Deplasmanda yine yokuz

Ço­rum Be­le­di­yes­por lig­de­ki be­şin­ci dep­las­man ma­çın­da dör­dün­cü mağ­lu­bi­ye­ti­ni Se­rik Be­le­di­yes­por’a dep­las­man­da 1-0 ye­ni­le­rek al­dı. Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım zor­lu maç­ta ilk ya­rı­da ra­ki­bi önün­de faz­la var­lık gös­te­re­me­di. İkin­ci ya­rı­da oyu­nu den­ge­le­di­ği bö­lüm­ler­de ya­pı­lan iki de­ği­şik­lik ile ka­nat­lar oyun­dan çık­tı ve son bö­lüm­de ra­ki­bin bas­kı­sı gel­di. 81. da­ki­ka­da ev sa­hi­bi ta­kım go­lü bul­du.

Deplasmanda yine yokuz

HALİL ÖZTÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por lig­de be­şin­ci dep­las­man ma­çın­da dör­dün­cü mağ­lu­bi­ye­ti Se­rik Be­le­di­yes­por dep­las­ma­nın­da 1-0’lık skor­la al­dı. Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım fut­bol ola­rak ol­ma­sa­da mü­ca­de­le ola­rak iyi bir gö­rün­tü ver­di­ği ma­çın son ya­rım sa­at­lik bö­lü­mün­de ya­pı­lan de­ği­şik­lik­ler ta­kı­mın oyun dü­ze­ni­ni boz­du.

Tek­nik Di­rek­tör Meh­met Au­re­lio Se­rik ma­çın­da sa­vun­ma­nın iki ka­na­dın­da iki de­ği­şik­lik yap­tı. Sol ka­nat­ta Eş­ref’in ye­ri­ne Fer­di’ye sağ bek­te ise Er­tuğ­rul’un ye­ri­ne Mü­min Ta­lip’e for­ma ver­di. Ev sa­hi­bi ta­kım çok et­ki­li ol­du­ğu sağ ka­nat­tan ilk ya­rı­da Ço­rum Be­le­di­yes­por ka­le­sin­de çok et­ki­li ol­du. Bu atak­lar­dan ev sa­hi­bi ta­kım so­nuç ala­ma­dı.

İkin­ci ya­rı­da ise Ço­rum Be­le­di­yes­por oyu­nu den­ge­le­di. Ra­ki­be ilk ya­rı­da­ki gi­bi faz­la po­zis­yon ver­me­yen kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım ma­ça or­tak po­zis­yon­da de­vam eder­ken ke­nar yö­ne­ti­min yap­tı­ğı iki ham­le oyun dü­ze­ni­ni boz­du. Ka­nat­ta oy­na­yan Mka­il’in ye­ri­ne Er­tuğ­rul’u ikin­ci sağ bek ola­rak oyu­na alan tek­nik he­yet he­men ar­dın­dan da di­ğer ka­nat oyun­cu­su Em­rah’ın ye­ri­ne for­vet Em­re’yi oyu­na al­dı ve kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım sa­ha­da ka­nat­sız kal­dı.

Bu de­ği­şik­lik­le­rin ar­dın­dan sa­ha­sın­dan çık­mak­ta zor­la­nan ve to­pu  ile­ri ta­şı­ya­ma­yan kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım 81. da­ki­ka­da ge­len gol­le sa­ha­dan 1-0 mağ­lup ay­rı­la­rak bu se­zon­ki be­şin­ci dep­las­man­da dör­dü­nü mağ­lu­bi­ye­ti­ni ve haf­ta­yı pu­an­sız ka­pa­ta­rak sı­ra­la­ma­da iki ba­sa­mak ge­ri­le­di.

MAÇ­TAN DA­Kİ­KA­LAR:

11. da­ki­ka­da ev sa­hi­bi ta­kım ilk teh­li­ke­li ata­ğın­da di­re­ğe ta­kıl­dı. Sol ka­nat­tan ge­li­şen atak­ta ce­za ya­yı üze­rin­de top­la bu­lu­şan Ata­kan sert vur­du top Ço­rum Be­le­di­yes­por dok­sa­nın­dan ge­ri gel­di ve sa­vun­ma teh­li­ke­yi uzak­laş­tır­dı.
12. da­ki­ka­da sağ ka­nat­tan ge­li­şen Se­rik ata­ğın­da Ata­kan’ın or­ta­la­dı­ğı top­la ar­ka di­rek­te Vol­kan boş du­rum­da ka­fa­yı vur­du ka­le­ci Onur­can kö­şe­den to­pa sa­hip ol­du ve go­le izin ver­me­di.
44. da­ki­ka­da yi­ne sağ ka­nat­tan Mu­ham­met Ali et­ki­li ge­len Se­rik Be­le­di­yes­por ata­ğın­da bu fut­bol­cu­nun or­ta­sın­da Vol­kan ar­ka di­rek­te yi­ne ka­fa­yı vur­du top uzak ka­le di­re­ği­nin di­bin­den az fark­la au­ta git­ti.
45. da­ki­ka­da yi­ne sağ ka­nat­tan et­ki­li ge­len ev sa­hi­bi ta­kım ata­ğın­da Ata­kan or­ta­la­dı bu kez Sa­met ya­kın me­sa­fe­den ka­fa­yı vur­du ka­le­ci Onur gü­zel bir kur­ta­rış­la ra­ki­be bu po­zis­yon­da da gol iz­ni ver­me­di ve ilk ya­rı 0-0 be­ra­ber­lik­le so­na er­di.
47. da­ki­ka­da sol ka­nat­tan et­ki­li ge­len Ço­rum Be­le­di­yes­por’da Eren çap­raz­dan ce­za sa­ha­sı­na gir­di ka­le­ci Ce­mal ile kar­şı kar­şı­ya kal­dı­ğı an­da sert vur­du ka­le­ci to­pa iki ham­le­de sa­hip ola­rak go­le izin ver­me­di.
57. da­ki­ka­da sol ka­nat­tan Fer­di’nin pa­sın­da Fa­tih top­la ha­re­ket­len­di ce­za sa­ha­sı­na gel­me­den sert vur­du top yan­dan az fark­la au­ta git­ti.
66. da­ki­ka­da Se­rik ikin­ci kez di­re­ğe ta­kıl­dı. Sol ka­nat­tan ge­li­şen ev sa­hi­bi ta­kım ata­ğın­da Si­nan or­ta­la­dı al­tı pas için­de Vol­kan ka­fa­yı vur­du top di­rek­ten ge­ri gel­di sa­vun­ma teh­li­ke­yi uzak­laş­tır­dı.
69. da­ki­ka­da sağ ka­nat­tan ge­li­şen Ço­rum Be­le­di­yes­por ata­ğın­da Ya­kup’un pa­sı ile Mi­ka­il top­la ce­za sa­ha­sı için­de sır­tı dö­nük po­zis­yon­da top­la bu­luş­tu dö­ne­rek sert vur­du top üst­ten az fark­la au­ta git­ti.
81. da­ki­ka­da Se­rik Be­le­di­yes­por go­lü bul­du. Or­ta alan­dan ka­za­nı­lan fa­ul atı­şı­nı pas­la­na­rak kul­lan­dı ve sol ka­nat­tan ani bir top­la sağ ka­na­ta atı­lan uz­çun top­ta Fer­di ar­ka­sı­na sar­kan  Ata­kan’ı dur­du­ra­ma­dı çiz­gi üze­rin­de bir ça­lım ye­di or­ta­ya çı­kar­dı­ğı to­pa ka­le­ci Onur­can ham­le yap­tı an­cak do­ku­na­ma­dı Vol­kan ka­fa­yı vur­du to­pu Ço­rum Be­le­di­yes­por ağ­la­rı­na gön­de­re­rek ta­kı­mı­nı 1-0 öne ge­çir­di.

Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2018, 13:13
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER