Çorum HDF 29 Ekim'i kutladı

Ço­rum Hi­tit Der­nek­ler Fe­de­ras­yo­nu (HDF) ve Ye­ni­ma­hal­le Be­le­di­ye­si iş­bir­li­ğin­de Cum­hu­ri­ye­tin 95'in­ci yıl­dö­nü­mü kap­sa­mın­da, 'Ata­türk'ün İzin­de Umut­lu­yuz' kon­se­ri dü­zen­len­di.

Çorum HDF 29 Ekim'i kutladı

Ço­rum Hi­tit Der­nek­ler Fe­de­ras­yo­nu (HDF) ve Ye­ni­ma­hal­le Be­le­di­ye­si iş­bir­li­ğin­de Cum­hu­ri­ye­tin 95'in­ci yıl­dö­nü­mü kap­sa­mın­da, 'Ata­türk'ün İzin­de Umut­lu­yuz' kon­se­ri dü­zen­len­di.
Ye­ni­ma­hal­le Be­le­di­ye­si 4 Mev­sim Ti­yat­ro Sa­lo­nu'nda dü­zen­le­nen ve TU­BİL Halk Dans­la­rı Top­lu­lu­ğu'nun zey­bek gös­te­ri­siy­le baş­la­yan prog­ram­da, Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk'e ilk kez şar­kı bes­te­le­yen ve al­büm ya­pan Sa­nat­çı Fu­at İnan, söy­le­di­ği şar­kı­lar­la Ye­ni­ma­hal­le­li­ler'e, Cum­hu­ri­yet coş­ku­su­nu ya­şat­tı.


Ye­ni­ma­hal­le Be­le­di­ye Baş­ka­nı Fet­hi Ya­şar ve Ço­rum Hi­tit Der­nek­le­ri Fe­de­ras­yo­nu Ge­nel Baş­ka­nı Av. Ce­lal Emir'in ev sa­hip­li­ğin­de dü­zen­le­nen ve or­ga­ni­za­tör­lü­ğü­nü  Ço­rum HDF Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Ha­ti­ce Yıl­dız'ın yap­tı­ğı prog­ra­ma; CHP Ha­tay Mil­let­ve­ki­li Ser­kan To­pal, CHP Ye­ni­ma­hal­le İl­çe Baş­ka­nı Fe­ru­dun Gün­gör ve Yö­ne­ti­mi, Ye­ni­ma­hal­le Be­le­di­ye Baş­kan Ve­ki­li Meh­met Kar­tal, Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ya­şar Nes­li­ha­noğ­lu, Ço­rum HDF Der­nek Baş­kan­la­rı, yö­ne­ti­ci­le­ri ve va­tan­daş­lar eş­lik et­ti.


Ye­ni­ma­hal­le Be­le­di­ye Baş­ka­nı Fet­hi Ya­şar prog­ram­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, "Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk sa­de­ce Türk mil­le­ti için de­ğil bü­tün maz­lum mil­let­le­re ör­nek ol­muş, on­la­rın ışı­ğı, yol gös­te­ri­ci­si ol­muş 19'un­cu as­rın li­de­ri­dir. Dün­ya­da hiç­bir li­der yok­tur ki ölü­mü­nün üze­rin­den 80 yıl geç­me­si­ne rağ­men say­gıy­la anıl­sın. Dün­ya­da hiç­bir li­der yok­tur ki kur­du­ğu Cum­hu­ri­ye­tin ışı­ğı 100 yıl son­ra da o mil­le­tin vic­da­nın­da yer bul­sun, ışık ol­sun, yol gös­te­ri­ci­si ol­sun. Ata­türk'ü hak­sız eleş­ti­ren­ler, kin ve nef­ret duy­gu­la­rıy­la yak­la­şan­lar ol­muş­tur ama mil­le­ti­mi­zin ve in­san­lı­ğın vic­da­nın­da Ata­türk ye­ri­ni al­mış, o yak­tı­ğı ışık sön­me­miş bun­dan böy­le de sön­me­ye­cek, sön­dürt­me­ye­ce­ğiz. Bi­zim baş­ka re­çe­te­le­re, tut­kal­la­ra ih­ti­ya­cı­mız yok. Tut­ka­lı­mız, Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk'ün kur­du­ğu Cum­hu­ri­ye­ti­miz ve de­ğer­le­ri­dir. Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk'ün ışı­ğı reh­be­ri­niz ol­sun" de­di.
Ya­şar'ın ko­nuş­ma­sın­dan son­ra kı­sa bir ko­nuş­ma ya­pan Ço­rum HDF Ge­nel Baş­ka­nı Av. Ce­mal Emir ise, "Ebe­di ön­de­ri­miz Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk'ün ön­cü­lü­ğün­de, yü­ce Türk Mil­le­ti'nin ca­nı, ka­nı ve emek­le­riy­le ku­ru­lan Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin, tüm de­ğer­le­riy­le son­su­za de­ğin ya­şa­tıl­ma­sı, he­pi­mi­zin tek vaz­ge­çil­mez or­tak so­rum­lu­lu­ğu­dur.   95. yı­lı­nı kut­la­ya­ca­ğı­mız Cum­hu­ri­ye­ti­miz, bu­gün­le­re ge­le­ne dek ve­ri­len mü­ca­de­le ile dün­ya ta­ri­hi­ne al­tın harf­ler­le ya­zıl­mış bir ba­ğım­sız­lık sa­va­şı des­ta­nı­nın so­nu­cu­dur. Ül­ke­mi­zin en bü­yük ka­za­nı­mı olan Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin dev­rim­ci ru­hu, bir­çok ül­ke­ye de il­ham kay­na­ğı ol­muş­tur. Bu duy­gu ve dü­şün­ce­ler­den ha­re­ket­le, 95. ya­şı­nı kut­la­dı­ğı­mız Cum­hu­ri­ye­tin ku­ru­cu­su ebe­di ön­der Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk'ü, si­lah ar­ka­daş­la­rı­nı ve tüm şe­hit­le­ri­mi­zi rah­met­le anı­yo­rum" di­ye ko­nuş­tu.


 Ye­ni­ma­hal­le Be­le­di­ye Baş­ka­nı Fet­hi Ya­şar, CHP Ha­tay Mil­let­ve­ki­li Ser­kan To­pal, CHP Ye­ni­ma­hal­le İl­çe Baş­ka­nı Fe­ru­dun Gün­gör, Ço­rum HDF Ge­nel Baş­ka­nı Av. Ce­mal Emir, Ço­rum HDF Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Se­dat Ilı­man, Ço­rum HDF Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri Ha­ti­ce Yıl­dız, Emi­ne Yıl­dız, ko­nuk sa­nat­çı Fu­at inan ile bir­lik­te Cum­hu­ri­yet pas­ta­sı ke­ser­ken, va­tan­daş­lar el­le­rin­de Türk Bay­rak­la­rıy­la 10. Yıl Mar­şı'nı hep bir ağız­dan söy­le­di.
Ge­ce­nin so­nun­da, Baş­kan Ya­şar der­nek adı­na ko­nuk sa­nat­çı­ya pla­ket ver­di. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER