Cansuyu, yardım elini Endonezya’ya uzattı

Can­su­yu ekip­le­ri, En­do­nez­ya’da mey­da­na ge­len dep­rem ve tsu­na­mi fe­la­ke­tin­den et­ki­le­nen in­san­la­ra yar­dım­la­rı­nı ulaş­tır­mak için Su­la­we­si Ada­sı’na ulaş­tı.

Cansuyu, yardım elini Endonezya’ya uzattı

Can­su­yu ekip­le­ri, En­do­nez­ya’da mey­da­na ge­len dep­rem ve tsu­na­mi fe­la­ke­tin­den et­ki­le­nen in­san­la­ra yar­dım­la­rı­nı ulaş­tır­mak için Su­la­we­si Ada­sı’na ulaş­tı.


Der­nek­ten ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, dep­rem ve tsu­na­mi son­ra­sı 1571 ki­şi­nin ya­şa­mı­nı yi­tir­di­ği En­do­nez­ya'nın Pa­lu, Don­ga­la ve Do­ğu böl­ge­le­rin­de­ki yar­dım ça­lış­ma­la­rı de­vam edi­yor.
Ya­şa­nan fe­la­ket­le­rin ar­dın­dan 70 bin ki­şi­nin evi­ni ter­ket­mek zo­run­da kal­dı­ğı En­do­nez­ya'da, Can­su­yu ekip­le­ri, ara­ma kur­tar­ma ve yar­dım ça­lış­ma­la­rı­nı hız­la yü­rü­tü­yor.

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER