Başkan’ın makamı çocukların oldu

23 Ni­san Ulu­sal Ege­men­lik ve Ço­cuk Bay­ra­mı kut­la­ma­la­rı et­kin­lik­le­ri çer­çe­ve­sin­de Bah­çe­li­ev­ler İl­ko­ku­lu öğ­ren­ci­le­ri Efe­han Bo­ra Ün­sal ve Ada Kı­lı­çars­lan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül'ün ma­ka­mı­na otur­du. 

Başkan’ın makamı çocukların oldu

23 Ni­san Ulu­sal Ege­men­lik ve Ço­cuk Bay­ra­mı kut­la­ma­la­rı et­kin­lik­le­ri çer­çe­ve­sin­de Bah­çe­li­ev­ler İl­ko­ku­lu öğ­ren­ci­le­ri Efe­han Bo­ra Ün­sal ve Ada Kı­lı­çars­lan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül'ün ma­ka­mı­na otur­du. 

Öğ­ren­ci­le­rin tem­si­li ola­rak ma­kam kol­tu­ğu­na otur­du­ğu et­kin­lik­te Mil­li Eği­tim Mü­dür Yar­dım­cı­sı Hü­se­yin Kır, Bah­çe­li­ev­ler İl­ko­ku­lu Mü­dü­rü Ol­gun Ça­kır, Öğ­ret­men Ha­san Ay­han Leb­le­bi­ci ha­zır bu­lun­du. 

Be­le­di­ye Ba­sın Bi­ri­mi’nden ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, öğ­ren­ci­ler­den Ada Kı­lı­çars­lan, Ço­rum'un te­miz il­le­rin ba­şın­da gel­di­ği­ni ifa­de ede­rek, in­san­la­rın da­ha du­yar­lı dav­ra­na­rak te­miz­lik ko­nu­sun­da çok da­ha iyi bir nok­ta­ya ge­le­bi­le­ce­ği­mi­zin me­sa­jı­nı ver­di. Ço­cuk­la­rın şid­de­te ve is­tis­ma­ra uğ­ra­dı­ğı­nı di­le ge­ti­ren Kı­lı­çars­lan, ve­li­le­re ses­le­ne­rek, “Ço­cuk­la­ra kö­tü dav­ran­ma­ya­lım. 23 Ni­san'da her ço­cuk mut­lu ol­sun.  Çev­re te­miz­li­ği ko­nu­sun­da da Be­le­di­ye­miz çok gü­zel ça­lı­şı­yor. Va­tan­daş­la­rı­mız çöp­le­ri yer­le­re at­ma­ma­lı" de­di. 

Bah­çe­li­ev­ler İl­ko­ku­lu 3. sı­nıf öğ­ren­ci­si Efe­han Bo­ra Ün­sal, va­tan­daş­lar­dan su ta­sar­ru­fu yap­ma­la­rı­nı ve su tü­ke­ti­mi ko­nu­sun­da tu­tum­lu ol­ma­la­rı­nı is­te­di. 

23 Ni­san Ulu­sal Ege­men­lik ve Ço­cuk Bay­ra­mı kut­la­ma­la­rı çer­çe­ve­sin­de ma­ka­mı­nı tem­si­li ola­rak ço­cuk­la­ra bı­ra­kan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül ise, ço­cuk­la­rın bay­ra­mı­nı kut­la­dı. 23 Ni­san'da ku­ru­lan mec­li­sin son­su­za ka­dar de­vam et­me­si te­men­ni­sin­de bu­lun­du.

Baş­kan Gül, "23 Ni­san Ulu­sal Ege­men­lik Ço­cuk Bay­ra­mı prog­ram­la­rı­mız kap­sa­mın­da ev­lat­la­rı­mı­za Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı ma­ka­mı­nı tes­lim et­tik. Ço­cuk­la­rı­mı­zın hem ili­miz­le il­gi­li hem de ül­ke­miz­le il­gi­li bil­gi bi­ri­kim­le­ri be­ni son de­re­ce mem­nun et­ti.

Mec­li­sin açıl­dı­ğı gün­ler­de­ki şu­uru ül­ke ola­rak her za­man ta­şı­ma­mız ge­re­ki­yor. Bu­gün kol­tu­ğu ema­net et­ti­ği­miz öğ­ren­ci­le­ri­miz baş­kan ve baş­kan yar­dım­cı­sı ola­rak ta­li­mat­lar ver­di­ler. O ta­li­mat­la­rı, te­miz­lik­le il­gi­li, kül­tür mer­kez­le­riy­le il­gi­li ta­li­mat­la­rı ta­kip ede­ce­ğiz. Tüm ço­cuk­la­rı­mı­zın, hem­şeh­ri­le­ri­mi­zin 23 Ni­san Ulu­sal Ege­men­lik ve Ço­cuk Bay­ra­mı­nı teb­rik edi­yo­rum" de­di.  (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER