Arasta esnafı Kandil duasında buluştu

Ço­rum’da Di­ki­ci­ler ve Kun­du­ra­cı­lar Oda­sı ta­ra­fın­dan Ahi­lik kül­tü­rü­nün bir par­ça­sı olan ‘Kan­dil du­ası’ ge­le­ne­ği sür­dü­rü­lü­yor.

Arasta esnafı Kandil duasında buluştu

Ço­rum’da Di­ki­ci­ler ve Kun­du­ra­cı­lar Oda­sı ta­ra­fın­dan Ahi­lik kül­tü­rü­nün bir par­ça­sı olan ‘Kan­dil du­ası’ ge­le­ne­ği sür­dü­rü­lü­yor.
Her Kan­dil­de ol­du­ğu gi­bi Mi­raç Kan­di­li’nde de bir ara­ya ge­len aras­ta es­na­fı, bir­lik ve be­ra­ber­lik, he­lal, be­re­ket­li ve bol ka­zanç için dua et­ti.
Kan­dil du­ası­na ÇE­SOB Baş­kan ada­yı Re­cep Gür, 32 No­lu Mo­tor­lu Ta­şı­yı­cı­lar Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı Ha­san Eker, Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Kre­di Ke­fa­let Ko­ope­ra­ti­fi yö­ne­ti­ci­le­ri, Oda Baş­kan­la­rı, Di­ki­ci­ler ve Kun­du­ra­cı­lar Oda­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri ile çok sa­yı­da aras­ta es­na­fı ka­tıl­dı.
Es­naf­lar adı­na ko­nu­şan Di­ki­ci­ler ve Kun­du­ra­cı­lar Oda­sı Baş­ka­nı Ha­lil Gür­bü­zer, “Bu­gün her kan­dil­de ol­du­ğu gi­bi yi­ne bir ara­ya gel­me­nin, bir­lik ve be­ra­ber­lik için dua et­me­nin haz­zı­nı hep bir­lik­te ya­şı­yo­ruz. Al­lah her gün ka­za­sız, be­la­sız bol ve be­re­ket­li ka­zanç­lar na­sip et­sin. Du­aya ka­tı­lan tüm Oda Baş­kan­la­rı­na ay­rı ay­rı te­şek­kür edi­yo­rum” de­di

Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2018, 16:23
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER