola­rak Ko­mis­yon ça­lış­ma­la­rı­na ve Ge­nel Ku­rul’da­ki gö­rüş­me ev­re­si­ne yö­ne­lik kat­kı sağ­la­mak no­ta­sın­da has­sas ola­ca­ğız." de­di.

Büt­çe Ka­nu­nu’nun ka­mu gö­rev­li­le­ri­ni ya­kın­dan il­gi­len­dir­di­ği­ni be­lir­ten Sa­at­cı, “TBMM’ye su­nu­lan Büt­çe Ka­nu­nu tek­li­fi­ne gö­re, ka­mu gö­rev­li­le­ri­ne 2019 yı­lın­da öden­me­si ön­gö­rü­len faz­la ça­lış­ma üc­ret­le­rin­de 2018 yıl­so­nu enf­las­yon he­de­fi­nin/bek­len­ti­si­nin ol­duk­ça al­tın­da ar­tış ya­pıl­ma­sı, gün­de­lik­ler­de ise hiç ar­tış ya­pıl­ma­ma­sı yö­nün­de bir ira­de söz ko­nu­su­dur. Büt­çe Ka­nu­nu tek­li­fiy­le 2018 yı­lı faz­la ça­lış­ma üc­re­ti tu­tar­la­rı %8’in bi­raz üs­tün­de ar­tı­rı­lır­ken; Ye­ni Eko­no­mi Prog­ra­mıy­la dek­la­re edi­len 2018 yıl­so­nu enf­las­yon he­de­fi ve mev­cut du­rum­da ger­çek­leş­miş olan 2018 yı­lı 9 ay­lık enf­las­yon ora­nı ger­çe­ği ıs­ka­lan­mış­tır. Kal­dı ki, ha­len uy­gu­lan­mak­ta olan faz­la ça­lış­ma üc­re­ti tu­tar­la­rı­nın da, faz­la ça­lış­ma kav­ra­mıy­la ör­tüş­me­di­ği, faz­la ça­lış­ma kar­şı­lı­ğın­da alı­na­cak üc­re­tin faz­la ça­lış­ma yap­mak için kar­şı­lan­mak du­ru­mun­da ka­lı­nan gi­de­rin al­tın­da kal­dı­ğı ger­çe­ği de yok sa­yıl­mış­tır. Ben­zer şe­kil­de, ka­mu gö­rev­li­le­ri­nin 2019 yı­lın­da ya­rar­la­na­ca­ğı gün­de­lik tu­tar­la­rı­nın 2018 yı­lın­da ya­rar­lan­dı­ğı tu­tar­lar ola­rak be­lir­len­me­si de; gün­de­lik öden­me­si­nin da­ya­na­ğı­nı oluş­tu­ran ba­rın­ma, bes­len­me ve ula­şım ma­li­yet­le­rin­de ara­dan ge­çen bir yıl­da hiç ar­tış ol­ma­mış gi­bi dav­ra­nıl­ma­sı gi­bi ka­bul­le­nil­me­si ve ma­kul gö­rül­me­si im­kan­sız bir an­la­yı­şın bir ürü­nü ola­rak de­ğer­len­di­ril­mek­te­dir. Ka­mu gö­rev­li­le­ri­nin enf­las­yo­na ez­di­ril­me­me­si, ma­aş ve üc­ret­le­rin enf­las­yo­na kar­şı ko­run­ma­sı va­at ve ira­de­si­nin ge­re­ği; ka­mu gö­rev­li­le­ri­nin ma­aş ve üc­ret­le­rin­de ol­du­ğu gi­bi faz­la ça­lış­ma üc­ret­le­ri ile gün­de­lik­le­rin de ara­la­rın­da yer al­dı­ğı fii­len ya­pı­lan gö­rev kar­şı­lı­ğı öde­me ya­pı­lan ka­lem­ler­de ön­ce­lik­le enf­las­yon he­de­fi/ger­çek­le­şen enf­las­yon ora­nın­da ar­tış yap­mak ve üs­tü­ne de re­el ar­tış an­la­mı­na da ge­le­cek şe­kil­de de bu öde­me ka­lem­le­ri­ne mah­sus zam ya­pıl­ma­sı so­nu­cu­nu do­ğu­ra­cak bir tu­ta­rın öden­me­si­ne hük­met­mek­tir.  2019 yı­lı Mer­ke­zi Yö­ne­tim Büt­çe Ka­nu­nu tek­li­fin­de, M Cet­ve­lin­de yer alan ve bi­rey­ler ta­ra­fın­dan ka­mu ma­li­ye­si­ne ya­pı­la­cak öde­me so­nu­cu­nu do­ğu­ran pan­si­yon üc­ret­le­rin­de %16’nın üze­rin­de ar­tış ya­pı­lır­ken, ka­mu ma­li­ye­si ta­ra­fın­dan per­so­ne­le ya­pı­la­cak gün­de­lik­ler­de sı­fır ora­nın­da, faz­la ça­lış­ma üc­re­tin­de %8 dü­ze­yin­de ar­tış ön­gö­rül­me­si; dev­le­tin ken­di­si­ne ya­pı­la­cak öde­me­ler­de enf­las­yo­nu dik­ka­te al­dı­ğı, ken­di­si ta­ra­fın­dan öde­me­ler­de ise enf­las­yo­nu he­sa­ba kat­ma­dı­ğı şek­lin­de bir çe­liş­ki­ye işa­ret et­mek­te­dir. Bu iti­bar­la, 2019 yı­lı Mer­ke­zi Yö­ne­tim Büt­çe Ka­nu­nu tek­li­fi­nin faz­la ça­lış­ma üc­re­ti ile gün­de­lik­le­re iliş­kin ya­pı­la­cak ar­tış­la­rı ön­gö­rün bö­lüm­le­rin­de hem enf­las­yon ve­ri­si­nin hem de ka­mu gö­rev­li­le­ri­nin hak­lı bek­len­ti ve ta­lep­le­ri­nin bir­lik­te de­ğer­len­di­ril­me­si su­re­tiy­le ye­ni tu­tar­la­rın be­lir­len­me­si ge­rek­ti­ği açık­tır. Ak­si hal­de, ka­mu gö­rev­li­le­ri­ne 2019 yı­lın­da öde­ne­cek faz­la ça­lış­ma üc­ret­le­ri ile gün­de­lik­ler, enf­las­yo­nun al­tın­da ka­la­cak ve re­el hiç­bir ar­tış ol­ma­ma­sı­nın bir so­nu­cu ola­rak da 2019 yı­lı içe­ri­sin­de olu­şa­cak enf­las­yon oran­la­rıy­la ka­mu gö­rev­li­le­ri bu iki öde­me ka­le­min­de 2018 yı­lın­da al­tın­da­ki tu­tar­lar­da re­el ola­rak ha­tı­rı sa­yı­lır oran­da ka­yıp ya­şa­mak du­ru­mun­da ka­la­cak­tır.

Me­mur-Sen Kon­fe­de­ras­yo­nu ola­rak, faz­la ça­lış­ma üc­re­ti ile gün­de­lik­le­ri de da­hil ol­mak üze­re ka­mu gö­rev­li­le­ri­nin fii­len yap­tık­la­rı gö­rev kar­şı­lı­ğı ya­rar­lan­dır­dık­la­rı ödem­ler­de 2019 yı­lın­da ya­pı­la­cak ar­tış­lar hu­su­sun­da, Mec­lis Plan Büt­çe Ko­mis­yo­nu gö­rüş­me­le­rin­de ve Ka­sım ayı içe­ri­sin­de ger­çek­leş­ti­ri­le­cek Ka­mu Per­so­ne­li Da­nış­ma Ku­ru­lu’nda gö­rüş, öne­ri ve tek­lif­le­ri­mi­zin alın­ma­sı­nın ve bu çer­çe­ve­de or­ta­ya koy­du­ğu­muz ira­de­nin Büt­çe Ka­nu­nu tek­li­fi­nin il­gi­li bö­lüm­le­ri­ne yan­sı­tıl­ma­sı­nın; ka­mu gö­rev­li­le­ri­nin mağ­du­ri­ye­ti­nin ön­len­me­si ve si­ya­si ira­de­nin “enf­las­yo­na kar­şı ez­dir­me­me” ira­de­si­nin ge­re­ği­ni ye­ri­ne ge­tir­me­si nok­ta­sın­da ge­rek­li ol­du­ğu­nu ha­tır­la­tı­yo­ruz.” şek­lin­de açık­la­ma yap­tı.     (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER